Hankkeen tiedot

NimiMateriaalien ja korroosion tutkimus- ja testaus (KorrTest)
Aloituspäivä1.5.2013
Lopetuspäivä30.4.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMika Mäkinen
KuvausSuunniteltujen projektien toteutusajan tavoitteina ovat:
1. Savonia-ammmattikorkeakoulun materiaalien testaus- ja tutkimusvalmiuden parantaminen
- testaus- ja tutkimusvälineistön hankinta ja käyttöönotto
- materiaalien väsytys- ja korroosiotestausosaamisen hankkiminen
- materiaalien korroosiovaurioiden aiheuttaja- ja estotoimitiedon koostaminen
- osaamisen siirtäminen alueelle
2. Materiaali- ja korroosiotestaukset ja –tutkimukset
- hitsattujen rakenteiden ja niiden korroosion tutkiminen
- erilaiset yrityskohtaiset tutkimukset, esimerkiksi korroosio- ja pinnoituskohteet
- teräsmateriaalien ja hitsattujen rakenteiden väsymistestaukset
- uusien materiaalien tutkimus ja testaus
Projektin pitkän aikavälin tavoitteita ovat:
- alueellisen tutkimus- ja testauspalvelutoiminnan valmiuksien parantaminen
- tutkimustiedon siirtäminen alan koulutukseen ja yrityksiin.
KehittämistarveKorroosio ilmiönä on kaikille jollain tavoin tuttu omassa arkipäivässä tai tiedotusvälineiden kautta. Erilaiset taloudelliset vahingot, ympäristövahingot, turvallisuusriskit, tuotteiden pilaantumiset ja niiden valmistukseen käytetyn energian ja materiaalien hukka ovat puolestaan teollisuudessa arkipäiväisiä korroosion aiheuttamia ilmiöitä, joihin vaikuttaminen saattaa tuoda suuriakin säästöjä. Korroosiovauriosta aiheutuneiden kustannusten on arvioitu olevan 2-4 % bkt:sta ja viime vuosina nämä kustannukset olisivat noin 7 Mrd euroa luokkaa, joista voitaisiin olemassa olevan tiedon perusteella säästää 35 % eli noin 2,5 Mrd euroa vuodessa.
Korroosion aiheuttamien vaurioiden lisäksi dynaamisessa kuormituksessa olevat tuotteet ja rakenteet, kuten esimerkiksi hitsatut rakenteet, ovat sellaisenaan alttiina murtumiselle. Yhdessä korroosio-ongelmien kanssa väsymismurtumat muodostavat erittäin laajan ongelman, joka koskee enemmän tai vähemmän jokaista teknologiateollisuuden yritystä. Tämä ongelmien kirjo ja laajuus sekä niihin paneutuminen on kiinnostanut useita yrityksiä, joiden kanssa Savonia-ammattikorkeakoulun edustajat ovat käyneet keskusteluja. Yrityksistä on myös toivottu valmistuvien insinöörien tuntevan nämäkin ongelmat sekä ratkaisuja niiden ehkäisyyn.
Keskusteluissa yhteistyökumppaneiden kanssa on noussut esille seuraavat tutkimus- ja testaustarpeet, joihin Savonia-ammattikorkeakoulun pitäisi Kuopiossa erityisesti panostaa:
- Hitsatut rakenteet ja niiden korroosio.
- Korroosiovaurioiden aiheuttajan ja estotoimien selvittäminen.
- Materiaalien ja hitsattujen rakenteiden väsymis- ja lujuustestaukset.
- Erilaiset yrityskohtaiset tutkimukset, joista esimerkiksi korroosio ja pinnoitusasiat.
- Uusien materiaalien tutkimus ja testaus
ToimenpiteetKorrTest-projekti on pääosin yrityslähtöinen tutkimus- ja kehittämisprojekti ja Materiaalitestausinvestoinnit on vastaava investointiprojekti, jotka molemmat tukevat myös koulutuksen kehittämistä. KorrTest-projektin pääasiallisia toimenpidekokonaisuuksia ovat:
1. Hankintojen tarkentaminen ja tekeminen
2. Hankintojen käyttöönotto sekä pilotointi
3. Tiedonhankinta
4. Tritysten tarpeiden tarkempi selvittäminen yrityksittäin
5. Yritysten kohteiden testit ja tutkimukset
6. Seminaarit ja tiedottaminen
7. Insinöörikoulutuksen kehittäminen.
TuloksetProjektien tuloksia ovat:
- Hitsattujen rakenteiden korroosiotietouden alueellinen lisääntyminen
- Korroosiovaurioiden aiheuttaja- ja estotoimitietouden alueellinen lisääntyminen
- Materiaalien ja hitsattujen rakenteiden väsymis- ja lujuustestausten tulokset
- Erilaiset yrityskohtaiset tutkimustulokset
- Uusien materiaalien ja pinnoitteiden tutkimus- ja testaustulokset
- Alueellinen materiaalien korroosio- ja dynamiikkatestausosaaminen
- Käyttöönotetut materiaalien korroosio- ja dynamiikkatestauslaitteistot
- Seminaarit ja tulosjulkaisut
- Materiaalitekniikan opetuksen kehittyminen insinöörikoulutuksessa.
KumppanitProjektin varsinaisiin hyödynsaajiin kuuluvat projektin kumppaniyritykset, jotka saavat projektin toiminnan ja tuloksien kautta apua tuotteidensa ja teknologiansa kehittämiseen. Projektin kohderyhmään kuuluvat alueelliset yritykset ja muut organisaatiot ovat projektin suunnitteluvaiheessa jo pääosin tiedossa. Projektiin osallistuvat yritykset ovat enimmäkseen alan valmistustyötä tekeviä teknologiateollisuuden yrityksiä, jotka ovat valikoituneet mukaan sijaintinsa ja toimialansa mukaan. Liitteessä 1. on mainittu kumppaniyritykset.
Lisäksi kohderyhmänä on toteuttajaorganisaatioiden opetus- ja TKI-henkilöstö uuden teknologian osaamisen myötä.
Projektin välillisinä kohderyhminä ovat myös alan insinööriopiskelijat sekä jo työelämässä toimivat ja täydennyskoulutusta tarvitsevat suunnittelijat ja valmistusinsinöörit, joiden koulutukseen projektissa kertyvää tietoa ja osaamista siirretään oppilaitoksen toiminnassa.
KorrTest-hankkeen toteuttajakumppaneita ovat Conduco Oy, Farmi Forest Oy, Hydroline Oy, Yara Suomi Oy sekä Itä-Suomen yliopisto.
Kumppanimme toimivat metalli- ja kemianalalla sekä opetus- ja tutkimussektorilla.
RahoittajaESR Flat rate