Hankkeen tiedot

NimiSUOTUISA - Sujuvan opiskelun tuki. Matalan kynnyksen tarveperustaisia hyvinvointipalveluja sujuvan opiskelun turvaamiseksi
Aloituspäivä1.1.2021
Lopetuspäivä31.5.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPirjo Venhovaara
KuvausHankkeen tavoitteena on
1. Selvittää ja havainnoida tuen tarvetta nykyistä oppimisanalytiikkaa ja ohjaushenkilöstön asiantuntijuutta hyödyntäen
2. Auttaa yksilöllisesti opiskelijoita, joilla on yksinäisyyden kokemuksia tai ongelmia opintojen etenemisessä
3. Osallistaa opiskelijat tarvelähtöisen palvelutarjonnan suunnitteluun
4. Tarjota uusia matalan kynnyksen hyvinvointi- ja ohjauspalveluja sekä nopeita interventioita, jotka tukevat opiskelijoiden
psykososiaalista hyvinvointia, osallisuuden kokemusta sekä oppimisen edellytyksiä lisääntyneessä verkkovälitteisessä
opiskelussa
5. Tiedottaa ja kannustaa opiskelijoita käyttämään tarjolla olevia palveluja
6. Kartoittaa olemassaolevia kyselyjä ja fiilismittareita. Räätälöidä ja ottaa käyttöön työväline, joka ennakoivasti tuottaa
laadullista tietoa opiskelijoiden hyvinvoinnista toiminnan jatkuvan kehittämisen tueksi
7. Selvittää tarjottujen palvelujen vaikuttavuutta ja integroida niitä soveltuvin osin pysyvästi Savonian ohjauksen
kokonaisuuteen. Julkaista tuloksia.
KehittämistarveSavonian alakohtaisten opiskeluhyvinvointityöryhmien ja kuraattoripalvelujen kautta on todettu matalan kynnyksen
opiskeluhyvinvointipalvelujen tarve, joka johtuu koronaepidemian aiheuttamasta nopeasta mukautumisesta
verkkovälitteiseen opiskeluun ja kaventuneesta mahdollisuudesta kohdata toisia opiskelijoita kampuksilla. Osa
opiskelijoista tarvitsee aiempaa enemmän yksilöllistä tukea edistyäkseen opinnoissa, ylläpitääkseen opiskelukykyä ja
selvitäkseen odotettua enemmän yksin tapahtuvasta opiskelusta.

On tarve löytää tuen tarpeessa olevat opiskelijat ennakoivasti sekä auttaa ja pitää huolta heistä. Tarvitaan menettelyjä ja tiedotusta, jolla saadaan heidät hakemaan tukea opintojensa etenemiseen ja hyvinvointiin ennaltaehkäisevästi ja mahdollistetaan osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemus.

Hankkeen avulla Savonian nykyinen opiskeluhyvinvointipalvelujen kokonaisuus voi vastata paremmin muuttuneeseen palvelutarpeeseen ja näin varmistetaan kaikille sujuvan opiskelun edellytykset.
ToimenpiteetHanke linkittyy Savonian strategian Great Place to Learn -ohjelmaan, jossa tavoitteena on vahvistaa opiskelijatyytyväisyyttä
ja hyvinvointia. Hankkeen toteuttavat Savonian hyvinvointitoimijat yhdessä opiskelijakunta SAVOTTAn, Sykettäkorkeakoululiikunnan
sekä Savonian VireTori-palvelujen kanssa. Hanke tukee alkavaa YTHS-yhteistyötä.
Hankkeella on projektiryhmä, joka koordinoi kehittämistoimintaa ja huolehtii viestinnästä sekä toiminnan arvioinnista ja
raportoinnista. Ryhmä kokoontuu säännöllisesti. Siihen kuuluvat edustajat Savoniasta, SAVOTTAsta, Sykettä-palveluista ja
VireTorilta.
1) Käydään läpi erityisesti uusien opiskelijoiden opintojen edistyminen. Kootaan opiskeluhyvinvoinnista välittyvä palaute ja
opiskelijoiden kokemuksia. Paikannetaan ongelmakohtia (tavoite 1)
2) Kontaktoidaan opiskelijat, joilla todetaan tuen tarvetta (tavoite 2)
3) Toteutetaan yhteiskehittämistä ja palvelumuotoilua hyödyntäviä työpajoja, joihin osallistuu opiskelijoita ja
hyvinvointitoimijoita. Analysoidaan tulokset (tavoite 3)
4) Tulosten perusteella toteutetaan opiskeluhyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta tukevia matalan kynnyksen palveluja
(mm. kohtaamispaikkoja, palvelutuokioita, pienryhmätoimintaa ja kontaktipisteitä eri kohderyhmille). Hyödynnetään
VireToria ja SYKETTÄ-palveluja (tavoite 4)
5) Kootaan tarjonta opiskelijoiden nähtäväksi ja tiedotetaan siitä tehostetusti eri kanavissa (tavoite 5)
6) Kartoitetaan kehitettyjä digitaalisia työkaluja ja fiilismittareita, joiden avulla on mahdollista saada tietoa opiskelun
sujuvuudesta ja opiskeluhyvinvoinnista ennakoivasti (tavoite 6)
7) Räätälöidään valittu sovellus Savonialle sopivaksi, otetaan se käyttöön (tavoite 6)
8) Arvioidaan hankkeen vaikuttavuus, reflektoidaan ja raportoidaan projektin kehittämistoimet. Integroidaan tulokset
tarkoituksenmukaisesti Savonian ohjauksen ja opiskeluhyvinvointipalvelujen kokonaisuuteen
9) Julkaistaan hankkeen tuloksia eri foorumeilla (webinaarit, blogit, artikkelit) (tavoite 7)
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy
1 )tietoa opiskelijoiden muuttuneesta opiskeluhyvinvointiin liittyvästä palvelutarpeesta
2) menettelyjä, joilla voidaan tukea verkkovälitteisen opiskelun sujuvuutta ja lieventää yksinäisyyden kokemusta
3) uusia opiskelukykyä ylläpitäviä ja arjen hallintaa parantavia tietopaketteja
4) tarvelähtöisiä matalan kynnyksen palveluja opiskelijoille
5) Savonialle räätälöity digitaalinen opiskeluhyvinvointia ennakoivasti kartoittava työkalu
KumppanitOpiskelijakunta SAVOTTA
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö