Hankkeen tiedot

NimiDigivalmiuksien ja toimintatapojen kehittäminen vanhuspalveluissa
Aloituspäivä1.6.2022
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAija Hietanen
KuvausTavoitteena on mentoroinnin avulla vahvistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueella Ikäkeskukseen kuuluvissavanhuspalveluissa työskentelevien hoitajien valmiuksia hyödyntää digitaalisia välineitä työssään. Päätavoitteena on henkilökunnan digiosaamisen vahvistaminen hankkeessa kehitettävän digimentorointimallin avulla.Hankkeen osatavoitteina on:
1) Selvittää, mikä on osaamisen ja digitaalisten välineiden käytön tilannekuva yksiköissä.
2) Yhteiskehittää ja luoda digimentorointimalli, jossa mentoroinnin avulla vahvistetaan digitaalisten välineiden käytönosaamista ja edistetään niiden käyttöä
3) Selvittää digimentorointimallin kokemuksia (mentoroijan ja mentoroitavien kokemukset, käyttäjäpalaute mallintestauksen tulosten perusteella)
4) Täsmentää ja yhteiskehittää digimentorointimalli saadun palautteen perusteella hyödynnettäväksi oppilaitoksessa ja työelämässä.
5) Selvittää digimentorointimallin soveltavuutta ja monistettavuutta muissa hyvinvointialueen keskuksissa .
KehittämistarveHankkeen kehittämistarve nousi korona-pandemian aikana, jolloin ihmisten välisiä kontakteja rajoitettiin merkittävästi ja sähköisten välineiden käyttö nousi sote-ammattilaisten työn keskiöön uudenlaisella tavalla. Tilanne aiheutti uudenlaisia osaamisen haasteita niin sote-ammattilaisten kuin asiakkaidenkin joukossa.
Hankkeen tavoitteena on mentoroinnin avulle vahvistaa Pohjois-Savon hyvinvointialueella Ikäkeskukseen kuuluvissa yksiköissä työskentelevien hoitajien valmiuksia hyödyntää digitaalisia välineitä työssään. Valmiudet kohdistuvat oman työyksikön jo käytössä oleviin eri sovelluksiin ja laitteisiin sekä kansallisiin sähköisiin palveluihin, kuten esimerkiksi Kanta-palvelujen toiminnallisuuksiin. Käytettävät digitaaliset ratkaisut vaikuttavat henkilöstön työn kulkuun, työhyvinvointiin, työntekijän yksilöllisten edellytysten (esim. osaaminen, asenteet ja motivaatio) sekä työn vaatimusten ja kuormitustekijöiden tasapainoon. Parhaimmillaan digitaaliset ratkaisut sujuvoittavat yhteistyötä ja tiedonkulkua, sekä vapauttavat ammattilaisten resursseja asiakastyöhön lisäten alan vetovoimaa. Hankkeen avulla on mahdollista osoittaa esihenkilöille konkreettisia digitaalisten ratkaisujen haasteita sekä toimivia käytänteitä. Laajassa kuvassa on mahdollista kohdistaa resursseja kohdennetusti todettuihin haasteisiin. Hankkeessa kehitetään uudenlainen käytäntödigivalmiuksien vahvistamiseen ja ylläpitoon oppilaitosyhteistyönä: Savonia ammattikorkeakoulun sote-alan opiskelijat saavat opintojensa aikana valmiuksia digimentorointiin ja harjoittelussaan siirtävät uutta tietoa sotealan ammattilaisten ja asiakkaiden käyttöön. Tämä mahdollistaa kustannustehokkaan ja säännöllisen digivalmiuksien ylläpitämisen sotealan työyksiköissä. Osaava henkilöstö ja hyvä tiedonkulku lisää alueen elinvoimaisuutta. UEF:n rooli on selvittää, mikä on osaamisen ja digitaalisten välineiden käytön tilannekuva yksiköissä, osallistua digimentorointimallin kehittämiseen ja selvittää mallin käyttökokemuksia ja yhteiskehittää digimentorointimalli saadun palautteen perusteella hyödynnettäväksi oppilaitoksessa ja työelämässä. Yhteistyönä selvitetään digimentorointimallin soveltavuutta ja monistettavuutta muissa hyvinvointialueen keskuksissa.
ToimenpiteetHanke on jaettu viiteen työpakettiin. Työpakettien tarkoituksena on jakaa hankkeen tavoitteet konkreettisiin osatavoitteisiin, jolloin hankkeen toteuttaminen olisi selkeää ja suunnitelmallista. Työpaketit toteutetaan numerojärjestyksessä työpaketista toiseen edeten.
Työpaketti 1. Digitalisaation kypsyysaste vanhuspalveluissa. Työpaketissa selvitetään Pohjois-Savon hyvinvointialueen vanhuspalveluissa työskentelevien hoitajien digiosaaminen ja käytössä olevan digitaalisen tiedonvaihdon nykyiset välineet (tietojärjestelmät, sovellukset ja niiden laitteisto) sekä niihin liittyä osaaminen, osaamistarve ja osaamisvaje sekä käyttötavat (sisäinen, yhteisöjen välinen, virtuaalisuus).Selvitys toteutetaan sähköisenä kyselynä Itä-Suomen yliopiston, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitoksenprojektityöntekijän toimesta 9/2022. Selvityksen kysymysten laadinnassa hyödynnetään aiempien hankkeiden (esim Weltech) ja tutkimusten (esim. STePS) tuloksia. Kartoitus toteutetaan yhteistyössä Ikäkeskuksen kanssa. Kyselyä varten hankitaan tarvittavat organisaatioluvat. Selvityksen tuloksena tuotetaan raportti digitalisaation tilasta vanhuspalveluissa 12/2022.

