Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiYritysten muutoskyvykkyys, vihreä siirtymä ja digitalisaatio (React Itä-Suomi)
Aloituspäivä1.11.2022
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivutwww.yritystenmuutoskumppanina.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJaakko Laukkanen
KuvausHankkeen tavoitteena on tukea itäsuomalaisa yrityksiä Covid-19-pandemian
aiheuttamasta kriisistä toipumisessa tarjoamalla ammattikorkeakoulujen verkostoyhteistyönä yrityksille mikro-opintokokonaisuuksia ja sparrausta, joilla edistetään yritysten ja niiden henkilöstön valmiuksia ja osaamista sekä
muutoskyvykkyyttä. Hankkeen toimenpiteiden kautta tuetaan osallistuneiden yritysten ja niiden henkilökunnan kykyä sopeutua ja hyödyntää toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Lisäksi hankkeessa edistetään vihreää siirtymää ja kestävää kehitystä tarjoamalla osallistujille mikro-osaamiskokonaisuuksia ja sparrauksia teemoihin liittyen.

Hanke jakautuu valtakunnallisiin, suuraluekohtaisiin (meillä Itä-Suomi) ja maakuntakohtaisiin tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Tavoitteena:
1. Valtakunnallisesti
-Mikro- ja pk-yrityksille tarjottava osaamiskokonaisuus, joka toteutetaan Suomen yrittäjien,
Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen (21 ammattikorkeakoulua) yhteistyönä.
Valtakunnallisessa yhteistyössä kootaan yhteen ammattikorkeakoulujen yritysten muutoskykyä, vihreää siirtymää ja
digitalisaatiota tukevat osaamiskokonaisuudet (verkko-osaamiskokonaisuudet) yhdelle alustalle teemoitettuna, josta ne ovat avoimesti saatavilla.
-Yritysten tavoittamiseksi laaditaan valtakunnallinen lanseerauskampanjan mikro- ja pk-yritysten mahdollisuudesta osallistua osaamisen kehittämisen mikro-opintokokonaisuuksiin. Osaamiskokonaisuuteen kerätään 50-70 pk- ja mikroyrityksiä palvelevaa mikro-opintokokonaisuutta (alle 3 op), jotka on mahdollista suorittaa ilmaiseksi vuoden 2023 aikana. Tämän lisäksi toteutetaan kehittämistoimia suuralue- ja maakuntalähtöisesti.

2. Suuraluekohtaisesti:
-Järjestetään suuraluekohtaisesti (sekä maakunnallisesti) yritysjärjestöjen ja
ammattikorkeakoulujen yhteistyönä 50 kpl info- ja sparraustilaisuuksia , joissa tuodaan esille teemoittain ajankohtaisia trendejä. Itä-Suomen suuralueella sparrauksiin osallistuu 90 henkeä. Tilaisuuksia streemataan
valtakunnallisen osaamisen siirron vahvistamiseksi.
-Toteutetaan mikro- ja pk-yritysten digitalisaatiotarinoihin liittyvä hyvien käytänteiden kampanja (positiiviset tarinat)
tukemaan ja kannustamaan yritysten vertaisosaamista (business to business osaamisen jakaminen)
-Tuetaan kauppakamareita ja alueellisia yrittäjäjärjestöjä tuomaan esiin vuoden 2023 aikana onnistuneita,
mielenkiintoisia tai uusia polkuja avanneita mikro- ja pk-yritysten kehittämiskokemuksia.

