Hankkeen tiedot

NimiMaatalousyrittäjien neuvonnan tarve
Aloituspäivä12.6.2020
Lopetuspäivä31.1.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPetri Kainulainen
KuvausLisätä yhteistyötä maatalousyrittäjien ja kuntien välillä. Tuottaa sellaisia neuvonta- ja kehittämispalveluja, joista on todellista hyötyä sekä kunnille että maatalousyrittäjille. Lisätä tietoisuutta molempiin suuntiin; mitä palveluja ja yhteistyötä yrittäjät odottavat kunnilta ja mitä palveluja kunnat tai yhteistyötä voivat tarvita maatalousyrittäjiltä. Kehittää erilaisia toimintamalleja kuntien ja yrittäjien välille, jotka koetaan toimiviksi myös eri ohjelmakausien vaihtuessa.

Tavoitteena on lisätä markkinointia molempiin suuntiin esim. urakointipalvelujen ym. palvelujen tietoisuuden lisäämisestä. hankkeita on useitakin, jotka toimivat maatalousyrittäjien rajapinnassa mutta hankkeet ovat yleisesti spesifejä, tämän selvityksen tulokset tulisivat laajemmin tietoon ja käyttöön eikä rajoittuisi jonkun tietyn hankkeen rajattuun aiheosioon.
KehittämistarveMaatalousyrittäjien neuvonta ja neuvonnan tarve sekä käyttö on muuttunut viime vuosina. Maatalousyritysten tilakoot ovat kasvaneet, yhtiöittämiset lisääntyneet ja neuvonnan tarve kasvun myötä muuttunut yhä enemmän erityisasiantuntija-tyyppiseksi. Neuvo 2020- järjestelmä on mahdollistanut myös erilaisten neuvontaosioiden muuttuminen suhteellisen maksuttomaksi ja monista eri neuvonta/kehittämisosioista maksaa maatalousyrittäjä vain ALV:n.

Elintarviketuotannon alkuketjun rakennemuutos on ollut suurta viime vuosien aikana, joten nyt halutaan selvittää syvemmin maatalousyrittäjiltä minkälaista tukea, neuvontaa, yhteistyötä ja kanssakulkijaa maatalousyritykset tarvitsevat tulevaisuudessa. Osa isoista maatilayrityksistä ovat pysyneet kehityksen kärjessä, osa maatilayrityksistä toimivat kuten ovat toimineet tähänkin saakka ja osa on nk. juuri-ja-juuri-pärjääviä, joilla on vaikeuksia pysyä kehityksen mukana. Vallitseva koronaepidemia tulee vaikuttamaan myös maatalouden yrittämisen kulttuuriin ja selvityshankkeella halutaan tietoa siitä, miten ja mitä muutoksia epidemia tuo yritystoimintaan ja tulevaisuuden näkymiin.
Toimenpiteet1. Määrällinen kyselytutkimus
Kyselytutkimuksella selvitetään, kuinka eri neuvontapalveluita nykyään maatiloilla käytetään. Samalla selvitetään, miten tyytyväisiä nykyisiin neuvontapalveluihin tiloilla ollaan. Keskeisintä tutkimuksessa on selvittää, millaisia neuvontapalveluita tiloilla tulevaisuudessa tarvitaan. Lisäksi selvitetään, millaisilla menetelmillä yrittäjät tavoitetaan parhaiten ja miten neuvontapalvelua heille voidaan tarjota.

Tutkimus toteutetaan kyselytutkimuksena Savonia-ammattikorkeakoulun Webropol-kyselytyökalulla. Kyselyn kohderyhmänä on Kiuruveden, Keiteleen ja Pielaveden maatalousyrittäjät, joille kysely toimitetaan sähköpostitse maaseutupalveluiden toimesta.

2. Laadullinen haastattelututkimus
Laadullisella tutkimuksella haetaan syvällisempää tietoa neuvontapalveluiden toimimisesta ja tulevaisuuden tarpeesta. Menetelmänä käytetään teemahaastattelua ja aineisto analysoidaan sisällönanalyysin menetelmin. Aineisto hankitaan harkinnanvaraisesti valitulta kohderyhmältä, joka kattaa eri kunnat ja tuotantosuunnat. Haastateltavien joukko on n. 20-30 henkilön kokoinen.
TuloksetTuloksena saadaan selkeä käsitys maatalousyrittäjien kokemuksista neuvonnasta ja neuvonnan tarpeista tulevaisuudessa kohdekuntien alueella.
Kumppanit
RahoittajaLeader (maasetu) 2014-2020