Työpaketti 2. Digimentorointimallin kehittäminen. Työpaketissa yhteiskehitetään TP1:ssä toteutetun selvityksen perusteella tarvelähtöinen interventio(digimentorointimalli) ammattilaisten digivalmiuksien kehittämiseksi ja kehittymiseksi Pohjois-Savon hyvinvointialueen vanhuspalveluissa. Hanketoimijat osallistuvat digimentorointimallin kehittämiseen työpaketti 1:n tulosten perusteella vuodenvaihteessa 11/2022–2/2023. Tuloksena digimentorointimalli osaksi opintojaksoa.

Työpaketti 3. Digimentorointi vanhuspalveluyksiköissä. Työpaketissa kehitetään Savonia-ammattikorkeakoulun sote-alan opiskelijoille digimentorointiopintojakso (5opintopistettä). Opintojakson tavoitteena on lisätä opiskelijoiden taitoa toimia mentoreina sote-alan ammattilaisilledigitaalisten sovellusten ja ohjelmien käytössä. Opintojakso sisällytetään sote-alan opiskelijoiden opetussuunnitelmiin, jolloin työelämälähtöiset digivalmiudet tulevat osaksi opiskelijoiden taitoja jo opintojen aikana. Opintojaksoon sisällytetään 3 opintopisteen harjoittelu työelämässä, jolloin opiskelijat toimivat Pohjois-Savon hyvinvointialueenvanhustyön yksiköissä digimentoreina ammattilaisille sekä vanhustyön asiakkaille. Tämä mahdollistaa toiminnanjatkumisen hankkeen päättymisen jälkeen ja tarjoaa hyvinvointialueelle säännöllisesti toteutuvan digivalmiuksia ylläpitävän toiminnan. Opintojakson teoriaosuus (3 opintopistettä) muodostuu hankkeen TP1:ssa tehdyn selvityksen tuloksista. Lisäksi teoriaosuuteen liitetään tietosuojaosaamisen aineisto, harjoitukset ja testi. Teoriosuus on tarjollamyös vanhustyön ammatilaisilla. Opintojakson harjoitteluosuus (2 opintopistettä = n. 2 viikkoa) toteutetaan japilotoidaan hankkeen aikana kahdeksassa vanhustyön yksikössä. Kotihoidon yksiköissä harjoitteluaan suorittavatopiskelijat mentoroivat ammattilaisten lisäksi myös kotihoidon asiakkaita digitaalisten viestintä- ja asioimissovellustenkäytössä. Digimentorointimallin käytännön testaus toteutetaan 3–5/2023.

