Hankkeen tiedot

Maa- ja metsätalousministeriön logo.
NimiIlmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla - Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä (SysteemiHiili)
Aloituspäivä1.3.2021
Lopetuspäivä31.12.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTuomo Eskelinen
KuvausSysteemiHiili -hankkeen päätavoitteena on lisätä ymmärrystä, vuoropuhelua ja menetelmällisiä valmiuksia
maankäytön muutosten vuorovaikutusketjuista ja kokonaisvaikutuksista sekä tukea ilmastoviisaiden ja
moniarvoisten ratkaisujen käyttöönottoa kansallisesti sekä alueellisesti ja paikallisesti valuma-aluetasolla.
Hankkeen yksityiskohtaisemmat tavoitteet ovat:
• Kehittää ekosysteemipalvelukonseptiin perustuva järjestelmä hiilivirtojen hallintaan valuma-aluetasolla
ja tuottaa tietoa maankäytön ja ilmastonmuutoksen vaikutuksista C-taseisiin.
• Lisätä tietopohjaa maa-alueilta vesistöihin huuhtoutuvan hiilen käyttäytymisestä sekä etsiä ratkaisuja,
jotka hillitsevät maankäytön ilmastovaikutuksia ja vesien tummumista.
• Kehittää kokonaisvaltaisiin valuma-aluetarkasteluihin menetelmiä, joilla voidaan arvioida maankäytön
muutosten ja erilaisten toimenpiteiden vaikutuksia esim. KHK-päästöihin, vesitalouteen, vedenlaatuun ja
monimuotoisuuteen.
• Lisätä valmiuksia systeemianalyyttisten menetelmien tehokkaaseen soveltamiseen monimutkaisten
kokonaisuuksien ja systeemisten vaikutusten hahmottamiseksi sekä luonnontieteiden,
ympäristöpolitiikan suunnittelun ja sidosryhmien välisen vuoropuhelun edistämiseksi.
• Tutkia turvetuotantoalueiden uusien maankäyttövaihtoehtojen ja niitä edistävien ohjauskeinojen
hyväksyttävyyttä ja tukea ilmastoviisaiden ja kestävien ratkaisujen valintaa.
• Edistää valtakunnallisten ilmastotavoitteiden saavuttamista etsimällä hyväksyttäviä ja kestäviä ratkaisuja
alueellisessa ilmastotyössä pilottialueilla.
• Edistää hankkeessa tuotettavan ja koottavan tietopohjan ja uusien ratkaisujen hyödynnettävyyttä
päätöksenteossa ja käytännön toimintaympäristöissä yhteiskehittämisen menetelmillä.
KehittämistarveSysteemiHiili-hanke vastaa tutkimustarpeisiin syntetisoimalla tietoa sekä
kehittämällä kokonaisvaltaisia lähestymistapoja, tavoitteena luonnonvarojen käytön kokonaiskestävyys.
2
Hankkeen läpileikkaavina teemoina ovat valuma-aluenäkökulma, systeemisyys, kokonaisvaltaisuus ja
yhteiskehittäminen. Hanke tuottaa toimintaympäristön muutoksia ennakoivia ratkaisuehdotuksia, joilla
maa- ja metsätaloutta ja muuta maankäyttöä saadaan sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä suunnattua
ilmastokestävämmäksi. Hanke käsittelee T&I-ohjelman kaikkia teemoja painottuen teemaan 1 (”Muutosta
ilmassa”) sekä poikkileikkaavaan teemaan 4 (”Ennakointia ja ohjauskeinoja maankäytön suuntaamiseen”).
Hanke tuottaa ratkaisuja ja uutta tietopohjaa hiilineutraaliustavoitteen saavuttamiseksi arvioimalla
maaekosysteemien hiilitaseita ja luonnonvarojen käytön ekologista kestävyyttä sekä tarkastelemalla
vesistöjen C-taseita maankäyttömuodoltaan erilaisilla valuma-alueilla ja vesiensuojelutoimenpiteiden
kohdentamista muuttuvassa ilmastossa.
Toimenpiteet
Tulokset
KumppanitMore information
Head of Unit Mika Marttunen, Finnish Environment Institute SYKE, p. +358295251411, firstname.lastname@syke.fi
Research Professor Martin Forsius, Finnish Environment Institute SYKE, p. +358295251118, firstname.lastname@syke.fi
Research Scientist Oili Tarvainen, Natural Resources Institute Finland Luke, p. +358295323780, firstname.lastname@luke.fi
Professor Lasse Peltonen, Itä-Suomen yliopisto UEF, p. +358504667204, firstname.lastname@uef.fi
RDI-specialist Tuomo Eskelinen, Savonia ammattikorkeakoulu, p. +358447856613, firstname.lastname@savonia.fi
RahoittajaMaa-ja metsätalousministeriö 2014-2020