3. Maakunnallisesti:
-Kehitetään ammattikorkeakoulun yrityksille tarkoitettuja palveluita ja tarjontaa ja tätä kautta
tuetaan yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja TKI-investointien kasvua.
-Ohjataan ja sparrataan yrityksiä alueellisten palveluntarjoajien ja koulutusorganisaatioiden
palveluihin.
KehittämistarveViime vuosien äkilliset ja odottamattomat toimintaympäristön muutokset (korona, Ukrainan sota) ovat vaikuttaneet
merkittävästi mikro- ja pk-yritysten toimintaedellytyksiin ja kilpailukykyyn erityisesti Itä-Suomessa. Muutostilanteessa uusiutuminen on tärkeää kilpailukyvyn ylläpitämiseksi.
Uusimmassa Suomen Yrittäjien, Finnveran ja työ- ja elinkeinoministeriö toteuttamassa syksyn 2022 Pk-yritysbarometrissä pk-yritysten kehittämistarpeista nousevat esiin erityisesti myynti- ja markkinointiosaaminen sekä henkilöstön kehittämis- ja kouluttamistarpeet. Aiempaa useampi yritys nostaa kehittämiskohteeksi myös johtamisen. Ympäristö- ja muiden säädösvaatimusten huomioiminen nousee esille yritysten kehittämistarpeissa (9 % koki tärkeimpänä). Yritysbarometrin mukaan on syytä kiinnittää huomiota myös siihen, että nykyistä suurempi osa pienemmistä yrityksistä löytäisi kasvupolulle (Pk-yritysbarometri 2/2022).

Uuteen normaaliin ja kasvu-uralle palaamisen kannalta on tärkeää, että maakuntien vahva tutkimus-, koulutus- ja
kehittämisorganisaatioiden osaaminen hyödynnetään yritystoiminnassa jatkossa entistä paremmin. On tärkeää, että tutkimustieto saadaan ohjattua yhä paremmin yritysten käyttöön ja osaamisen kehittäminen vastaa tehokkaasti yritysten tarpeisiin. Useissa teemoissa, esimerkiksi kestävän ilmastokehityksen ja kiertotalouden edistämiseen liittyvässä osaamisessa, on tunnistettavissa paljon kaupallista potentiaalia.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet jaetaan kolmeen työpakettiin.
TP1: Markkinointi-ikkunan luominen kaikkien ammattikorkeakoulujen mikro-opintoihin valituissa
teemoissa (valtakunnallinen)
- Luodaan valtakunnallinen pk- ja mikroyrityksille tarjottava markkinointi-ikkuna, joka toteutetaan
Suomen yrittäjien, Kauppakamarien, alueellisten yrittäjäjärjestöjen ja ammattikorkeakoulujen (22
ammattikorkeakoulua) yhteistyönä
- Valtakunnallinen markkinointikampanja (radio, verkko)
- Toteuttajien seminaari sekä tulosseminaari

TP2: Yritysten sparraus ja muutoskyvykkyyden tukeminen (suuralue)
- Toteutetaan yrityksille info- ja sparraustilaisuuksia
- Toteutetaan mikro- ja pk-yritysten digitalisaatiotarinoihin liittyvä hyvien käytänteiden kampanja
(positiiviset tarinat) tukemaan ja kannustamaan yritysten vertaisosaamista

TP3: Kehitetään ammattikorkeakoulun yrityksille tarkoitettuja palveluita ja tarjontaa, ja tätä
kautta edelleen tuetaan yritysten osaamista, muutoskyvykkyyttä ja TKI-investointien kasvua.
(ammattikorkeakoulujen oma kehittämistoimenpide)
-ammattikorkeakoulukohtaiset kehittämistoimenpiteet/pilotit
Tulokset-Jatkuvan oppimisen valtakunnallisen tarjonnan kehittäminen
-Yritysten info- ja sparraustilaisuudet ja yritysten ohjaus amk:ien toiminnan ja palvelujen piiriin
-amk:ien yrityksille suunnatun palvelukokonaisuuden virtaviivaistaminen ja uudelleenmuotoilu
KumppanitHankkeen välilliseen kohderyhmään kuuluvat kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt (maakunta & alueet) sekä järjestötoimijat
(erityisesti suuremmat järjestöt, jotka työllistävät useita henkilöitä), muut oppilaitokset ja yliopistot, julkisen sektorin
organisaatiot, kunnat ja kaupungit.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020