Hankkeen tiedot

NimiMentoroinnin VERMEET -yhteistoimintamallin luominen sosiaali- ja terveysalan organisaatioissa ja Savonia-ammattikorkeakoulussa
Aloituspäivä1.11.2013
Lopetuspäivä28.2.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMerja Anttonen
Kuvaus1.Kehittää mentoroinnin yhteistoimintamalli (Mentoroinnin Vermeet) ja siinä käytettävät menetelmät ja toimintamallit.
2. Edistää mentoreiden keskinäistä verkostoitumista ja vertaisoppimista perustamalla mentoripankki, joka toimii samalla mentoreiden virtuaalisena oppimisympäristönä.
3. Arvioida ja kehittää yhteistoimintamallia sekä toiminnallistaa se mukana olevien organisaatioiden keskuudessa vakiintuneeksi kehittämisen menetelmäksi
4. Kuvata ja mallintaa kehittämisprosessi ja sen tuottama yhteistoimintamalli, joka on siirrettävissä mihin organisaatioon tahansa.
KehittämistarveSosiaali- ja terveysalan organisaatioissa tapahtuvat rakenteelliset muutokset, yhdessä taloudellisten resurssien vähenemisen kanssa aiheuttavat henkilöstön osaamisen kehittämiselle ja päivittämiselle todellisia haasteita. Työelämä tarvitsee uudenlaisia tapoja ylläpitää ja päivittää osaamista ja samalla kehittää toimintaansa tuottavammaksi ja tehokkaammaksi. Työvoiman huono saatavuus edellyttää, että työtä ja osaamista kehitetään työssäoppimalla ja työn tekemisen yhteydessä. On siis löydettävä ketteriä ratkaisuja ja kehitettävä sosiaalisia prosesseja, jotka toteutuessaan mahdollistavat uusien innovaatioiden syntymisen.

Väestön ikääntyminen ja erilaisten sairauksien lisääntyminen aiheuttaa suuria haasteita sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle paitsi kuormittavuudessa myös osaamisessa. Tarvitaan yhä enemmän erityisasiantuntijoita kehittämään ratkaisuja edellä mainittujen asiakas- ja potilasryhmien hoitotyöhön. mainittujen lisäksi teknologian nopea kehitys ja muutokset hoitamisen todellisuudessa tuovat haasteita sosiaali- ja terveysalan koulutukselle, jonka on kyettävä vastaamaan entistä paremmin ja nopeammin työelämän muuttuviin osaamishaasteisiin. Lisähaastetta koulutukselle aiheuttaa suurten ikäluokkien eläköityminen, puute pätevistä ammattilaisista ja vaatimus elinikäisestä oppimisesta. Opetuksen käytänteisiin tarvitaan muutoksia, jotka mahdollistavat nykyistä paremmin työelämän ja koulutuksen yhteistyön, jotta opiskelijoiden erilaiset etenemispolut hoitotyön ammattilaiseksi mahdollistuvat.
Toimenpiteet1. Yhteistoiminnallisen mentorointimallin ja siihen liittyvien erilaisten mentorointimenetelmien suunnittelu ja kehittäminen
2. Mentorointimallin mukaisten toimintojen ja menetelmien kouluttaminen ja toteuttaminen mukana olevissa organisaatioissa
3. Mentorointipankin perustaminen
4. Menetelmien arviointi
5. Kehitetyn mallin ja sen prosessin kuvaus sekä toiminnallistamisen ohjeistus/suositukset
Tulokset- kuvattu ja pilotoitu yhteistoiminnallinen mentorointimalli
- jokaisessa mukana olevassa organisaatiossa on koulutettuja mentoreita
- mentorointi prosessissa syntyneet uudet innovatiiviset toimintatavat on tallennettu jatkotyöstämistä varten mentorointipankkiin
- yhteistoiminta on lisääntynyt perusterveydenhuollon-erikoissairaanhoidon-ammattikorkeakoulun kesken
- mentorointipankki on luotu ja toimii yhteisöllisenä oppimisympäristönä
- metorointitoiminnan tuloksen aon organisaatioiden erikoisosaaminen lisääntynyt
- ulkopuolisten täydennyskoulutuspäivien määrä on vähentynyt
- opiskelijoiden työelämälähtöiset toimintatavat ovat lisääntyneet
- opiskelijat oppivat mentorointitoiminnan koulutuksen aikana
- mentorointimalli on kirjattu opetussuunnitelmiin
KumppanitProjektia hallinnoi Savonia-ammattikorkeakoulu ja osatoteuttaa Kuopion yliopistollinen sairaala ja Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualue.

Projektin varsinaiset kohderyhmät ovat:
- Savonia-ammattikorkeakoulun terveysalan opettajan ja opiskelijat
- Kuopion yliopistollisen sairaalan ja Kuopion kaupungin perusturvan ja terveydenhuollon palvelualueen henkilöstö.

Välillisinä hyödynsaajina ja kohderyhminä ovat mukana olevien organisaatioiden muut yksiköt hallinnonalasta riippumatta. Projektissa kehitettyä toimintamallia voivat hyödyntää laaja-alaisesti mitkä tahansa työyhteisöt.
RahoittajaESR Flat rate