Hankkeen tiedot

NimiPRONEXT - PROMIS Centren toiminnan ja koulutuksen kansainvälistämishanke
Aloituspäivä1.1.2012
Lopetuspäivä31.8.2014
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAsmo Jakorinne
KuvausPROMIS Centren on kehitettävä yrityksille tarjottavia suoria tutkimuspalveluita ja tehtävä demonstraatio/pilottitutkimuksia eri toimijoille alueen osaamisen ja resurssien laajan hyödyntämisen takaamiseksi. Kuopiolaisten toimijoiden KV-kontakteja on kasvatettava entisestään.

Jatkuvatoimisen prosessilinjaston datankeruu ja ohjaus vaativat erityisesti tutkimuskäyttöön soveltuvan järjestelmän kehittämisen. Myös muulle AMK:n "insinööriosaamiselle" on tarve PROMIS-tutkimustoiminnan turvaamiseksi. Savonian tekniikan alan koulutusta on syytä monipuolistaa ja sen vetovoimaa on kasvatettava koulutusyhteistyöllä. Kestävän kehityksen takaamiseksi Savonian aiemmissa projekteissa saavuttamaa prototyyppikehitysosaamista ja korkeakoulujen välisen yhteistyön jo nyt kohentamaa tutkimustulosten kaupallistamisprosessia on jatkohyödynnettävä ja kehitettävä edelleen.

Projektin alussa selvitetään erityisesti EU-alueen yritysten mielenkiinnonkohteet jatkuvatoimisiin prosesseihin. Yritykset voivat osallistua seuraaviin jatkuvatoimisen prosessin tutkimuksen osa-alueisiin: 1 valmistusprosessi kokonaisuutena (lääkeyritykset), 2 mittaus ja monitorointi (erit. mittalaitevalmistajat) sekä 3 prosessinohjaus (mm. ohjelmistovalmistajat). Kartoituksen pohjalta luodaan kansainvälistymissuunitelma ja palkataan KV-koordinaattori Itä-Suomen yliopistolle. Centren toiminnan ainutlaatuisuutta hyödynnetään järjestämällä KV koulutus- ja verkostoitumistapahtumia ja tiivistetään yhteistyötä mm. EUFEPS-organisaatioon. Savonian TKI- ja opetustyö osallistuu jatkuvatoimisen prosessilinjaston käyttöönottoon ja kehittää datankeruu- ja ohjausjärjestelmää. Hyödynnetään nykyistä perusopetusta (mm. logiikkaohjelmointi) ja aiemmissa hankkeissa saatua osaamista ja yhteistyöverkostoa, joka voi tuoda esille uusia kaupallistamisprosessiin soveltuvia tutkimusalueita.
KehittämistarvePROMIS Centre on Itä-Suomen yliopiston, VTT:n ja Savonia-AMK:n vuonna 2008 muodostama tutkimuskonsortio, joka keskittyy lääketeollisuuden prosessien ja laitteiden kehittämiseen. PROMIS-hankevolyymi oli 6.2M€ vuosina 2008-11. Tämä on luonut Kuopion alueelle myös kansainvälisestä perspektiivistä tarkasteltuna huomattavasti uutta osaamista, yhteistyötä ja kansallisia sekä kansainvälisiä yrityskontakteja. Vuonna 2012 käytössä on Euroopan tasolla täysin ainutlaatuinen valmistuslinjasto, jonka avulla voidaan tutkia jatkuvatoimista lääkkeenvalmistusprosessia. Tämä on uusien tutkimushankkeiden pääaiheena.

PRONEXT-projekti on välttämätön, koska kansainvälisten yritysten tutkimustarpeet jatkuvatoimiseen valmistusprosessiin liittyen on vielä tarkentamatta ja tarvitaan lisää PROMIS-toimintaan sitoutuvia KV-yrityksiä.
ToimenpiteetPROMIS Centren KV-toiminnan laajentaminen, jatkuvatoimisen prosessilinjaston käytön tarkentaminen ja yrityksille tehtävien suorien tutkimuspalveluiden kehittäminen.
- Aloitusvaiheessa selvitetään kansainvälisten (erityisesti eurooppalaisten) yritysten mielenkiinnonkohteet jatkuvatoimisissa prosesseissa.
- Kartoituksen pohjalta luodaan jatkuvatoimiseen linjastoon liittyvä kansainvälistymissuunnitelma sekä toteuttamisaikataulu.
- Tehdään tarvittaessa demonstraatio- ja pilottitutkimuksia.
- PROMIS Centren toiminnan koordinaattorin palkkaaminen.

