Hankkeen tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.
NimiDigiVisio: Jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjotinpilotti
Aloituspäivä1.10.2022
Lopetuspäivä30.9.2023
www-sivuthttps://digivisio2030.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Kopeli
KuvausDigiVision tavoitteena on
1. Rakentaa jatkuvan oppimisen tarjotin, joka lisää korkeakoulutuksen saavutettavuutta myös niille, jotka eivät ole perinteisesti olleet korkeakoulutuksen piirissä
2. Yhdistää korkeakoulujen opetustarjontaatavalla, jota ei ole aiemmin tehty, tehden opetussisältöjen löytämisestä oppijalle entistä helpompaa
3. Tuottaa ratkaisuja jotka edistävät osaamistason nostoa kaikissa ikäryhmissä sekä mahdollistavat paikkariippumattoman oppimisen
4. Tarjota oppijalle ohjausta myös tekoälyavusteisesti kun hän etsii hänen omaan elämäntilanteeseensa ja uratoiveisiinsa sopivaa tapaa kehittää osaamistaan
5. Mahdollistaa sisällöllisesti ja pedagogisesti laadukkaan e-opintosisällön tarjoaminen ja tehostaa korkeakoulujen resurssien käyttöä opetuksen ja sen tarjoamiseen liittyen
6. Edistää kulttuurista ja toiminnallista muutosta, joka mahdollistaa Digivisio 2030 -hankkeen tavoitteiden saavuttamista
7. Ottaa käyttöön ja kokeilla ratkaisuja, jotka ovat Digivisio 2030 -hankkeen pitkän tähtäimen tavoitteiden toteutumisen kannalta välttämättömiä

Tarjotinpilotin ensimmäisessä vaiheessa on kyseessä nonformaali eli opintopisteitä tuottamaton koulutus. Myöhemmässä vaiheessa mukaan tulee myös opintopisteellinen jatkuvan oppimisen koulutus.
KehittämistarveMe kaikki olemme oppijoita. Oppijoina etsimme mahdollisuuksia kehittää ja hyödyntää omaa osaamistamme sekä hakea uusia mahdollisuuksia urapoluilla. Osaamisen kehittäminen ja osaamisen johtaminen ovat haasteita paitsi yksilön, myös työyhteisöjen kontekstissa eri alueilla ja aloilla.

Korkeakoulujen tarjoamia mahdollisuuksia osaamisen kehittämiseen ei ole tehty näkyväksi ja saavutettavaksi kootusti oppijoille tai työyhteisöille. Erilaiset oppijat eivät tunnista mitkä korkeakoulun tarjoamat ovat heille suunnattuja ja hakeutumisen kynnys on korkea. Korkeakoulut eivät tarjoa palveluitaan asiakaslähtöisesti vaan siiloissa (tutkinto, jo/avoin jo/täydennys).

Koulutuksen suunnittelun ja hallinnon prosessit tuottavat tietoa vain osasta mahdollisuuksia. Korkeakoulujen välillä tai sisälläkään ei ole yhtenäisiä prosesseja tai tietopohjaa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista tai epäformaaleista osaamisen kehittämisen tilaisuuksista.

Digitaalisuuden hyötyjä ei ole täysmääräisesti hyödynnetty oppijan polulla ja sen ohjauksessa oppijoiden, opettajien ja ohjaajien tukena. Työkaluja kuten tekoälyä ei hyödynnetä tietopohjan kokoamiseen ja analysoimiseen toimijoiden tukena. Kootun tarjoomatiedon esittämiseen ja palvelun löydettävyyteen tarvitaan yhteisiä ratkaisuja.

Näiden haasteiden ratkaiseminen on kriittinen menestystekijä korkeakouluille ja suomalaiselle
osaamisjärjestelmälle.
ToimenpiteetPilottikorkeakoulun keskeisenä tehtävänä on edistää jatkuvan ja joustavan oppimisen tarjottimen osajulkaisun 1.0 non-formaalin ja informaalin koulutustarjonnan yhteiskehittämistä ja pilottia. Pilottikorkeakoululle kuuluu mm.
• Ratkaisujen ideointi
• Uusien palvelujen muotoilu, laadullinen ja toiminnallinen yhteiskehittäminen
• Tekninen määrittelytyö
• Varhaisen vaiheen kokeilut
• Pilotointi- ja ratkaisun käyttöönottosuunnitelman työstäminen
• Toiminnallisten muutosten ja muutosjohtamisen toimet omassa korkeakoulussa
• Teknisen (MVP) pilotoinnin valmistavat toimenpiteet
• Testaajien rekrytointi
• Pilotista saatujen kokemusten jakaminen ja dokumentointi

Digivisio 2030 hyödyntää ketterän kehittämisen mallia, jossa on joustava työote. Yhteiskehittämisen ja pilotoinnin luonne määrittyy hankkeen edetessä.
Tulokset• Merkittävä potentiaalin lisäys aika- ja paikkariippumattomasta opiskelusta kiinnostuneiden oppijoiden ryhmässä
• Markkinointiponnistusten keveneminen ja vaikutusten tunnistaminen analytiikalla: potentiaali ”testata” tuotteita oikealla ja isommalla kohderyhmällä
• Ostokonversion parantuminen: ei menetetä oppijoita ostokanavan nykyisten ongelmien vuoksi
• Analytiikkakyvykkyyksien ja digipalvelun selkeyden kautta parantuva odotusten asetanta
• Opettajalle rikkaampaa tietoa oppijoista ennen opetusta
• Potentiaalia tuotteistamiselle, mm. laaja tarjoama työnantajille työsuhde-eduksi tai osaksi osaamisen kehittämisen portfoliota kustomoimatta organisaatiokohtaisesti tarjoamaa
KumppanitDigiVisio2030-hanketoimisto

Muut pilottikorkeakoulut
- Savonian kanssa yhteispilotissa Karelia-ammattikorkeakoulu ja Itä-Suomen yliopisto
- Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu
- Humanistinen ammattikorkeakoulu
- Aalto-yliopisto

Kaikki Suomen korkeakoulut hyödyntävät pilotissa kehitettyjä menettelyjä ja ovat mukana DigiVisio2030-hankkeessa.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö