Hankkeen tiedot

NimiINPYRE - Kierrätyspolttoaineen energiahyötykäytön, prolyysiöljyn käytettävyyden sekä sähkön- ja lämmön yhteistuotannon kehitysympäristö
Aloituspäivä1.8.2012
Lopetuspäivä31.3.2015
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJukka Huttunen
KuvausTavoitteena on perustaa teollisen kokoluokan energiateknologian kehitysympäristö, joka mahdollistaa;
-olemassa olevaa kattilaympäristöä täydentävän testausympäristön, jossa on valmius testata ja kehittää pyrolyysiöljyllä käytettäviä polttimia ja näiden sovellusten materiaalitekniikan vaatimuksia.
-kierrätyspolttoaineiden testauksen, savukaasu- ja hiukkaspitoisuuksien analysoinnin sekä teknologian vaatimaan materiaalitestauksen kehittämisen.
-alan koulutus-, tutkimus- ja testauspalveluiden tarjonnan laajentamisen kierrätyspolttoaineen energiakäytön sekä pyrolyysiöljyn käyttösovelluksissa.
-olemassa olevan kattilaympäristön yhteyteen kehitysympäristön, jossa on valmius testata ja kehittää erilaisia pienen mittakaavan sähkön tuotannon laitteistoja, jotka perustuvat höyrymoottoritekniikkaan, ORC (organic rankine cycle) generaattoritekniikkaan tai aurinkopaneeleihin.
-alueen yritysten, kehittämisorganisaatioiden ja korkeakoulujen tki-yhteistyön vakiinnuttamisen yhteiskäyttöisessä tki-ympäristössä.
-alan koulutus-, tutkimus- ja testauspalveluiden tarjonnan laajentamisen sähkön ja lämmön yhteistuotannon käyttösovelluksissa.

Hanke synnyttää ympäristön lisäksi osaamista, jota voidaan tarjota palvelutoimintana laajasti energiatekniikan eri toimijoille.
KehittämistarveVarkauteen suunnitellaan koko Itä-Suomen kattavaa jätteiden polttoon soveltuvaa ratkaisua. Jo tehtyjen toteutettavuuselvitysten perusteella jätteenpolttoon liittyy paljon tutkimus- ja kehittämistarvetta sekä viranomaismääräyksiin perustuvaa mittaustarvetta.
Samaan aikaan Itä-Suomeen suunnitellaan kolmea pyrolyysilaitosta, joiden puuraaka-ainetarve on yhteensä lähes 1 milj. kiintokuutiota. Laitoksien tuottama pyrolyysiöljy ei kuitenkaan sovellu nykyiselle poltinkalustolle muutoksitta polttoöljyn korvaajaksi. Pyrolyysiöljyn säilyttämiseen, polttamiseen ja jatkojalostamiseen liittyy paljon tutkimus- ja kehittämistarvetta.
Lämpölaitoksien kannattavuuden parantamiseksi, niiden tulisi pystyä tuottamaan myös sähköä. Pienimuotoiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon tarvitaan koelaitteistoja sekä tutkimusympäristöä.
Savonia-amkn kuntayhtymä ryhtyy rakentamaan Varkauteen tutkimushallia, johon polttoon liittyvä testaustoiminta tullaan keskittämään. Kaikki tässä esitetyt tarpeet ovat yhteen sovitettavissa "Teollisen mittakaavan energiateknologian kehitysympäristö" -hankkeessa tehtävien hankintojen kanssa ja näiden hankkeiden yhteisenä tuloksena saadaan aikaan ympäristö, joka mahdollistaa tilaustutkimuksen ja palvelutoiminnan tuottamisen varsin laajalle joukolle energiatekniikan toimijoita. Ympäristöä voidaan käyttää tehokkaasti myös koulutuksiin, joita järjestetään Savonia-amk:lla, niin tutkintoon tähtäävissä ohjelmissa kuin muussa aikuiskoulutuksessa.
ToimenpiteetTärkeimmät laiteinvestoinnit tulevat keskittymään kierrätyspolttoaineen energiahyötykäytön testauslaitteistoon, pyrolyysiöljylaitteistoon ja sähköntuotantolaitteistoon.

Kierrätyspolttoaineen energiahyötyönkäytön testauslaitteisto sisältää:
-polttoainevaraston ja purkulaitteiston
-kattilan modifikaation
-savukaasun puhdistuslaitteistot
-savukaasun kierrätyksen
-automaation
-hiukkaspitoisuusmittauksen
-tuhkan sulamispisteen mittauksen
-olemassa olevien analysointilaitteiden vaatimat täydennykset

Pyrolyysiöljyn käytettävyystestaus sisältää:
-säiliön, jossa on sekoitus- ja lämmityslaitteisto
-tulitorvi-tuliputkikattilan, 300 kW
-soveltuvan polttimen ja
-automaation

Sähköntuotantolaitteisto sisältää:
-sähköntuotantolaiteistot
-verkkoonkytkentälaitteistot
-turva-automaation

Testausympäristön täydentäminen edellä luetelluilla laitteistoilla mahdollistaa koulutus-, tutkimus- ja kehitys- sekä palvelutoiminnan liittyen kierrätyspolttoaineen energiahyötykäyttöön, pyrolyysiöljyn käyttöön sekä pienimuotoiseen sähkön ja lämmön yhteistuotantoon. Keskeisiä elementtejä ovat järjestelmän tuleva materiaalintestauskammio ja päästömittauspiste, joiden yhteistoiminnalla voidaan tuottaa monimutkaisia käyttöolosuhdemittauspalveluja.


Kehitysympäristön investoinnit ja laitevuokraukset toteutetaan yrityskumppaneiden tarpeiden mukaisesti, jolloin varmistetaan niiden tarpeellisuus ja myöhempi kysyntä. Hankkeen aikana kehitetään laitteiden käyttöön ja neuvontaan liittyvä oma osaaminen sille tasolle että se tyydyttää yritysasiakkaita ja he ovat sitä valmiita hankkimaan myös hankkeen toteutuksen jälkeen.
Tulokset
KumppanitProjektin varsinainen kohderyhmä on energia-alan yritykset, joilla on halua ja tarvetta käyttää Savonia-ammattikorkeakoulun sekä tiedekorkeakoulujen tutkimus- ja tuotekehityspalveluja. Erityisenä kohderyhmänä tulee olemaan perustettava jätteenpolttoyhtiö ja pyrolyysiöljyyn perustuvien poltinlaitteiden toimittajat ja tuotekehittäjät/keksijät sekä pieniä sähköntuotantolaitteita kehittävät yritykset.

Toteuttajakumppaneina on alueen yrityksiä (hankkeen ohjausryhmän jäsenä)
RahoittajaEAKR FLAT RATE