Työpaketti 4. Mentorointimallin arviointi ja jatkokehittäminen. Kussakin hankkeeseen osallistuvassa Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikäkeskuksen yksikössä järjestetään työpaja, johon osallistuvat TP3:n opiskelijat, opettajat sekä yksikköjen mentoroitavat ja heidän esihenkilönsä. Työpajassa Itä-Suomen yliopisto kerää palautteen opiskelijoilta, mentoroitavilta ja heidän esihenkilöiltään. Digimentorointimallin jatkokehittäminen toteutetaan yhteiskehittäen hankkeen edellä mainittujen toimijoiden kanssa. Työpaketti 4:digimentorointimallin arviointi ja jatkokehittäminen toteutetaan 06-08/2023.

Työpaketti 5. Mentorointimallin monistettavuuden arviointi. Digimentorointimalli esitellään ohjausryhmän jäsenille järjestettävässä työpajassa ja ohjausryhmältä jäseniltä kootaan arvio mentorointimallin monistettavuudesta Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Tämä mahdollis
TuloksetHankkeella saavutetaan lyhyellä aikavälillä koronapandemiasta aiheutuvan henkilöstön ja palvelun käyttäjiendigitaalisen osaamisvajeen paikkausta. Lisäksi kehitetään hyvinvointialueella käytänteitä yhdenmukaisiksi ja toimintaa palvelevaksi. Hanke on yhdenmukainen uuden asiakas- ja potilasturvallisuusstrategian kanssa, missä edellytetään henkilökunnalta laiteosaamista.
Hanke vahvistaa vanhuspalveluiden sote-alan ammattilaisten digivalmiuksia. Digimentoroinnin opintojakson (5 op)avulla sote-alan opiskelijoiden digivalmiudet vahvistuvat ja vastaavat työelämän tarpeita. Säännöllisesti toteutuva digimentorointi -käytäntö on kustannustehokasta. Pitkällä aikavälillä hanke saavuttaa osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisen ohella uutta osaamista työelämään. Digimentorointi on nouseva osaamisala, jolla on kysyntää tulevaisuudessa. Samalla henkilökunnan työhyvinvointiparanee, kun heidän osaamistaan vahvistetaan. Perehdytykseen yhdistettynä digimentorointimallilla on mahdollista saavuttaa hyvinvointialueella rekrytointietu. Hankkeella on mahdollista saavuttaa myös piilotavoitteita arvojen ja asenteiden muuttuessa, osaamisen vahvistuessa ja käytänteiden yhdenmukaistuessa.
KumppanitHankkeen päätoteuttaja: Itä-Suomen yliopisto
Hankkeen osatoteuttaja: Savonia-ammattikorkeakoulu

Kohderyhmät:
1) Vanhuspalveluiden sote-alan ammattilaiset (8 työyksikköä, joista henkilökuntaa a’ 20 = 160 osallistujaa). Ammattilaisten työyksiköt valitaan ensimmäisen työpaketin tulosten perusteella yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen Ikäkeskuksen johdon kanssa.

2) Savonia-ammattikorkeakoulun sote-alan opiskelijat (20 opiskelijaa). Savonian-ammattikorkeakoulun opiskelijat valitaan opetussuunnitelman mukaisen gerontologisen hoitotyön opintojaksoon liittyvän harjoittelun ja opiskelijan omankiinnostuksen perusteella. Opiskelijoilla on myös mahdollista valita digimentorointi -opintojakso valinnaisena opintona.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020