Hankkeen tiedot

NimiPalveluliiketoimintaa metsäteollisuuden lietteistä
Aloituspäivä1.8.2012
Lopetuspäivä30.6.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMaarit Janhunen
KuvausMetli projektin tavoitteena on:
- Luoda edellytykset kokonaisvaltaiselle palvelukonseptille metsäteollisuuden lietteiden käsittelemiseksi uuden lainsäädännön edellyttämällä tavalla
- Verkostoida tarvittavat toimijat palvelukonseptin toteuttamiseksi kustannustehokkaalla tavalla
- Pilotoida ja testata palvelukonseptin edellyttämiä prosesseja sekä niiden yhdistelmiä kokonaiskonseptin kustannustehokkuuden ja tuottavuuden optimoimiseksi huomioiden prosessoitavat materiaalit sekä tuotettavat lopputuotteet ja niiden markkinapotentiaalin
- Tunnistaa osapuolilleen parhaiten lisäarvoa tuottavat toimintatavat palvelukonseptin vaihtoehtoisista ratkaisumalleista
- Verkostoida kansallisia toimijoita sekä mahdollistaa konkreettinen teknologian ja uusien menetelmien siirto Suomeen kv-kumppanuuksia hyödyntäen
KehittämistarveThe purpose of this project is to develop an innovative service concept for forest industry waste sludge management. The becoming
waste legislation forces forest industry to find new solutions for sludge management. Therefore, it is found out how an economically
reasonable service concept for the sludge management can be built based on biogas and HTC (hydro thermal carbonization)processes. At first technically feasible concept is found out through modeling. Secondly the concept is tested and optimized through measurements. Finally the economical feasibility of the concept is estimated based on the measurements and optimization. The
operating environment and operators for the concept are defined for creating the new service.
ToimenpiteetMetli-hanke on jaettu viiteen työpakettiin joiden toimenpiteet ovat seuraavat:

WP1: Työpaketissa 1 (WP1) kartoitetaan tämän hetkiset käytössä olevat toimintamallit metsäteollisuuden lietteiden käsittelyn osalta sekä arvioidaan toimintaympäristön muutoksia tulevina vuosina huomioiden mm. näköpiirissä olevat lainsäädännön muutokset. Lisäksi työpaketissa 1 kartoitetaan lietteiden käsittelyyn liittyvää kokonaispotentiaalia uuden palveluliiketoiminnan näkökulmasta sekä laaditaan yhteenveto ja johtopäätökset jatkotyön (WP2 ja WP3) pohjaksi.

WP2: Työpaketissa 2 (WP2) testataan ja pilotoidaan kokonaisvaltaisen lietteiden käsittelykonseptin toimivuutta laboratoriossa ja soveltuvilta osin myös käytännön olosuhteissa erikseen valittavassa tehdaskohteessa. Pilotoinnin avulla tuotetaan konkreettista tietoa potentiaalisimpien lietteenkäsittelyteknologioiden soveltuvuudesta metsäteollisuuden lietteiden käsittelemiseksi uudistuvan lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Pilotoinnissa tarkastellaan toisaalta käsittelyteknologioiden teknistä soveltuvuutta metsäteollisuuden lietteiden käsittelyyn, sekä toisaalta tuotetaan tarvittavaa kokeellista tietoa menetelmien taloudellisen kannattavuuden arvioimiseksi mahdollisimman realistiselta pohjalta. Tämä on edellytys palvelukonseptin liiketoiminnallisen toteutettavuuden ja siihen liittyvien reunaehtoja tunnistamiseksi.

WP3: Työpaketissa 3 (WP 3) selvitetään aikaisempiin työpaketteihin tukeutuen metsäteollisuuden lietteiden kokonaisvaltaisen palveluliiketoimintamallin tuotteistamisen vaihtoehtoja. Työpaketissa kootaan yhteen projektin aikaisemmissa työpaketeissa tuotettu tieto kokonaispalvelun teknisistä ja taloudellisista reunaehdoista, sen potentiaalisimmista toteutusvaihtoehdoista, sekä odotettavissa olevista palvelun kustannuksista ja tuotoista. Tarkastelussa arvioidaan mm. mikä olisi lietteidenkäsittelyprosessin toimivuuden kannalta parhaiten sovellettavissa oleva käsittelyteknologia ja/tai teknologioiden yhdistelmä, mistä tekijöistä kokonaispalvelun kustannukset muodostuvat, mistä odotettavissa olevat tuotot muodostuvat, mitä ovat käsittelyprosessista syntyvät lopputuotteet ja niiden odotettavissa oleva markkinapotentiaali, sekä arvioidaan kokonaispalvelun tarpeen laajuutta. Osana työpaketin toteutusta esitetään arvio potentiaalisesta toimijaverkostosta, joka kykenisi vastaamaan metsäteollisuuden lietteiden käsittelyn haasteisiin tulevaisuudessa lainsäädännön vaatimusten kiristyessä ja tarjoamaan lietteiden käsittelyn kokonaisvaltaisena palveluna metsäteollisuuden yrityksille.

WP4: Käsittää projektin hallinnoin sekä koordinoinnin kv-yhteistyöhön.

WP5: Hankkeen aikana kehitetään HTC-prosessin soveltamiseen liittyvää yhteistyötä Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimusryhmien kanssa. Yhteistyön avulla pyritään toisaalta välttämään päällekkäisten toimenpiteiden toteutusta ja toisaalta varmistamaan se, että Metli-hankkeen pilot-mittakaavan kokeilla saadaan tuotettua tutkimuskenttään aitoa lisäarvoa kaikkien osapuolten näkökulmasta.
Tulokset- Kokonaisvaltainen palvelukonsepti metsäteollisuuden lietteiden ja mahdollisten muiden orgaanisten jätejakeiden yhteiskäsittelylle BAT-periaatteen mukaisesti
- Käsittelyprosessien sekä käsiteltävien massojen optimaalinen yhdistelmä tuottavuuden maksimoimiseksi
- Tunnistettu toimijaverkosto palvelukonseptin toteuttamiseksi osapuolilleen uutta lisäarvoa tuottavalla tavalla
- Laiteratkaisujen soveltuvuustestit kokonaisvaltaisen palvelukonseptin toteuttamiseksi kustannustehokkaalla tavalla eri lietejakeilla sekä orgaanisten massojen seoksilla
KumppanitTutkimushanke toteutetaan Itä-Suomen yliopiston ja Savonia-ammattikorkeakoulun rinnakkaishankkeina. Hankkeen aikana tehdään tiivistä kv-yhteistyötä saksalaisen tutkimuslaitoksen (Prof.Dr. Throsten Ahrens, Ostfalia University of Applied Sciences) kanssa liittyen teknologian siirtoon sekä erityisesti HTC-prosessien soveltuvuuden testaukseen ja arviointiin osana palvelukonseptin toteutusta.
RahoittajaTekes