Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiInhimillinen resurssointiympäristö
Aloituspäivä1.9.2021
Lopetuspäivä31.8.2023
www-sivuthrenv.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJaana Konttinen
KuvausTavoitteena on luoda työntekijöiden pooli, jossa ohjelmoijan voi joko palkata resurssointiympäristöön, hän voi olla
mukana yrittäjänä tai kevytyrittäjänä tai yritys voi tarjota vapaaksi jäänyttä työaikaresurssiaan toisen yrityksen
tarpeisiin. Hankkeen aikana testataan erilaisia tapoja edistää osaajien työllistymisen mahdollisuuksia ja ketteröittää
työsuoritteiden hankintaa ja tarjoamista yrityksille.

Kun useasta eri yrityksestä liittyy ohjelmoijia ja markkinoijia inhimilliseen resurssiympäristöön, työn tekemisen malli ja alusta tarjoavat yhdessä mahdollisuuden ratkaista haasteita yhteissuunnittelulla. Mallissa hyödynnetään vertaistukiperiaatetta ja tavoitteena on edistää työn ohessa tapahtuvaa keskustelua. Esimerkiksi yhdellä ohjelmoijalla voi olla jo ratkaisu yksilöityyn ongelmaan ja sen voi helposti jakaa tai ostaa lisenssointioikeuden koodiin. Hankkeella on myös mahdollista madaltaa pk-yritysten kansainvälistymisen kynnystä luontevalla tavalla, sillä ohjelmointityötä voi tehdä paikasta riippumatta. Toimintamalli mahdollistaa samalla kansainvälisten osaajien rekrytoinnin sekä työsuoritteiden tekemisen myös kansainvälisille markkinoille. Inhimillisen resurssointiympäristön kautta on mahdollista allokoida henkilöstöresursseja, sekä tilata työsuoritteita organisaatiorajat ylittäen. Yritysten välinen uusi yhteistyö mahdollistaa suurempiin kilpailutuksiin osallistumista ja lisää näin Pohjois-Savon maakunnan pk-yritysten kilpailukykyä.
KehittämistarveKoronapandemialla on ollut kielteisiä vaikutuksia pk-yritysten mahdollisuuksiin palkata uusia työntekijöitä, koska
taloudelliset riskit ovat kasvaneet merkittävästi ja muuttunut taloudellinen tilanne on johtanut joidenkin yritysten
konkursseihin tai toiminnan lopettamiseen. COVID-19 on myös aiheuttanut työntekijöille kuormitusta lisääntyneen
etätyön myötä ja vaikuttanut hyvin monen työntekijän henkiseen hyvinvointiin sosiaalisten kontaktien vähenemisen
vuoksi. Yrityksissä on myös ilmennyt haasteita välittää hiljaista tietoa työntekijöiden välillä, koska kommunikointia ei
enää tapahdu luontevasti kahvitauoilla tai työn lomassa. Hankkeen tavoitteena on luoda inhimillinen
resurssointiympäristö, jossa kehitetään uudenlaista työntekemisen mallia työntekijöille, jotka työskentelevät
virtuaalisesti normaalioloissa. Yksi tärkeä tavoite on madaltaa työntekijän palkkaamisen kynnystä ja monipuolistaa
työllistymisen mahdollisuuksia.

Hankkeessa kehitettävä malli sopii myös poikkeusoloissa tapahtuvaan etätyöskentelyyn, mikä nostaa
pohjoissavolaisten yritysten valmiustilaa uuden koronapandemia-aallon varalta. Työn tekemisen mallin kehittäminen
sisältää myös digitaalisen resurssointiympäristön, jossa erityyppiset kommunikoijat voivat tehdä ohjelmointityötä ja
työskennellä luontevasti ilman fyysistä läsnäoloa työpaikalla. Työn tekemisen mallissa ja resurssointiympäristössä
pidetään huolta, että nämä henkilöt saavat loistaa yksilöinä ja pidetään samalla huolta jaksamisesta ja henkisestä
hyvinvoinnista.
ToimenpiteetUudenlainen työn tekemisen malli vastaa työntekijöiden hyvinvoinnin tarpeisiin. Kartoitetaan erilaisia mahdollisuuksia ict-alan toimijoiden hyvinvoinnin kehittämiseksi ja co-creation ja co-design -toimintatapojen edistämiseksi toimintamallissa. Työpaketissa tehdään taustatutkimusta, jonka myötä toimintamalli alkaa muodostua.

Resurssointiympäristön suunnittelu ja toteutus vastaamaan yritysten kasvavaan osaamispulaan. Toimintamallin rakentumisen myötä laaditaan myös suunnitelma digitaalisen ympäristön rakentamiseksi, joka helpottaa työntekijäresurssien allokointia ja työsuoritteiden ostamista ja myymistä.

Resurssisympäristön jatkuvuuden varmistaminen. Suunnitellaan toiminnan jatkaminen hankkeen päätyttyä, sekä rakennetaan suunnitelma yritysyhteistyön jatkamiselle hankkeen päätyttyä. Työpajassa suunnitellaan liiketoimintamalli tai malli verkoston jatkamiselle, sekä kootaan suunnitelma raportin muotoon.
TuloksetHankkeessa rakennetaan ohjelmoinnin ja markkinointiosaamisen ostamisen, myymisen ja työntekemisen malli, jonka
suunnittelussa otetaan huomioon etätyöntekijöiden hyvinvointiin liittyvät asiat. Toiminta mahdollistaa yritysten
nopeamman koronapandemiasta toipumisen paremman osaamisen saatavuuden vuoksi. Digitaalinen osaaminen ja
palveluiden taso nousee pohjoissavolaisissa pk-yrityksissä, jolloin kasvatetaan alueemme viestipotentiaalia ja
kansainvälistymisen mahdollisuuksia.
KumppanitVarsinaisia kohderyhmiä ovat 1) veturiyritysten henkilöstö ja johto, 2) mikro- ja pk-yritysten henkilöstö ja johto, sekä 3)
yrittäjät, itsensä työllistäjät sekä irtisanomisuhanalaiset ja osa-aikaisesti työllistetyt henkilöt.

Välillisenä hyötyjänä on koko Pohjois-Savon elinkeinoelämä ja erityisesti useat toimialat, joissa tehdään tietotyötä tai
tarvitaan ohjelmointi- ja markkinointiosaamista. Alue hyötyy tehokkaammasta osaamisen jakamisesta ja yritysten
tuotekehitystyön tehostumisesta. Välillisinä hyötyjinä ovat myös perheet ja muut alueen asukkaat, joiden hyvinvointi
kohenee etätyöntekijöiden hyvinvoinnin edistymisen myötä. Välillisiin kohderyhmiin kuuluvat myös varsinaiseen
kohderyhmään kuuluvien yritysten asiakkaat, sekä hankkeeseen vielä liittymättömät yritykset ja tahot, jotka hyötyvät
hankkeen tuloksista myöhemmässä vaiheessa.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020