Hankkeen tiedot

NimiABOWE
Aloituspäivä1.12.2012
Lopetuspäivä31.12.2014
www-sivuthttp://www.abowe.eu/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAri Jääskeläinen
KuvausABOWE:ssa edistetään kahden REMOWE:ssa esille nousseen teknologian hyödyntämistä.

Hankkeen suomalaisena lähtökohtana on REMOWE:n innovaatioprosesseissa parhaiten pärjännyt siilinjärveläisen Finnoflag Oy:n biojalostamoteknologia. Bioprosessin kehittäjä on dosentti Elias Hakalehto. Finnoflag Oy on kehittänyt uudentyyppisen biojalostamon, jossa orgaanisia jätteitä käsitellään luonnonmukaisella tavalla.

Biojalostamoteknologian avulla jalostetaan orgaanisten jätteiden käsittelyä luonnonmukaisella tavalla, samaan tapaan kuin mikrobit hoitavat luonnossa.

Jätemateriaaleista tuotetaan arvokkaita kemikaali- ja energiatuotteita, hyödyntämällä mikrobeja ja niiden entsyymejä.

Tavoitteena on sopeuttaa ihmisen talous luonnon talouteen, käyttämällä samoja prosesseja kuin luonnossa. Ihmisen ja luonnon yhteistoiminnalla voidaan välttää ympäristöongelmien kasaantumista ja suunnitella ekologisesti kestäviä tapoja tuottaa energiaa ja kemikaaleja.

Hankkeen toisena lähtökohtana on saksalainen biokaasuntuotantoteknologia ja siihen liittyvän osaamisen siirto Ostfalian ammattikorkeakoulusta muille hankealueille.KehittämistarveSavonia-ammattikorkeakoulu koordinoi kansainvälistä ABOWE-hanketta (Implementing Advanced Concepts for Biological Utilization of Waste).

ABOWE on Euroopan Unionin Itämeren ohjelmaan kuuluva hanke, jonka tavoitteena on testata kehittyneitä menetelmiä jätteiden biologiseen hyötykäyttöön sekä edistää liiketoiminnan syntymistä näiden ympärille. Hankkeen toiminnallinen vaihe kestää syyskuuhun 2014.

Euroopan aluekehitysrahaston hanke on jatkoa joulukuussa 2012 päättyneelle kolmivuotiselle REMOWE -hankkeelle (Regional Mobilizing of Sustainable Waste-to-Energy Production), josta saatiin myönteisiä kokemuksia. REMOWE:ssa etsittiin uusia innovaatioita jätteiden energiahyötykäyttöön, ABOWE:ssa mennään eteenpäin konkreettisin toimin. Esiin nousi kaksi teknologiaa, joita nyt ABOWE:ssa pilotoidaan.

Hanke tuo uusia mahdollisuuksia orgaanisten jätteiden käsittelyyn ja jalostukseen.
Hankkeen taustana on se, että jätelait kiristyvät ja jätteiden käsittelyn vaatimukset kasvavat. Jätteiden polttamisen rinnalle kehitetään muita menetelmiä hyötykäyttöön. Biokaasu on yksi vaihtoehto ja Savonia on aiemmin tehnyt selvityksiä Savossa biokaasulaitoksen toteuttamisesta. Orgaanisten jätteiden jalostaminen lannoitteiksi on myös mahdollista. ABOWE testaa mahdollisuuksia syntetisoida muita aineosia, jotka voivat olla kokonaistaloudellisempia kuin kaasu- tai lannoitekäyttö.

ToimenpiteetSavonia investoi biojalostamon liikuteltavaan pilottilaitokseen, josta Finnoflag Oy on tehnyt yleissuunnitelman (Pilot A). Tämän pohjalta pilottilaitoksen tekninen suunnittelu ja rakentaminen toteutetaan Savonia Tekniikan toimesta. Pilottilaitosta testataan Suomessa, Puolassa ja Ruotsissa erilaisilla jätteillä.

Laitoksen bioprosessissa käsitellään erilaisia orgaanisia jätteitä ja tuloksena on mm. teollisuuden kemikaaleja ja polttoaineita. Prosessissa syntyy myös kiinteitä aineita, jotka soveltuvat lannoitteiden valmistukseen.
On toki huomattava, ettei kyseessä ole teollisen mittakaavan laitos, joka tuottaisi valmiita tuotteita. Prosessissa syntyvää lientä tullaan lähettämään jatkokäsittelyyn Ostfalian ammattikorkeakouluun. Se kehittää ns. Downstream-prosessointia, jossa bioprosessissa muodostuneita aineita saadaan eroteltua toisistaan.

