Hankkeen tiedot

NimiHulevesien laadun hallinnan ja monitoroinnin kehittäminen
Aloituspäivä1.2.2021
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetri Juntunen
Kuvaus1. Selvittää hulevesien sisältämien haitallisten aineiden määriä ja päästölähteitä
2. Kehittää ja pilotoida jatkuvatoimisia monitorointimenetelmiä hulevesien laadun ja kuormituk-sen seurantaan
3. Uusien hulevesien puhdistusmenetelmien kehittäminen ja toimivuuden todentaminen erityisesti likaisille ja normaalista poikkeaville hulevesille kenttäkohteissa
KehittämistarveHankkeessa kehitetään menettelyjä hulevesien laadun jatkuvatoimiseen seurantaan sekä huleve-sien kuormituksen vähentämiseen hyödyntäen uusia modulaarisia puhdistusmenetelmiä. Lisäksi hankkeessa syvennetään tietämystä hulevesien sisältämistä haitta-aineista sekä niiden lähteistä ja määristä hulevesien aiheuttaman kokonaiskuormituksen arvioinnin pohjaksi. Hankkeen toimenpi-teillä pyritään edistämään uusien kustannustehokkaiden menetelmien kehittämistä ja käyttöönot-toa hulevesien aiheuttaman vesistökuormituksen vähentämiseksi.
Toimenpiteet
Tulokset• Monistettava menettely hulevesien laadun ja kuormituksen jatkuvatoimiseen monitoroin-tiin huomioiden sääolosuhteet
• Syvennetään tietoa eri tyyppisten valuma-alueiden haitallisten aineiden määristä ja päästö-lähteistä
• Mikromuovien näytteenotto- ja analysointimenetelmien kehittäminen hulevesille
• Uusien hulevesien puhdistusmenetelmien toimivuuden todentaminen kenttäkohteissa
• Tiedon jakaminen ja hankkeen loppuraportti
KumppanitHankkeessa osatoteuttajina toimivat Itä-Suomen yliopisto ja BioSO4 Oy
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020