Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiVirtuaalisen kaupan interaktiivinen ekosysteemi
Aloituspäivä1.9.2021
Lopetuspäivä5.1.2024
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMarja Kauppinen
KuvausCovid-19 pandemian aikana kaupunkikeskustat ja kauppakeskukset ovat ennestään tyhjentyneet ja aiheuttaneet
kaupan pk- ja mikroyrityksille asiakaskadon. Toisaalta keskustojen ja kauppakeskusten hiljentyminen on haaste myös
infrastruktuureille.
Hankkeessa luodaan virtuaalinen kauppakeskus (kaupunkikeskusta), jossa jokainen liike ja palveluntarjoaja saa oman
”liiketilan”, jossa voi esitellä tuotteita. Malli on kokeilematon ja poikkeaa täysin olemassa olevista ratkaisuista.
Hankkeen tuloksena toteutetaan virtuaalitori pilotti Kuopiolaisten pk- ja mikrokauppojen virtuaaliseksi, interaktiiviseksi
verkkopalveluksi, jossa yritykset esittelemään tuotteitaan, asiakkaat pääsevät kommunikoimaan interaktiivisesti
videoneuvottelun avulla myyjien kanssa sekä ostamaan tuotteet verkkokaupasta kotiin kuljetettuna.
Lisäksi kehitetään ja toteutetaan koulutuskokonaisuudet yrittäjille verkkokaupan, -myynnin, tuotteistamisen ja -
markkinoinnin taitojen kehittämiseksi tasolle, joka tarvitaan menestyksekkääseen verkkovälitteiseen kaupankäyntiin.
Hankeessa syntyneet tulokset toimintamallit ja koulutukset tarjotaan laajemmin koko Pohjois-Savon maakunnan
alueelle.
KehittämistarveCovid-19 pandemian aikana kaupunkikeskustat ja kauppakeskukset ovat ennestään tyhjentyneet ja aiheuttaneet
kaupan pk- ja mikroyrityksille asiakaskadon. Toisaalta kaupunkien keskustojen ja kauppakeskusten hiljentyminen on
haaste myös infrastruktuureille. Kun asiakkaat eivät pääse liikkeen ovesta sisään, jäävät yrityksen tuotteet
näkymättömiksi. Lisäksi interaktio myyjän ja asiakkaan välillä puuttuu: ”Asiakas ei voi kysyä myyjältä välittömästi
tuotetietoja, vaihtoehtoja, suosituksia tms.”
Moni kaupan pk- ja mikroyritys on siirtynyt kokeilemaan verkkokauppaa, mutta huonoin kokemuksin, sillä tähän uuteen
liiketoimintamalliin ja sen osaamiseen ei ole olemassa koulutusta. Lisäksi verkkokauppapalvelut ovat hyvin hajallaan
verkossa, joka vaikeuttaa asiakkaiden löytämisen oikean kaupan sivuille ja verkkokauppaan.
Hankkeen valmistelussa on haastateltu useita eri tahoja kuten pk- ja mikroyrityksiä (kauppoja ja kauppiaita) eri puolilla
Suomea, keskusteltu Kuopion kauppakamarin ja yrittäjäyhdistyksen kanssa. Kauppakamarin asiantuntijuus ja jo
kerätty kokemuspohjainen tieto ja kokemukset verkonhyödyntämisestä ja yrittäjien osaamisvajeesta hyödynnetään
koulutusten suunnittelussa.
Eri toimijoiden haasteet ja tarpeet on tiivistetty suunnitelmaan, jossa luodaan koulutuskokonaisuus yhdessä
kauppakamarin ja yritysten kanssa koulutusohjelma ja virtuaalinenpilottiympäristö, Virtuaalitori, jolla edistetään ja
mahdollistetaan mikro- ja pk-yritysten (kauppaliikkeiden) liiketoiminnan uudistamista ja liiketoimintamallien kehittymistä
digitaaliseen suuntaan.
ToimenpiteetHankkeen sisältö on jaettu 7 toimenpiteeseen.
Toimenpide 1 (0-3kk): Toteutetaan osallistuville yrityksille Virtuaalitorialusta pilotointia varten. Käyttökoulutetaan
osallistujat alustalle ja toteutetaan logistiikkaratkaisujen vaihtoehdot. Kootaan palaute ja osaamisvaje kyselyllä ja
suunnitellaan koulutukset osaamispuutteiden korjaamiseksi.
