Hankkeen tiedot

NimiPohjois-Savon mallasviljelyn ja mallasklusterin kehittäminen
Aloituspäivä1.5.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSeppo Mönkkönen
KuvausHankkeen päätavoite on käynnistää mallasklusterin rakentaminen Pohjois-Savoon. Siihen liittyvinä muina tavoitteina on:
- Mallasohran viljelyosaamisen kehittäminen, viljelyn vakiinnuttaminen sekä laajentaminen Pohjois-Savossa
- Mallastukseen ja sen prosessien hallintaan liittyvän osaamisen hankkiminen panimoteollisuuden ja muun elintarviketeollisuuden tarpeisiin
- Mallasohran lisäksi myös muiden mallasviljojen (mm. ruis, kaura) mahdollisuuksien tukeminen
- Maltaiden paikallisen analysoinnin mahdollisuuksien selvittäminen
- Mahdollisen paikallisen mallastamon investointi- ja käynnistyshankkeen tiedollinen tukeminen
- Kaksisuuntainen tiedonsiirto kuluttajien, panimoiden ja viljelijöiden välillä
- Uusien vaihtoehtojen ja tulojen tuottaminen kasvituotantotiloille
- Koko maataloussektorin vahvistaminen
KehittämistarvePohjois-Savossa toteutettiin ELY-keskuksen Maaseuturahaston (EMR) tuella 1.1.-30.11.2019 Mallastamo –esiselvitys. Esiselvityksessä selvitettiin alustavaa mallasohran viljelykiinnostusta, koottiin tietoa erilaisista laitteistotekniikoista sekä kartoitettiin paikallisen mallasta-mon taloudellisia toimintaedellytyksiä.

Esiselvityksen konkreettisia tuloksia:
- viljelijöiden kiinnostus mallasohran viljelyyn saatiin herätettyä; löydettiin 15 aktiivisen viljelijän ryhmä Pohjois-Savosta ja 195 ha mallasohraa viljelyyn
- Olvilta ja pienpanimoilta saatiin positiivisia signaaleja asian tärkeydestä ja jatkoaskelien tarpeellisuudesta
- tuotettiin konkreettisia näkymiä mallastamon perustamisesta ja toteutuksen reunaehdoista
- kuluttajien informoinnin kautta vahvistui alueellinen tahtotila tukea paikallista mallastusta
- Ylä-Savossa myös elinkeinoelämä, yrittäjäjärjestö ja Iisalmen kaupunki tukivat esiselvityksen toteuttamista voimakkaasta
Esiselvityksessä nousi esille runsaasti jatkotarpeita sekä selvittämättömiä asioita. Jatkotarpeet voidaan jakaa kahteen pääteemaan:
1. Mallasohran viljely
- viljelyn laajentaminen vaatii tiedotusta mallasohran viljelyn mahdollisuuksista ja kannattavuudesta sekä omaehtoista kokeilua ja havainnointia kasvukaudella
- pienilmastoltaan ja maalajiltaan sopivien lohkojen valinta
- mallasohran viljelyyn valittujen lohkojen viljelykierron hallinta tilatasolla
- peltolohkojen sisäisen sato- ja laatuvaihtelun hallinta
- viljelyvaatimusten ja tarkkuuden merkityksen korostaminen
- lopputuotteen laatuvaatimusten sisäistäminen
2. Mallastusosaaminen
- mallastuksen kokonaisprosessin ymmärtäminen sekä osaprosessien hallinta
- prosessin aikainen monitorointi ja ohjaus
- eri lajikeseosten mallastus
- mallasprosessin energiatehokkuus ja sen kehittäminen
- valmiin maltaan analysointi ja tulosten ohjausvaikutus prosessiin
- pienmallastamojen tarpeiden selvittäminen sekä erikoismaltaiden mahdollisuudet
ToimenpiteetTavoitteiden saavuttamiseksi hankkeessa toteutetaan seuraavat, toisiaan tukevat toimen-piteet:
TP1: Mallasviljojen viljelyosaaminen ja viljelyn vakiinnuttaminen
TP2: Mallastusosaaminen ja prosessien hallinta
TP3: Mallasklusterin luominen ja verkostot
TP4: Koordinointi

TP1: Mallasviljojen viljelyosaaminen ja viljelyn vakiinnuttaminen
Toimenpiteen tavoitteena on hankkia tietoa, osaamista ja kokemusta mallasohran sekä muiden mallasviljojen viljelystä ja välittää tuotettua tietoa viljelystä kiinnostuneille viljeli-jöille erilaisten tapahtumien, pellonpiennarpäivien ja kotimaan opintoretkien sekä sähköisen tiedotuksen kautta. Tavoitteena tehdä opintoretkiä ulkomaille sopiviin kohteisiin yhteensä 3 kpl. Näistä 2:en matkaan haetaan laajempi osallistujajoukko. Toteutetaan lyhyt työharjoittelu (esim. 2 vk) ulkomaisessa mallastamossa. Hanke verkottuu keskeisten vilja-alan toimijoiden kanssa rakentaen pohjaa mallasohran hankintaan ja tukee myös Pohjois-Savoon suunnitellun vilja-osuuskunnan käynnistämistä.

TP2: Mallastusosaaminen ja prosessien hallinta
Toimenpide tähtää mallastusosaamisen lisäämiseen ja eri prosessivaiheiden hallintaan. Suomesta hankitaan tietoa eri asiantuntijoilta sekä verkotutaan kansainvälisesti (mm. Tanskan panimokoulu). Oleellista on mallastusprosessin eri vaiheiden (liotus, idätys, kuivaus) monitorointi ja prosessiohjaus tarpeen mukaan. Näissä tehdään yhteistyötä olemassa olevan Pehkolan mallastamon sekä mahdollisen tulevan pienmallastamon kanssa. Monitoroinnin ja ohjauksen sekä erilaisten lajiketestauksen tueksi hankkeeseen hankintaan leasing-vuokrauksen kautta demomallastamo -laitteisto. Mallastus vaatii paljon vettä ja energiaa, joten vesi- ja energiatehokkuus ja niiden kehittäminen ovat avainasemassa. Erityisesti maltaan kuivauksen erilaiset vaihtoehdot selvitetään.

TP3: Mallasklusterin luominen ja verkostot
Hankkeen valmisteluvaiheessa tehdyssä kontaktoinnissa usean panimon kanssa on tullut esille, että kotimaiselle maltaalle ja sekä erikoismaltaalle on kysyntää. Paikallinen iso panimo on viestinyt, että kaikki alueella tapahtuva muu saman alan elinkeinotoiminta on lisäämässä alueen osaamista sekä kiinnostavuutta elinkeinon toimijoiden sekä alan am-mattilaisten keskuudessa. Tämä olettavasti lisää ammattilaisten sekä yritysten sitoutuneisuutta ja kiinnostavuutta aluetta kohtaan.

TP4: Koordinointi
Tämän toimenpiteen avulla varmistetaan hankkeelle asetettujen tavoitteiden toteutuminen. Savonia palkkaa hankkeelle osa-aikaisen projektipäällikön, joka vastaan hankkeen ja tavoitteiden saavuttamisesta. Projektipäällikkö osallistuu kaikkien toimenpiteiden toteuttamiseen, toimenpiteiden koordinointiin sekä vastaa tiedotustoiminnasta. Projektipäällikkö huolehtii myös sidosryhmätyön koordinoinnista. Tiedonhankinnassa, tiedon siirrossa ja sidosryhmätyössä projektipäällikön tukena on Savonia-amk:n 2-3 TKI-asiantuntijaa.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020