Hankkeen tiedot

NimiMusiikin erityispedagogiikan osaamiskeskittymä
Aloituspäivä1.10.2010
Lopetuspäivä30.9.2013
www-sivutmeok.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSari Mokkila-Karttunen
Kuvaus
Hankkeessa uudistetaan eri musiikkitoimijoiden (mus.pedagogien, mus.kasvattajien, luokanopettajien, kirkkomuusikoiden, muiden musiikkia kasvatus- tai kuntoutustyössään käyttävien henkilöiden) osaamista, toimintatapoja ja välineitä, kehitetään musiikkipedagogikoulutuksen sisälle yrittäjyysvalmennuksen (min. 6 op) sisältävä mus.erityispedagogiikan syventymiskohde sekä lisätään mus.erityispedagogiikan käyttöä eri työympäristöissä (mus.oppilaitokset, koulut, seurakuntien musiikkikasvatustyö, terveys- ja hoitoalan ympäristöt). Samalla kehitetään uusia menetelmiä ja oppimateriaaleja sekä tuotetaan innovaatioita kohderyhmien tarpeisiin. Näin lisätään erilaisten oppijoiden ja erityisryhmien musiikin oppimisen ja musiikkitoimintaan osallistumisen mahdollisuuksia. Tavoitteena on myös lisätä tiedon ja aihepiiriin kytkeytyvän materiaalin määrää ja laatua sekä tuoda materiaali Meok-sivustolle eri tahojen saataville.


KehittämistarveHankkeen lähtökohtana ovat uudet tarpeet, jotka kohdistuvat musiikinopettajien ammatilliseen osaamiseen ja jotka heijastelevat musiikkioppilaitosten oppilasaineksen moninaisuutta ja siihen kytkeytyviä pedagogisia haasteita.

Uutta, erityispedagogisista lähtökohdista tutkittua ja kehitettyä osaamista tarvitaan myös sellaisissa ympäristöissä, joissa musiikki on toiminnan yksi tärkeä väline. Tällaisia ovat koulut ja seurakunnat sekä ne sosiaali- ja terveysalojen tahot, joissa musiikki palvelee yhtenä kuntouttavana tai asiakkaan virkeyttä ja elinvoimaa ylläpitävänä toimintamuotona.

Musiikin erityisopetuksen tarvetta esiintyy
•taiteen perusopetuksessa (lasten, nuorten ja aikuisten musiikin perusopetus)
•kirkkomuusikoiden työkentässä (musiikillinen toiminta eri ikäryhmien parissa, eri-tyisryhmien rippikoulut, musiikin käytön ohjaaminen muilla srk:n työaloilla)
•kouluissa (luokanopettajien ja musiikinopettajien opetustilanteet, harrastustoiminta kouluissa)
•terveydenhoidon yksiköissä, lastenhuollon yksiköissä ja nuorisokodeissa, vankiloissa, erilai-sissa palvelukotiympäristöissä (virike- ja harrastustoiminta, kuntouttava toiminta)
•hyvinvointisektorilla (nuorisotoimi, vanhustyö, kuntouttava toiminta).


Toimenpiteet1.Musiikin erityispedagogiikan täydennyskoulutuksen järjestäminen (40 op) musiikin ammattilaisille, luokanopettajille ja muille musiikkia työssään käyttäville
2.Lyhytkurssitoiminta
3.Musiikkipedagogikoulutuksen kehittäminen sisällyttämällä valinnainen musiikin erityispedagogiikan syventymiskohde musiikkipedagogi (AMK) -koulutuksen osaksi
4.Työskentelymenetelmien ja -välineiden kehittäminen
5.Virtuaalipalvelujen käynnistäminen ja sisällön tuottaminen
6.Alan nykyisten ja tulevien toimijoiden ja työelämätahojen vuorovaikutuksen ja verkostoitu-misen lisääminen
TuloksetHankkeen kuudessa toimintamuodossa (täydennyskoulutus; lyhytkurssitoiminta; mus.pedagogikoulutuksen kehittäminen musiikin erityispedagogiikan ja yrittäjyyskasvatuksen sisällöin; yksilöllistetyn opetuksen ja erityismusiikkikasvatuksellisen ryhmätoiminnan työskentelymenetelmien ja -välineiden kehittäminen; virtuaalimateriaalin tuottaminen ja julkaiseminen; alan toimijoiden ja työelämätahojen vuorovaikutuksen ja verkostoitumisen lisääminen) korostuvat tiedon ja taidon uudistaminen ja osaamisen välittäminen, elinikäinen oppiminen, työssä oppiminen sekä koulutettavien työn sisällön ja musiikkialan toimintamuotojen kehittäminen.
Hankkeen tuloksena 20 täydennyskoulutettua musiikkitoimijaa hyödyntää jatkossa musiikin erityispedagogiikan menetelmiä työaloillaan. Musiikin erityispedagogiikan syventymiskohde on täydentänyt mus.pedagogikoulutuksen sisällön nykytarpeita vastaavaksi ja valmentaa tulevia mus.pedagogeja myös yrittäjyyteen. Hanke on monipuolistanut alan ammattilaisten, asiakasryhmien sekä hankkeen vaikutuspiirissä olleiden oppilaitosten ja tahojen mus.toiminnan sisältöä ja toimintatapoja. Hankkeen tuottamin virtuaalijulkaisuin ja raportein välitetään tietoa uusista musiikin erityispedagogiikan ja yksilöllistetyn mus.opetuksen menetelmistä, toimintamuodoista, hyvistä käytännöistä ja materiaaleista, jotka soveltuvat käytettäviksi eri työympäristöissä. Tiedon ja aineistojen saanti on helppoa. Yhteistyö alalle koulutettujen toimijoiden, työelämätahojen ja oppilaitosten välillä on kasvanut ja hyödyttää kaikkia osapuolia. Se edesauttaa mm. valmistuvien musiikkipedagogien sijoittumista työelämään. Musiikin erityispedagogiikan seminaari kokoaa 2013 lähtien joka toinen vuosi alan toimijat ja työympäristöjen edustajat Kuopioon arvioimaan ja kehittämään työnsä sisältöä ja menetelmiä.
KumppanitMusiikin erityispedagogiikan osaamiskeskittymä (MEOK) -hanke kohdentuu Pohjois-Savon alueelle ja sen päävastuullinen toteuttaja on Savonia-ammattikorkeakoulun Musiikin ja tanssin yksikkö yhteistyössä Sibelius-Akatemian Kuopion osaston ja Kuopion konservatorion kanssa.
RahoittajaESR 2007-2013