Toimenpide 2 (3-4kk): Kootaan asiakas-, kauppias- ja asiantuntijapalaute, jonka analyysin pohjalta luodaan
koulutukset Virtuaalitori -ekosysteemin peruskoulutukseksi. Koulutukset liittyvät verkkokaupan, -myynnin,
tuotteistamisen ja -markkinoinnin taitojen kehittämiseen. Verkkoalustalle luodaan palautelomake, joka suunnataan
asiakkaille. Tämän lisäksi osallistuvilta henkilöiltä kerätään palautetta ja reflektioita, jotka analysoidaan ja
hyödynnetään mallin kehittämiseen.
Toimenpide 3 (4-6kk): Kehitetään palautteen pohjalta toimintamallit ja uudistetaan Virtuaalitorialusta. Toteutetaan
koulutukset kohderyhmälle ja muille kiinnostuneille osallistujille.
Toimenpide 4 (6-9kk): Kootaan asiakas-, kauppias- ja asiantuntijapalaute, jonka analyysin pohjalta kehitetään
koulutuksia Virtuaalitori -ekosysteemin laajentamiseksi.
Toimenpide 5 (9-12kk): Kehitetään Virtuaalitoriekosysteemin toimintamalli paikallistoteutuksia varten. Ohjeistetaan
ekosysteemin toteutus- ja logistiikkamalli, tuotetaan henkilöstön koulutukset verkkokursseiksi ja kootaan asiakas- ja
kauppiaspalaute sekä kokemukset mallitoteutusohjeiksi.
Toimenpide 6 (13-20kk): Levitetään ja toteutetaan Virtuaalitoriekosysteemilaajemmin Pohjois-Savossa.
Kootaan asiakas-, kauppias- ja asiantuntijapalaute, jonka analyysin pohjalta kehitetään koulutuksia Virtuaalitori -
ekosysteemin laajentamiseksi.
Toimenpide 7 (21-24kk): Hankkeen koonti ja raportointi, koulutusten viimeistely.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy:
a. Virtuaalitorin pilotti Kuopiolaisten pk- ja mikrokauppojen virtuaaliseksi, interaktiiviseksi verkkopalveluksi, jossa
yritykset esittelemään tuotteitaan, asiakkaat pääsevät kommunikoimaan interaktiivisesti videoneuvottelun avulla
myyjien kanssa sekä ostamaan tuotteet verkkokaupasta kotiin kuljetettuna. Tavoitteena on, että kokonaisuudessaan
(pohjois-savo) 50 yritystä käyttää verkkopalvelua hankkeen aikana.
b. Peruskoulutuskokonaisuus yrittäjille verkkokaupan, -myynnin, tuotteistamisen ja -markkinoinnin taitojen
kehittämiseksi tasolle, joka tarvitaan menestyksekkääseen verkkovälitteiseen kaupankäyntiin. Peruskoulutukset
sisältävät verkkoviestinnän, verkkosisällöntuotannon ja verkkotuotteistamiskoulutukset. Koska hankkeessa pyritään
toimintamalliin "verkosta kuljetettuna kotiin” suunnitelllaan ja luodaan pilottimalli asiakaslähtöisestä logistiikasta eli
tuotteiden kuljetuksesta kotiovelle.
c. Virtuaalitori ekosysteemin toteutus verkossa kaupan hyllystä asiakkaalle luomalla virtuaalialustan kautta
ostokokomus ja kytkemällä siihen logistiikkaratkaisut.
d. Syntyneet toimintamallit ja koulutukset viedään laajemmin Pohjois-Savon maakunnan alueelle ja luodaan hankkeen
puitteissa Virtuaalitori toteutus halukkaille alueille maakunnassa.
Hankkeeseen sitoutuneiden yritysten lisäksi hankkeessa koulutetaan 150 yrityksen edustajia Pohjois-Savon alueelta.
KumppanitHankkeen varsinaiset kohderyhmät ovat kaupan alan yritykset, torikauppiaat sekä kuljetus- ja logistiikka-alan yritykset.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020