Hankkeen tiedot

NimiFoodRobo - Ruokarobotiikka ja -automaatioympäristön kehittäminen
Aloituspäivä1.9.2020
Lopetuspäivä30.9.2022
www-sivutwww.ruokalaakso.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHenna Lehikoinen
KuvausHankkeen tavoitteena on joukkoruokailun ruoanjakeluketjun digitalisoiminen sekä muiden joukkoruokailun
tehostamistarpeiden selvittäminen ja tulevaisuuden kehittämistarpeisiin varautumissuunnitelman tekeminen. Digitalisoimisessa keskitytään asiakkaiden ruoka-annosten yksilöintiin ja ruoka-annosten sekä niihin liittyvän tiedon seurantaan jakeluketjussa. Tuloksena syntyy ruoka-annoksiin liitettävä tunniste, jossa olevat tiedot voidaan lukea digitaalisesti. Digitaalisen järjestelmän toimivuutta testataan ruoanjakeluketjussa sekä yhdistämällä järjestelmä keskuskeittiön jakelulinjastolle sijoitettavan cobotin toimintaan.

Tarkoituksena on saattaa laajempi joukkoruokailun kehittämistyö alkuun konkreettisella pilotoinnilla sekä selvitystöillä. Saatujen kokemusten ja selvitysten perusteella kehittämistyötä pyritään jatkamaan tämän hankkeen jälkeen uudessa projektissa, jossa selvitettyjä ruokapalvelujen tehostamisratkaisuja tutkitaan ja kehitetään joukkoruokailuun sopivaksi laajemmalla konsortiolla (Savonia, UEF, VTT).

Hankkeen alueellisena tavoitteena on myös vahvistaa olemassa olevien ekosysteemien ja Pohjois-Savon kehittämiskärkien poikkialaista yhteistyötä ja avata uusia yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksia.
KehittämistarveTässä hankkeessa on tarkoitus soveltaa aiemmin tutkittuja ja kehitettyjä, soveltuvia ja saatavilla olevia teknologisia ratkaisuja joukkoruokailun ruoanjakelun tehostamiseksi samalla huomioiden asiakastiedon asianmukainen käsittely ja jäljitettävyys. Erityisen tästä hankkeesta tekee digitaalisten ja automaatioratkaisujen soveltaminen nimenomaan joukkoruokailuun, mikä on aiemmin jäänyt vähäiselle huomiolle maakunnan kehittämishankkeissa. Tarve on ilmeinen, sillä ruokapalvelut, erityisesti ikääntyneille ja palveluasumiseen kohdistuva ruoantuotanto ja jakelu, tulevat lisääntymään samaa tahtia kuin väestö ikääntyy globaalisti. Lisäksi ruoanjakelun tehokkuus ja turvallisuus korostuvat etenkin epidemioiden kaltaisissa kriisitilanteissa.
ToimenpiteetToimenpide 1. Ruoka-annosten yksilöinti ja seuranta digitaalisuutta hyödyntäen. Tavoitteena pilotoida asiakastiedon siirtäminen digitaaliseen yksilöinti- ja seurantajärjestelmään sekä järjestelmän testaaminen aidossa joukkoruokailun ympäristössä.

Toimenpide 2. Jakelulinjaston cobotti-prototyypin soveltaminen ja testaaminen keskuskeittiöympäristössä. Tavoitteena testata cobotin mahdollisuuksia korvata rutiinitehtäviä ruoanjakelulinjastolla.

Toimenpide 3. Joukkoruokailun tehostamis- ja kehittämismahdollisuuksien kartoittaminen tulevaisuuden tarpeet ja kriisinhallinta huomioiden. Tavoitteena kartoittaa joukkoruokailun erityispiirteet ja vaatimukset sekä kehittämistarpeet.

Toimenpide 4. Koordinointi, hallinnointi, tiedottaminen ja viestintä
Tulokset1. Ruokapalvelujen toimijat saavat konkreettista lisätietoa asiakastiedon hallinta- ja seurantajärjestelmän toimivuudesta,
toiminnan tehostumisesta ja hyödyistä.
2. Ruokapalvelujen toimijoille syntyy näkemys cobotin soveltuvuudesta ja käyttökelpoisuudesta ruoanjakelulinjastolla.
3. Syntyy suunnitelma ruokapalvelujen tutkimus- ja kehittämistyön jatkamiseksi alueellista osaamista hyödyntäen.
4. Teollinen joukkoruokailu liitetään Ruokalaakson toimintamalliin yhtenä osaamisalueena.
KumppanitHankkeen toteuttajana toimii Savonia-ammattikorkeakoulu. Toimenpiteitä toteuttavat ravitsemis- ja ravitsemusalan asiantuntijat sekä konetekniikan ja DigiCenterin asiantuntijat.

Hankkeen kohderyhmät ovat ruokapalveluista vastaavat toimijat. Nämä toimijat voivat olla ruokapalvelujen tuottajia (kunnat/kaupungit/yksityiset) tai ruokapalvelujen ostajia (esim. palvelutalot). Välillisiä kohderyhmiä ovat ruokapalvelujen työntekijät ja asiakkaat sekä digitaalisia ja automaatioratkaisuja tarjoavat yritykset.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020