Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiTeknoHUB -yhteistyöratkaisuilla teknologiayritysten digitalisaatio- ja teknologiakyvykkyyden uudistamista -hanke
Aloituspäivä1.6.2021
Lopetuspäivä30.11.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöReijo Hynynen
KuvausTeknoHub-hankkeen kokonaistavoitteena on kehittää yläsavolaisten toimittajayritysten ja pk -päähankkijatahojen nopeaa digitaalista ja teknologista muutoskyvykkyyttä sekä luoda siten edellytykset yritysten kokonaiskyvykkyyden merkittävä ja nopea kasvu muuttuviin asiakaskysyntätilanteisiin ja koronaepidemian muuttamaan toimintaympäristöön soveltuviksi. Hankkeen myötä Ylä-Savon alueelle kehitetään myös yrityksille ja oppilaitoksille yhteinen, rakenteellinen malli, joka tukee jatkossa kaikkia alueen teknologiayritysten teknologian ja digitalisaation kyvykkyyden uudistumis- ja muutostarpeita.
KehittämistarveTeknoHub-hankkeen tavoitteena on:
1. Koota Ylä-Savon alueelta keskeisiä teknologia-alan yrityksiä sekä tutkimuslaitoksia mukaan yhteiseen korona-ajasta selviämisen muutoskyvykkyyden kehittämishankkeeseen lisäämällä digitalisoitumisen ja automatisoinnin kyvykkyyttä.
2. Kehittää Savonia amk:n ja muiden tutkimuslaitosten sekä alueen yritysten kesken tiivis, pysyvä yhteistyömalli, joka tukee jatkossa alueen yritysten jatkuvaa teknologista ja digitaalista muutoskyvykkyyttä
3. Kehittää mukana olevien yritysten ja mukana olevien tutkimuslaitosten kanssa yhteinen alueellinen toimintamalli tukemaan yritysten tulevaisuuden muutos- ja uudistumistarpeita
4. Integroida TeknoHub-toimintamallin tulevaisuuden koordinointivastuu osaksi Ylä-Savon alueelle kehittymässä olevaa koneenrakennuskampuksen toimintaa
5. Tehdä useita yritysryhmäkohtaisia teknologista ja digitaalista muutoskyvykkyyttä edistäviä yliopisto ja AMK -vetoisia kehittämishankkeita
6. Tehdä yrityskohtainen ja mahdollisuuksien mukaan myös yhteinen suunnitelma mahdollisista jatkotoimista mukana oleville yrityksille ”alueellinen jatkuvan teknologisen ja digitaalisen muutoskyvykkyyden kehittämisen roadmap”
7. Luoda edellytykset yritysten digitalisaation ja teknologian kyvykkyyttä edistävien investointihankkeiden käynnistämisen hankkeen jatkumona
ToimenpiteetTeknoHub-hankkeen toimenpiteet ja tulokset ovat vaiheittain:
1. vaihe: nykytilan sekä tavoitetilan ja tarpeiden määrittely sekä kyvykkyyspääoman uudistamisen toimintamallin kehittäminen
2. vaihe: osaamispääoman ja kyvykkyyden nopea uudistaminen
3. vaihe: pysyvän toimintamallin muodostaminen
Tulokset* merkittävä yrityskohtainen kyvykkyyden kasvu tunnistetussa avainteknologiassa
* useita käynnistyneitä tki-toimintoja yritysten ja tutkimuslaitosten kesken
* yrityskohtaiset ja yritysten väliset uudet investointi- ja kehittämishankkeet
* kehitetty yläsavolainen ”teknohub” –malli, joka mahdollistaa jatkossa yritysten ja oppilaitosten tiiviin vuoropuhelun sekä digi- ja teknologiakyvykkyyden kehittämisen
KumppanitTeknoHub-hankkeen varsinaisina kohdeyrityksinä ovat kaikki Ylä-Savon alueella toimivat toimittajaverkostoyritykset, jotka toimivat Ylä-Savon alueen keskeisten teknologia-alan päähankkijayritysten (Ponsse Oyj ja Normet Oy) toimittajaverkostoissa sekä yksi - kaksi pienempää pk-päähankkijayritystä. Kohderyhmän ytimen muodostavat hankkeessa mukana olevien yritysten avainhenkilöt sekä operatiivisia ja strategisia ratkaisuja tekevät henkilöt, joilla työtehtävänsä kautta on roolia kohdeyrityksen teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020