Hankkeen tiedot

NimiTulevaisuuden maanviljelijät
Aloituspäivä1.4.2021
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPiia Kekkonen
KuvausHankkeen visiona on kilpailukykyinen, laadukas maatalousalan koulutus ja kestävät maataloustuotannon menetelmät. Pitkällä tähtäimellä tavoitellaan sellaista yhteistyö- ja toimintakulttuuria, joka perustuu ketterän kokeilukulttuurin hyödyntämiseen ja reaktiiviseen toimintakykyyn oppilaitoksissa. Lyhyen tähtäimen tavoitteena on parantaa oppimisympäristöjä, opetus- ja oppimismenetelmiä sekä oppimiseen ja opetukseen tarvittavia sisältöjä, materiaaleja ja työmenetelmiä. Hankkeessa luodaan verkostoja, kehitetään opetus- ja yhteistyömaatiloilta saatavan tiedon keruu- ja analysointimenetelmiä sekä digitaalisia ja monimediaisia autenttiseen tietoon perustuvia, ajanmukaisia ja houkuttelevia sisältöjä. Keskeisessä roolissa on uudet sisällöntuotannon tuottamis- ja jakelutavat sekä käytännön kokeilut opetusmaatiloilla.
Sisällöissä keskitytään ilmastonmuutokseen sekä kestävään tuotantoon. Tavoitteena on lisätä tietoja ja taitoja ravinteiden kierrätyksestä, kestävistä energiaratkaisuista, kiertotaloudesta sekä ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Erilaisista ratkaisuista rakennetaan esimerkkejä ja sovelluspohjia. Sisällöntuotannossa pyritään löytämään ratkaisuja perinteisen staattisen tiedontuotannon korvaajaksi. Onnistuessaan hanke tuottaa opiskelijoille toiminnallisempaa ja autenttisempaa oppimista, jossa opetusmaatilan kokeilut ja oma tekeminen ovat keskeisessä osassa oppimisprosessia.
KehittämistarveHanke jatkaa luonnonvara-alan oppilaitosten ja niihin liittyvien opetusmaatilojen yhteisiä hankkeita "Ravinne- ja energiaomavarainen maatila" sekä "Vähähiilinen maatila", joita toteutettiin vuosina 2016-2018. Hankkeista käytetään myöhemmin ilmausta “RE -hankkeet”.
Kestävä kehitys, resurssitehokkuus ja ravinteiden kierrätys ovat keskeisessä osassa oppilaitosten opetussuunnitelmissa. Hankkeessa mukana olevilla organisaatioilla on hyvä alan asiantuntemus ja opettajat seuraavat kiinteästi alan tutkimusta ja uuden tiedon tuottamista. Yhteistyötä tehdään kierrätysravinteisiin erikoistuneiden yritysten kanssa. RE -hankkeet ovat olleet merkittävässä roolissa opettajien asiantuntijuuden kehittämisessä ja tulokset ovat keskeisessä roolissa edelleen. Hankkeeseen osallistujilla on pitkä hankekokemus ja laaja asiatuntemus hakkeen teemoihin. Toteuttajat ovat tehneet tutkimusyhteistyötä muun muassa Luonnonvarakeskuksen kanssa.
ToimenpiteetKehitystyön johtavana ajatuksena on systemaattinen, pitkäjänteinen kehittäminen. Lähtökohdaksi otetaan yhteiset tulevaisuuden visiot, tunnistetut ongelmat ja hyväksi koetut käytännöt.

Hankkeen työpaketit:
1. Luonnonvara-alan oppilaitosten yhteistyön kehittäminen
2. Uudet opetus- ja oppimistavat sekä tietosisältöjen tuotanto
3. Käytännön kokeilut opetusmaatiloilla
4. Tiedonvälitys
TuloksetHankkeen tuotoksena syntyy:
Asiantuntijaverkosto (opettajat, tutkijat) ja aiheesta kiinnostuneiden verkosto (uutiskirjeen tilaajat)
Ammattialan yhteistyömalleja ja esimerkkejä, esim. virtuaaliretkikonsepti
Toiminnallisen ja aktivoivan oppimisen malli ja esimerkkejä
Uusi oppimateriaalin ja opetus- ja oppimistilanteiden tuotantotapa, osaamista ja esimerkkejä
- Oppimisaihioita eri teemoihin liittyen
- Opetusmaatilan autenttiset data-aineistot, aineistojen keruu- ja käsittelymallit
Opetusmaatilojen kokeilukulttuurin toimintamalli
- Käytännön kokeilut, esimerkkejä
- Koetoiminnan prosessityökalut (suunnittelut, toteutus ja analysointi)
- Tietojen esittämismalli (nettisivustojen versio 2.0)
Hankkeen tulokset ovat avoimesti kaikkien hyödynnettävissä. Keskeisistä tuloksista rakennetaan “Tulevaisuuden maanviljelijät” artikkelikokoelma. Tuotteistetut sisällöt ovat välittömästi kaikkien mukana olevien oppilaitosten noin 2.000 opiskelijan käytössä. Sisältöjen ohella syntyy runsaasti hankemateriaalia, jota osapuolet voivat hyödyntää omassa toiminnassaan.
Kumppanit
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020