Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiMuokattu todellisuus myyntiprosessissa
Aloituspäivä1.5.2021
Lopetuspäivä30.11.2023
www-sivuthttps://www.muotomyy.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKari Kuuspalo
KuvausKaupankäynnin muotojen muuttuessa tämä projekti panostaa mikro- ja pienyritysten muutoskyvykkyyden
parantamiseen tarjoamalla niille mahdollisuutta alkaa käyttämään digitaalista myynnin tukimateriaalia
kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Hanke ohjaa yrityksiä tuottamaan laadukasta digitaalista materiaalia jatkossa
myös itse, sekä auttaa löytämään hyödyntämättömiä yhteistyön sekä välillisen markkinoinnin mahdollisuuksia muiden yritysten kanssa. Hanke kehittää yhdessä yritysten kanssa uusien muokatun todellisuuden teknologioiden
mahdollistamia myyntiprosesseja tukevia markkinointi- ja palveluratkaisuja. Niiden avulla osallistuvat yritykset voivat
aktivoida ja ohjata kuluttajien ostokäyttäytymistä kilpailijoitaan tehokkaammin. Hankkeen tavoitteena on myös
minimoida koronarajoitusten tyyppisten markkinahäiriöiden vaikutuksia tuomalla kaupankäyntiin uuden elämyksellisen tavan tutustua ja tarkastella tuotteita digitaalisesti luodussa tai muokatussa todellisuudessa ilman fyysistä läsnäoloa.

Hanke keskittyy digitaalisten menetelmien koulutuksessa (VR, AR, 3D) nimenomaan luonnonmukaiseen
virtuaalisuuteen. Luonnonmukaisuudella hanke tarkoittaa niin elävää tuotekokemusta, että asiakkaan ei välttämättä
tarvitse vierailla myymälässä muodostaakseen ostopäätöksen. Hanke tarjoaa muokatun todellisuuden digitaalisia
työkaluja tuotevalinnan, teknisten vaatimusten ja käytön tueksi kaupallisille ja valmistaville yrityksille ja välillisesti myös tuotteita hankkiville kuluttajille.

Hanke auttaa kouluttamalla erityisesti pieniä resursseiltaan vaatimattomia yrityksiä kuten yksinyrittäjiä ottamaan
käyttöön digitaalisia menetelmiä erittäin matalalla kynnyksellä.Tavoitteena on kehittää kuluttajia helppokäyttöisesti
palvelevia, eri laitealustoilla ja näyttölaitteilla toimivia muokatun todellisuuden ratkaisuja ja käytänteitä, jotka ovat
siirrettävissä projektin osallistujien käyttöön jatkokehitettäväksi ja hyödynnettäväksi.

Digitaalisuuden lisäksi pienillä ja mikroyrityksillä on edelleen tarve mutta rajalliset resurssit konkreettiseen
tuotekehitystyöhön. Aiemmissa EAKR-hankkeissa luotuja tutkimus- ja tuotekehityspalveluita halutaan ylläpitää
tarjoamalla myös nykyisessä hankkeessa pienimuotoista Savonian osaamiseen kuuluvaa puutuotetestausta
ohjaamalla yrityksiä käyttämään testaus- ja tutkimuspalveluja ja näin kehittämään tuotteitaan markkinoiden
vaatimusten mukaiseksi. Tämä on tärkeää pohjoissavolaisen puutuoteteollisuusosaamisen säilyttämiseksi
maakunnassa.

Hankkeen laadun varmentamiseksi hanke toteuttaa seurantakyselyn koulutuksiin osallistuneille yrityksille.
Palautekyselyssä keskitytään yritysten kokemaan tuen ja opastuksen laatuun ja muiden hankeindikaattoreiden
toteutumiseen.
KehittämistarvePuu Paremmaksi -hankkeen (EAKR-A74424) toteutuksen aikana ja erityisesti sen loppuvaiheissa on saatu paljon
palautetta niin hankkeeseen osallistuvilta, kuin muiltakin aiheesta kiinnostuneilta yrityksiltä. Palautteen pääviesti on
ollut, että yritykset tarvitsevat tukea uusien digitaalisten myyntiä tukevien menetelmien hallinnassa ja käyttöönotossa. Erityisen selvästi tämä viesti on tullut pieniltä ja mikrokokoisilta yrityksiltä. Näiden yritysten taloudelliset ja henkilöresurssit eivät mahdollista digitaalisten menetelmien käyttöönottoa. Keskitettyä tukea tarvitaan digitaalisen materiaalin työstämisessä ja sen käyttöönotossa. Pienten ja jopa keskisuurten yritysten mahdollisuudet hyödyntää digitaalisuutta törmäävät resurssipulaan; aika, osaaminen ja käytettävissä oleva raha ovat rajallisia. Laitteistot ja ohjelmistot koetaan kalliiksi hankkia vain kokeilua varten. Kynnys aloittaa muokatun todellisuuden tekniikoiden käyttö jää siten ilman ulkopuolista apua liian korkeaksi. Digitaalisia työkaluja jo hyödyntävät yritykset ovat markkinoilla etulyöntiasemassa muihin nähden. Myytävien materiaalin esilletuonti digitaalisessa muodossa kolmiulotteisena mahdollistaa ostopäätökseen johtavan tuotevertailun poistumatta kotoa. Kuten aiemmin todettiin, pienten etenkin yhden hengen mikroyritysten on käytännössä hyvin vaikeata omilla resursseillaan päästä käyttämään, tai uskaltautua alkaa käyttää digitaalisia tekniikoita myynnin edistämisessä. Aiemmissa hankkeissa saavutettu tietotaito ja laitteistot ovat tässä hankkeessa valmiina osallistujien hyödynnettäviksi opastuksen kera.
Toimenpiteet
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020