Hankkeen tiedot

NimiTerminen biomassareaktori EAKR kehittäminen
Aloituspäivä1.6.2022
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMaarit Janhunen
KuvausHanke edistää ja nopeuttaa yritysten tutkimukseen pohjautuvaa tuotekehitystyötä ja uusien menetelmien hyödyntämistä. Yritysten osaaminen kehittyy merkittävästi mm. prosessointiin, tuotteiden toimivuuteen, turvallisuuteen ja ympäristönäkökohtiin liittyen. Lisäksi hankkeen kautta yritykset pystyvät arvioimaan toimintansa kannattavuutta suhteessa prosessoinnin teknologisiin ratkaisuihin ja niiden vaatimuksiin suhteessa lopputuotteen laatuun. Hankkeen rahoittamiseen osallistuvat veturiyritykset käyttävät omissa alihankintaketjuissaan paikallisia pk-yritysten palveluja.

Hankkeessa kehitettävä biomassan prosessointikonsepti, uusi tieto ja liiketoimintamahdollisuudet hyödyttävät näin maakunnan pk-yrityksiä. Ratkaisukonsepti on lähtökohtaisesti skaalattavissa eri kokoluokkiin erityyppisten tuotteiden ja volyymin mukaan.

Hankkeessa huomioidaan horisontaaliset tavoitteet erityisesti kestävän kehityksen näkökulmasta. Hankkeen kautta vahvistuva biotalous vähentää osaltaan maakunnan CO2 päästöjä ja kansallista riippuvuutta fossiilisista polttoaineista sekä lisää omavaraisuutta ja huoltovarmuutta, samalla kiertotalouden tavoitteita tukien ja edistäen vihreässä siirtymässä kohti hiilineutraalisuutta.
KehittämistarveHankekokonaisuus koostuu kolmesta toisiaan täydentävästä hankeosiosta: 1) investointihanke (EAKR-investointi Pohjois-Savon liitto),2) laitteiston suunnittelu ja toteutus (EAKR-toiminta, Pohjois-Savon liitto) ja 3) käyttöönotto, testaus ja optimointi (ESR-toimintahanke, ELY ). Hankkeen tavoitteena on rakentaa, ottaa käyttöön ja testata uusi pilottimittakaavan jatkuvatoiminen termokemiallinen biomassareaktori. Reaktorin kapasiteetiksi on noin 60-90 kg/h sisäänmenossa ja noin 20-30 kg/h biohiiltä ulostulossa. Reaktori mahdollistaa kiinteän biomassan (torrefioinnin tai pyrolysoinnin hiileksi) ja tisleiden talteenoton (kondensoidut tisleet eri vaiheista ja eri lämpötiloissa). Teknologia asennetaan merikonttiin, jotta laitteisto olisi mahdollisimman helposti siirrettävissä käyttökohteisiin ja käyttäjäystävällinen.

Koeajot puupohjaisilla biomassoilla tarjoavat tietoa uuden pyrolyysiratkaisun toimivuudesta ja tuotteiden laadusta ja konseptin skaalautuvuudesta. Potentiaalisten tuotteiden laatu ja määrä arvioidaan analyysien ja testausten perusteella eri sovellusalueille yhdessä teollisten kumppanien kanssa.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeen toteutus ja konkreettiset toimenpiteet on jaoteltu viiteen työpakettiin, joiden koordinointi on Savonia- ammattikorkeakoulun tehtävänä. Työpaketit on suunniteltu ja toteutetaan läheisessä yhteistyössä Itä-Suomen yliopiston ja yritysten kanssa.

Työpaketti 1 Prosessikokonaisuuden määrittely: (biomassojen esikäsittely, sisäänsyöttö, varsinainen prosessi, tuotteiden talteenotto ja jälkikäsittely) sekä tarvittavat komponentit.

Työpaketti 2: Automaattisen laiteosion ja ohjausjärjestelmän (nk. pyrolyysi core) kilpailutus ja hankinta sekä tarvittavien lisälaitteiden suunnittelu ja toteutus omana työnä.

Työpaketti 3: Laitteiston asennus ja komponenttien testaus.

Työpaketti 4: Laitteiston testaus ja parametrien optimointi. Toimivuus eri tyyppisille biomassoille (sahanpuru, hake ja kuoret).

Työpaketti 5: Tiedon jalkautus, tiedotus ja raportointi.
KumppanitSavonia-ammattikorkeakoulu toteuttaa hanketta yhdessä Itä-Suomen yliopiston ja paikallisten yritysten kanssa.

Hankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat pohjoissavolaiset biotalouden yritykset, palveluyritykset, toiminnanharjoittajat, maa- ja metsätalouden harjoittajat sekä oppi- ja tutkimuslaitokset. Lisäksi kohderyhmänä ovat biotalousalan toimijat laajemmin kansallisesti. Kohderyhmänä ovat kaikki biopohjaisten sivuvirtojen tuottajat sekä näiden jatkokäyttäjät.

Hanke tuottaa osaltaan tietoa erityyppisille kohderyhmille kuten poliittiset päättäjät, kansalaisjärjestöt, ProAgria, MTK jne. liittyen hiilen sidontaan ja biomassojen hyödyntämiseen kestävän kehityksen mukaisesti. Hankkeessa kehitettyä osaamista ja tiivistä yritysyhteistyötä hyödynnetään myös korkeakoulujen opetuksessa.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020