Hankkeen tiedot

Euroopan aluekehitysrahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä Pohjois-Savon liiton logot.
NimiKesTech -osaamiskeskittymän suunnittelu- ja käynnistämishanke
Aloituspäivä1.1.2022
Lopetuspäivä30.9.2023
www-sivutwww.kestech.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöReijo Hynynen
KuvausKesTech tuo Ylä-Savon alueen teknologia-alan yritykset ja koulutusorganisaatiot yhteen osaamiskeskittymän kantavaksi voimaksi. Yhteistyön tavoitteena on tukea yritysten tutkimusta, teknologian kehittämistä ja innovointia siten, että yrityksillä on käytössään paras ja ajantasaisin teknologinen tieto ja osaaminen liiketoimintaedellytyksiensä kehittämiseksi.

KesTechin tavoitteena on a) määrittää alueen teknologia-alan tulevaisuuskuva ja osaamistarpeet, b) laatia yhteistyösuunnitelma, c) kehittää osaamista ja palveluja tunnistettujen osaamisaukkojen täyttämiseksi sekä d) seurata ja arvioida toimenpiteiden vaikuttavuutta.

KesTechin toimijoiden kesken kehitetään uusi rutiini kone- ja laiterakentamista tukevien hankkeiden ja yritysten kehitystarpeiden seurantaan. Tavoitteena on määritellä ja hankkia tähän tehtävään soveltuva hankesalkun hallintajärjestelmä tai sovellus tilannekuvan selkeyttämiseksi.

Tavoitteena on myös arvioida hankkeiden vaikuttavuutta sekä sen pohjalta jatkokehittää parhaita käytänteitä ja jalkauttaa ne hankkeen toimenpitein yrityksiin. Näin varmistetaan se, että hankkeiden päätyttyä niiden parhaat tulokset saavat jatkojalostuksen kautta lisää käyttöarvoa ja saavuttavat laajemman kohderyhmän.

KesTechin tavoitteena on liittää koulutusorganisaatioiden ja yritysten osaamiskeskittymä osaksi eurooppalaista kehitysverkostoa uuden osaamisen tuomiseksi alueelle. Yhteistyön tavoitteena on tuoda globaalien verkostojen kautta soveltuva ja asiantunteva osaaminen teollisuuden tutkimuksen ja innovoinnin osaamisen kehittämiseen ja teknologisen muutoksen tukemiseksi.
KehittämistarveTeollisuus tarvitsee merkittävästi uusia osaajia. Ikääntyvyys ja väestörakenteen muutos vaikuttavat työmarkkinoihin Pohjois-Savossa ja varsinkin Ylä-Savossa. Suuntaus johtaa voimistuvaan määrälliseen työvoimapulaan.

Samaan aikaan voidaan tunnistaa menossa oleva voimakas työelämän murros, jota johtavat teknologiset innovaatiot, digitalisaatio, väestörakenteen muutos, ympäristö- ja ilmastonmuutos sekä globalisaatio. Määrällisen työvoimapulan ohella alueella on myös voimistuva laadullinen työvoimapula. Laadullisessa työvoimapulassa avoimia työpaikkoja esiintyy samanaikaisesti työttömyyden kanssa.

Uusien teknologioiden käyttöönotto luo uusia työmahdollisuuksia ja todennäköisesti tulee parantamaan työn tuottavuutta. Tulevaisuudessa luodut uudet työpaikat ja yhteiskunnan hyödyt riippuvat kuitenkin suurelta osin tulevan kysynnän tyydyttämiseen tarvittavien taitojen saatavuudesta.

Teknologia-alan liiketoiminnalle tärkeimpiä osaamistarpeita lähivuosina ovat eri selvitysten perusteella kyky jatkuvaan oppimiseen, digitalisaatio, vähähiilisyys, kiertotalous, asiakaslähtöisyys ja johtaminen. Nousussa ovat kestävään arvonluontiin ja vastuullisuuteen liittyvä osaaminen.

