Hankkeen tiedot

NimiLuovien alojen kehittämishanke (Plan C)
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä31.12.2013
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTiina Salli
KuvausHankkeen päämääränä on luovien yrittäjien toimintaedellytysten parantaminen Pohjois-Savossa. Tavoitteet saavutetaan edistämällä luovien alojen liiketoimintasuunnitelmien valmistelua, innovatiivisesti kaupallistettujen tuotteiden myynnin ja markkinoinnin suunnittelua, palvelukokonaisuuksien muodostamista sekä kansainvälisesti verkostoitunutta liiketoimintaa. Hankkeessa tehtyjen toimenpiteiden ansioista luovien alojen liiketoimintaosaaminen paranee alan nykyisillä yrittäjillä ja yrittäjiksi aikovilla, alan toimijoilla ja kouluttajilla.

Luovien alojen yrittäjät toimivat usein yksin ja heidän ammattitaitonsa keskittyy oman alan osaamiseen. Yritysten markkinointitoimenpiteet ovat nykyisin vähäisiä ja myyntitaidot puutteellisia. Liike-toimintaa hoidetaan yksin ja yhteistyö suurempien kokonaisuuksien luomiseksi on vähäistä. Tuote-kehityksessä tuotteistaminen ja kaupallistaminen jäävät usein taiteellisten seikkojen varjoon ja näin tuotteen valmistettavuus, logistiikka ja myynti- ja markkinointitoiminnot jäävät heikoiksi ja tuotteiden myynnistä saatu tulos vaatimattomaksi käytettyyn aikaan suhteutettuna.

Pohjois-Savossa on luovien alojen toimintaa runsaasti, mutta tutkimuksen mukaan alueella on luovien alojen yrityksiä vähän verrattuna maan keskiarvoon. Asiakaspotentiaali alueella on rajallinen. Kotimaanmarkkinat ovat pienet, mutta luovien alojen pienyritykset eivät näe Euroopan Unionin aluetta kotimarkkina-alueena saatika Venäjän mahdollisuuksia. Kokeilujen kynnystä on madalletta-va. Nykyiset rahoitusjärjestelmät ovat vaillinaisia ja luoville aloille tarvitaan uusia rahoitustukimalleja.
KehittämistarveLuovien alojen yrittäjät toimivat usein yksin ja heidän ammattitaitonsa keskittyy oman alan osaami-seen. Yritysten markkinointitoimenpiteet ovat nykyisin vähäisiä ja myyntitaidot puutteellisia. Liike-toimintaa hoidetaan yksin ja yhteistyö suurempien kokonaisuuksien luomiseksi on vähäistä. Tuote-kehityksessä tuotteistaminen ja kaupallistaminen jäävät usein taiteellisten seikkojen varjoon ja näin tuotteen valmistettavuus, logistiikka ja myynti- ja markkinointitoiminnot jäävät heikoiksi ja tuotteiden myynnistä saatu tulos vaatimattomaksi käytettyyn aikaan suhteutettuna.

Liiketoiminnan kehittämiseen ja kansainvälistymiseen tarvitaan tukea. Korkeakoulujen, yrittäjien ja elinkeinoelämän väliseen yhteistyöhön tarvitaan käytännön toimintamalleja kuten keskustelufoo-rumeita yrittäjien ja rahoittajien kesken sekä laaja-alaista mentorointia. Erityisesti luoville aloille valmistuvien opiskelijoiden yrittäjäksi ryhtymistä on tuettava ja liiketalousalan opiskelijoiden tuot-teistamis- ja kaupallistamisosaaminen on valjastettava luovien alojen yrittäjien käyttöön.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeessa muodostetaan Pohjois-Savon luovaa yrittäjyyttä tukeva toimintamalli. Tutkimusjul-kaisuja tulee. Hankkeen kautta tietoisuus luovien alojen yrittäjyyden edellytyksistä lisääntyy, osaa-misen taso nousee, realistinen kasvuhalukkuus, määrätietoisuus ja ammattimaisuus liiketoimin-nassa lisääntyvät.
KumppanitHankkeen päätoteuttajana ja hallinnoijana toimii Savonia- ammattikorkeakoulun kuntayhtymä.
Hankkeen osatoteuttaja:
Aalto yliopisto kauppakorkeakoulu: Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu PYK on mukana projektiryhmässä suunnittelemassa koko hankkeen toteutusta ja erityisesti toteutettavia liiketoiminnan kehittämisohjelmia. PYK toteuttaa omilla vahvuusalueillaan vähintään 3-6 ideaaliyrityspäivää, joita hanke suunnitelmassa on ennakoitu, mutta jotka tarkentuvat mukaan tulevien yritysten tarpeiden analyysissä. PYK on mukana hankkeen selvitystyössä ja toimintamallien jatkokehittämisessä. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun PYK tuo hankkeeseen ydinosaamistaan kasvu- ja luovien alojen yrittäjyydestä. Pienyrityskeskuksella on laajat asiantuntijaverkostot, joita hankkeessa hyödynnetään.Muut pääyhteistyötahot o vatalueen yritykset ja kehittämisyhtiöt sekä luovien alojen yhdistykset ja järjestöt.
Hyödynsaajia ovat Pohjois-Savon yritykset, kunnat ja kaupungit, kehittämisyhtiöt, oppilaitosverkosto, sekä varsinainen kohderyhmä, jonka muodostavat potentiaaliset luovat yritykset,luovien alojen kasvuhakuiset yritykset, yliopiston,ammattikorkeakoulun, ammattiopiston ja tutkimuslaitosten henkilökuntaan kuuluvat ja opiskelijat jotka aloittavat omaa yritystoimintaa.
Osapuolet hyödyntävät hankkeen tuloksia luovien yrittäjien osaamisen tason nousun, liiketoimintamahdollisuuksien edistymisen, oppimismenetelmien ja toimintatapojen edistymisen ja uusien koulutussisältöjen ja tutkimusaiheiden muodossa. Myös uusista rahoituksen vaihtoehtoisista hallin-nointitavoista saatava tieto tulee hyödyntämään luovien alojen yrityksiä sekä hankkeeseen osallis-tuneita tahoja. Hankkeessa saatujen tulosten hyödyntäjät ovat yritykset, koulutus-, tutkimus- ja kehitysorganisaatiot jotka osallistuvat hankkeeseen. Esimerkkinä saatujen tulosten hyödyntämises-tä voisi olla hankkeen koulutusmallin monistaminen vientikoulutukseksi.
RahoittajaESR Flat rate