Saksalainen Ostfalian ammattikorkeakoulu puolestaan investoi toisen REMOWE:ssa esille tulleen teknologian eli kuivamädätyksen pilottilaitokseen (Pilot B), jota testataan Liettuassa, Virossa ja Ruotsissa.

Hankkeen aikana tutkitaan myös jätteiden biologisen hyötykäytön taloudellista kannattavuutta ja investointimahdollisuuksia eri maissa. Tässä työssä Savonia Business eli liiketoiminta-ala on asiantuntijana merkittävällä tavalla mukana.

Savonia Business kehittää paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa liiketoimintamalleja ja järjestää investoijatilaisuuksia. Tähtäimenä on kutsua potentiaalisia investoijia ja teknologioiden hyödyntäjiä tutustumaan pilotoituihin teknologioihin ja niiden tuomiin investointimahdollisuuksiin.

Pilotointikohteille laaditaan investointimuistiot, jotka esitellään investoijatilaisuuksissa. Tavoitteena on mahdollistaa seuraavan pilotointi-mittakaavan tai täyden mittakaavan laitoksen investointi.

Kullakin testausalueella käytetään Itä-Suomen yliopiston vetoisesti REMOWE:ssa rakennettua alueellista mallia kyseisten teknologioiden vaikuttavuuden esille tuonnissa alueen kannalta.
TuloksetABOWE–jatkovaiheessa REMOWE:n partnerikonsortio vakiintuu edelleen, käytännön tason teknologiasiirron ja yhteiseen tavoitteeseen ponnistelun myötä.

Kaksi pilottilaitosta, sekä olemassaoleva Savonia-amk:n liikuteltava märkämädätyspilotti, yhdessä muodostavat kansainvälisen koelaitosten verkoston. Koelaitosten avulla eri maiden partnerit voivat edistää täyden mittakaavan laitosten investointihankkeita. Pilottilaitos A tuodaan takaisin Savonialle hankkeen päättyessä ja Pilottilaitos B vastaavasti kuljetetaan Saksaan. Partnerit voivat vuokrata laitosta omiin projekteihinsa käyttö- ja kuljetuskustannuksia vastaavalla vuokralla.

Testaustoiminnan myötä opitaan uusien teknologioiden käyttöä syvällisellä tasolla, ja siirtyvä tietotaito näiden teknologioiden mahdollisuuksista ja käytännön hyödyntämisestä palvelee näiden teknologioiden käyttöönottoa hankemaissa ja laajemminkin.

Investointimuistiot kaikkine osa-alueineen ovat arvokkaita raportteja kaikille potentiaalisille investoijille, erityisesti niille, joilla on tarve investoida jätteiden hyödyntämiseen lähitulevaisuudessa.
KumppanitSavonian partnerit ABOWE:ssa ovat:
- Ostfalia University of Applied Sciences, Saksa
- Marshal Office of Lower Silesia, Puola
- Klaipeda University, Liettua
- Mälardalen University, Ruotsi
- Estonian Regional and Local Development Agency (ERKAS), Viro
- Itä-Suomen yliopisto

Savoniaa pyydettiin jatkohankkeen vetäjäksi ja kaikki REMOWE:n hankealueet ovat olleet mukana rakentamassa ABOWE:n suunnitelmaa.

Savonian alihankkijana toimii Dos. Elias Hakalehto, Finnoflag Oy, joka vastaa bioteknisten prosessien suunnittelusta ja mikrobiologisesta testauksesta.

Pilottilaitos menee ensin testeihin Savon Sellulle, jonka puhdistamolietteitä on tarkoitus käsitellä. Lounais-Puolassa yhteistyökumppanina on paikallinen jätteenkierrätyslaitos ja Ruotsissa Västeråsin lähellä toimiva broilerifarmi.

Tähtäimenä on kutsua potentiaalisia investoijia ja hyödyntäjiä tutustumaan pilotoituihin teknologioihin ja niiden tuomiin investointimahdollisuuksiin.
RahoittajaInterreg IVB Baltic Sea Region