Edellä lueteltuihin haasteisiin voidaan vastata Ylä-Savon alueella KesTech osaamiskeskittymän perustamisella ja jatkuvasti tiivistyvällä yhteistoiminnalla yritysten ja muiden sidosryhmien kanssa, johon kuuluu myös yliopiston uusi tekniikan alan koulutus. KesTechin toiminnassa tullaan hyödyntämään eri teknologia-alan kehittämishankkeiden tuloksia ja hyviä toimintamalleja hankkeen päättymisen jälkeenkin.

KesTechin tehtävänä on vastata teknologia-alan yritysten osaavan työvoiman sekä tuotteiden ja tuotannon kehityspalveluiden tarpeisiin. Asiakaslähtöinen tuotekehitys, lisäävä valmistus, automaatio ja robotiikka, tuotanto- ja toimintaprosessien tehostaminen, simulointi ja digitalinen kaksonen ovat muutamia avainsanoja toiminnasta. Vastaavasti vihreä siirtymä, ihminen ja yhteiskunta teknologian hyödyntäjinä ovat toiminnan keskiössä.

Hanketta on valmistelu tiiviissä yhteistyössä Savonia amk:n kone- ja tuotantoteknologia-alan asiantuntijoiden, Ylä-Savon ammattiopiston (YSAO) teknologia-alan asiantuntijoiden ja Itä-Suomen yliopiston (UEF) Materiaaliteknologian tutkimushenkilöstön kanssa.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet on jaettu viiteen työpakettiin. Kaikkien työpakettien läpileikkaavia teemoja ovat uusiutuva teknologia ja kestävä kehitys:

TP1: Ennakointimallin suunnittelu ja pilotointi
TP2: Osaamiskeskittymän toimintamallin pilotointi
TP3: Yrityskumppanuusmallin suunnittelu ja pilotointi
TP4: Alueellisten teknologiahankkeiden orkestrointi
TP5: Hankkeen hallinnointi ja viestintä
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy Ylä-Savon teollisuusyritysten ja alueella toimivien koulutusorganisaatioiden välille toimintamalli, jonka avulla tulevaisuuden osaamisen ja teknologian kehittämistarpeita pystytään ennakoimaan ja tarjoamaan niihin innovatiivisia ratkaisuja. KesTech -toimintamalli vastaa proaktiivisesti valmistavan teollisuuden ja teknologia-alan muuttuviin tarpeisiin.

Hankkeen avulla alueen teollisuus saa käyttöönsä koulutusorganisaatioiden yhteisen palveluntarjonnan liiketoimintansa kehittäjäkumppaniksi matalla kynnyksellä. Hanke tarjoaa verkostonsa kanssa yhdessä yrityksille tietoa nykyaikaisesta teknologiasta liiketoiminnan kustannustehokkuuden kehittämiseksi.

Hankkeen tulosten kautta alueen teollisuus ja teknologia-alan yrityksille mahdollistetaan KesTech -osaamiskeskittymän tuottamat palvelut ja toiminnot, joilla mahdollistetaan alueen osaamisen lisääminen ja edistetään TKI -toimintaa alueella.

Hanke edistää alueellista teollisuuden kestävään toimintaan siirtymistä huomioiden vähähiilisyys, ilmastonmuutos ja kiertotalous uuden liiketoiminnan mahdollistajana.
KumppanitHankkeen toteuttajakumppanit ovat Itä-Suomen yliopisto UEF ja Ylä-Savon ammattiopisto YSAO.

Hankkeen kohderyhmänä ovat Ylä-Savon seutukunnan teollisuusyritykset, erityisesti teknologia-alan yritykset ja teknologia-alaa palvelevat palveluyritykset. Kohderyhmää ovat edellä kuvattujen yritysten henkilöstö sekä tekniikan alalle työskentelemään ja opiskelemaan hakeutuvat henkilöt. Kohderyhmää ovat myös alueella toimivat teknologia-alan hankkeet ja hanketoimijat.

Hankkeen välilliset kohderyhmät ovat:
* Kone- ja laitetoimittajat
* Koulutusorganisaatiot
* Tutkimuslaitokset
* Kansainväliset verkostot
* Ylä-Savon kunnat
- Elinvoimapalvelua tarjoavat toimijat
* Koulut, lukiot ja päiväkodit
* Yrittäjäjärjestöt ja Kauppakamari
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020