Kuopion alueen tutkimustoiminnan ja yritysten KV-kontaktien laajantaminen ja koulutuksen lisääminen.
- Hyödynnetään PROMIS Centren toiminnan ainutlaatuisuutta järjestämällä kansainvälisiä koulutus- ja verkostoitumistapahtumia Kuopiossa.
- Tiivistetään yhteistyötä mm. EUFEPS-organisaatioon kuuluviin organisaatioihin.

Korkeakoulujen koulutuksen ja yhteistyön kehittäminen, jatkuvatoimisen prosessilinjaston datankeruun ja ohjauksen kehittäminen. Aiemman osaamisen hyödyntäminen.
- Savonian tki- ja opetustyö osallistuu jatkuvatoimisen prosessilinjaston käyttöönottoon ja kehittää prosessiin soveltuvaa datankeruu- ja ohjausjärjestelmää.
- Koulutusyhteistyö yliopisto-AMK-akselilla
- Hyödynnetään tekniikan alan nykyistä perusopetusta (mm. logiikkaohjelmointi) ja aiemmissa hankkeissa kehitettyä insinööriosaamista sekä yhteistyöverkostoa.
- Yhteistyö voi tuoda esille uusia kaupallistamisprosessiin soveltuvia tutkimusalueita.
TuloksetPROMIS Centren käytössä on 2012 vuoden lopussa Euroopan tasolla ainutlaatuinen jatkuvatoimisten lääkkeenvalmistusprosessien tutkimus- ja kehitysympäristö.

PROMIS Centren toiminnan kansainvälistyminen, brändäys. Selvitystyön myötä on tiedossa kansainvälisten (erit. eurooppalaisten) yritysten mielenkiinnonkohteet jatkuvatoimisissa prosesseissa. Päätuloksena saadaan muodostettua uusia tutkimushankkeita KV-yritysten kanssa ja yritykset osallistuvat aktiivisesti PROMIS toimintaan myös vuoden 2013 jälkeen. Laajennetaan Centren aktiviteetteja yrityksille suoraan tehtäviin palvelututkimuksiin.

Yritysten osallistuminen voi kohdistua kolmeen jatkuvatoimisen prosessin tutkimuksen osa-alueeseen: 1) valmistusprosessi kokonaisuutena (lääkeyritykset), 2) mittaus ja monitorointi (erit. mittalaitevalmistajat) sekä 3) prosessinohjaus (mm. ohjelmistovalmistajat).

Kuopion alueen tutkimuksen ja yritysten tunnettuvuus on lisääntynyt KV-tasolla.KV koulutus- ja verkostoitumistapahtumien myötä PROMIS Centren ja toimintaan osallistuvien yritysten KV-kontaktit ovat lisääntyneet. Yhteistyö mm. EUFEPS-järjestöön kuuluviin organisaatioihin on tiivistynyt.

Jatkuvatoimisen prosessilinjaston datankeruu ja ohjausjärjestelmät soveltuvat erityisesti tutkimuskäyttöön. Korkeakoulujen yhteistyö tehostaa tutkimustulosten (yliopisto) kehittämistä sovelluksiksi (AMK) ja liiketoiminnaksi. Ammattikorkeakoulun ja muiden PROMIS toimijoiden koulutus on monipuolistunut ja vetovoima lisääntynyt.

Projektin tuloksena saadaan uusia KV-yritysparnereita, hankkeita ja palvelututkimuksia. PROMIS-toimijoiden ja alueen yritysten kontaktit kansainvälistyvät ja monipuolistuvat. Alueen koulutustarjonta ja tutkimuksen sekä yritysten tunnettuvuus lisääntyy. Tutkimuksen kaupallistamisprosessi tehostuu ja AMK-opiskelijoiden osaamispohja laajenee.
KumppanitProjektin toteuttajakumppani on Itä-Suomen yliopisto.

Projektin kohderyhminä ovat:
- Itä-Suomen alueen yritykset, erityisesti: lääketeollisuuden alan yritykset, pk-yritykset, mittaustekniikka, optinen instrumentointi, ohjelmisto ja mallinnus, laiterakennus/-suunnittelu jne.
- PROMIS Centren tutkijat, tutkijakoulutettavat ja Itä-Suomen yliopiston sekä Savonia-AMK:n opiskelijat ja opetushenkilökunta.
RahoittajaESR 2007-2013