Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiVirtuaaliteknologia työelämän ja koulutuksen kehittämisessä
Aloituspäivä1.10.2021
Lopetuspäivä30.11.2023
www-sivuthttps://virtech.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöAnssi Mähönen
Kuvaus
KehittämistarveHankkeen keskeisenä tavoitteena on vastata meneillään olevan COVID-19 pandemian ja tulevien vastaavanlaisten
poikkeustilanteiden haasteisiin. Hankkeessa kehitetään toimintamalleja, jotka mahdollistavat eri alojen yritysten ja
organisaatioiden henkilöstön tehokkaan perehdyttämisen, etäpalvelujen tuottamisen, prosessien ohjauksen, oppimisen ja muun toiminnan jouhevan etenemisen erilaissa haastavissa olosuhteissa kustannustehokkaasti.
COVID-19 pandemia on osoittanut, miten esim. laitteiden huolto tai käyttöönotto vaikeutuu ja viivästyy, kun
laitetoimittaja onkin Suomen rajojen ulkopuolelta. Tästä aiheutuu merkittävä taloudellinen haitta, kun laitteita ei voida käyttää. Näissä tilaiteissa voitaisiin hyödyntää mm. virtuaaliteknologiaan perustuvia etäratkaisuja. Tällainen
toimintatapa säästää kustannuksia olennaisesti.
Hankkeessa hyödynnetään virtuaaliteknologian mahdollistamia virtuaaliympäristöjä ja lisätyn todellisuuden
ratkaisumalleja Pohjois-Savon alueella. Hankkeen tavoitteena on lisätä koulutuksen avulla tietoisuutta XR-teknologian sovellutusmahdollisuuksista yritysten ja organisaatioiden toiminnan kehittämisessä. Osana koulutuksia uusia käytänteitä ja toimintamalleja sovelletaan yritysten ja organisaatioiden kehittämistarpeisiin heidän omista
lähtökohdistaan. Toimenpiteiden soveltuvuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan hankkeen aikana. Hanke edistää yritysten
ja organisaatioiden verkostoitumista, teknologiaosaamista, digitaalisia valmiuksia sekä lisää TKI-investointeja XRteknologiaan.
Hankkeen keskeisiä vaiheita, joilla vastataan hankkeeseen osallistuvien yritysten ja organisaatioiden toiminnassa
keskeisimpiin teknologian käyttöönottoon liittyviin haasteisiin, ovat:
1) Koulutuksen avulla perehdytään olemassa oleviin virtuaalitekniikan mahdollistamiin sovellutuksiin ja lisätyn
todellisuuden ratkaisumalleihin. Käyttökoulutuksella varmistetaan yritysten ja organisaatioiden henkilöstön osaamisen
ja sitä jatketaan koko hankkeen ajan valituista ja hankkeen aikana tulleista uusista sovelluksista, teknologioista ja
laitteista. 2) Valitaan yhteisiä yritysten ja organisaatioiden kehittämiskohteita, joita pilotoidaan, testataan ja arvioidaan
tuotettuja ratkaisu/toimintamallien toimivuutta ja vaikuttavuutta autenttisissa työelämäyhteyksissä. Koulutuksiin,
testauksiin ja pilotointeihin liittyvät ratkaisu/toimintamallit ovat siirrettävissä yrityksestä toiseen. 3) Tuotetaan
yhteistyömalli ja palvelukokonaisuudet hankkeeseen osallistuvien ja Savonia XR-keskuksen välille edistämään
yritysten ja organisaatioiden toiminnan osaamista ja kehittämistä. Lisäksi voidaan tehdä yhteistyötä alueella olevien
muiden XR-keskusten ja yhteisöjen kanssa.
Hankkeen tuloksena: 1) koulutetaan virtuaaliteknologiaa ymmärtävien, osaavien ja sitä soveltavien yritysten ja
organisaatioiden joukko. Hankkeessa koulutetut asiantuntijat tukevat omalla teknologiaosaamisellaan yritysten ja
organisaatioiden keskeytyksetöntä toimintaa. 2) osana koulutuksia tuotetaan erilaisia sovellutuksia ja toimintamalleja, jotka voidaan siirtää yrityksestä toiseen. 3) toteutetaan virtuaaliteknologian käyttöön ja sen soveltamiseen liittyviä koulutuskokonaisuuksia, 4) syntyy virtuaaliteknologiaan liittyviä jatkuvan oppimisen toimintamalleja ja koulutusmateriaalia 5) syntyy yhteistyömalli ja palvelukokonaisuudet Savonia XR-keskuksen ja hankkeen kohderyhmän toimijoiden välille.
Tulosten seurauksena työelämä- ja koulutusorganisaatiot toimivat yhteistyössä. Uusissa ympäristöissä
kouluttautuminen, oppiminen, perehtyminen ja vuorovaikutus ovat työelämälähtöisiä sekä vastaavat työelämän
haasteisiin. Hankkeessa seurataan uuden teknologian kehittymistä ja siirretään siihen liittyvää tietoutta kohderyhmälle.
Hanke kouluttaa asiantuntijoita sekä tuottaa teknologioista ja niiden mahdollisuuksista koottua ajankohtaista
asiantuntijatietoa ja käytännön esimerkkejä, joita tarvitaan joustavan toiminnan kehittämiseksi. Virtuaaliteknologisiin
ratkaisuihin ja toimintamalleihin tutustu
Toimenpiteet- Opastaa ja auttaa teknologian käyttöönotossa ja soveltamisessa yritysten tarpeiden mukaisesti
- Kouluttaa yrityksiä ja organisaatioita ja tuottaa koulutusmateriaalia
- Luoda toimintamalleja, jotka mahdollistavat eri alojen yritysten mm. henkilöstön tehokkaan perehdyttämisen etäpalvelujen tuottamisen, prosessien ohjauksen, markkinoinnin, oppimisen ja muun toiminnan jouhevan toteuttamisen
- Luoda yhteistyömalli yritysten ja Savonian XR-keskuksen välille
Tulokset
KumppanitEri alojen pohjoissavolaiset yritykset ja organisaatiot
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020