Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiJoustava toimialakohtainen koulutus sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyteen
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSusanne Hämäläinen
KuvausHankkeen päämääränä on vahvistaa Pohjois-Savon SoTe-yrittäjien kilpailukykyä, osaamista sekä tuottaa jatkuvaa yrittäjyyttä tukevaa oppimista kehittämällä ja vakiinnuttamalla jatkuvasyklinen, monimuotoinen, moduuleista koostuva ja joustava SOTE-yrittäjyysakatemia.

SOTE-alan yrittäjyyttä harkitseva saa koulutuksesta sekä julkisen- että yksityisen sektorin palveluntuottajaosaamisen. Koulutuspaketit mahdollistavat mahdollisimman helpon ja kattavan yrittäjyyden alkuvaiheen tiedot ja taidot, mutta myös lisäkoulutuksen kautta jo toimivat yrittäjät saavat osaamista liiketoimintansa kehittämiseen esimerkiksi digitaalisen terveyden näkökulmien avulla.
KehittämistarveSosiaali- ja terveydenhuolto on rakennemuutoksen partaalla. Pitkäkestoisista yrityksistä huolimatta kokonaisuudistusta ei ole saatu toteutettua ja alan toimintaympäristön kehitys on osittain, mm. palvelurakenteen, tuottajavastuiden ja rahoitusjärjestelmän osalta epäselvä.

Kokonaisuudistuksen pitkittyessä pienille joustaville, ratkaisukeskeisille sote-alan yrityksille olisi kysyntää yksityisen kulutuskysynnän tai osin julkisesti tuetun palvelutuotannon alueilla. Näitä ovat mm. kotiin vietävät palvelut joissa yhdistyvät puhtaanapidon, kotipalvelun ja asiointipalvelun ominaisuudet, toisaalta esim. perhehoito tai vastaava pienyrityspohjainen palveluntuotanto.

Ikääntyvän asiakaskunnan ostovoima on kohentunut huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana ja maksukyvyn lisäksi maksuhalu ja ostotottumus on lisääntynyt. Toisaalta sosiaali- ja terveysalan yrittäjyyden - perinteisen tai sen rajapinnoille syntyvän - toimintaympäristö mm. lainsäädännön ja hankintasääntelyn osalta on hyvin erilainen kuin muilla yrittäjyyden sektoreilla. Asiakkaan vahva suoja ja toisaalta julkisen rahan käyttörajoitteet edellyttävät aloittavalta ja laajentavalta yrittäjältä perehtymistä.

Sosiaali- ja terveysalalla toimivat ovat perinteisesti kokeneet yrittäjyyden erityisen riskialttiiksi ja siksi alttiuteen perustaa yritys tai palkata ensimmäinen työntekijä on korkea kynnys.

Nykyiset yrittäjyyskoulutukset ovat pitkälti geneerisiä, yleisyrittäjyyskoulutuksia, joissa alakohtaisia lähtökohtia tai erityisolosuhteita ei ole huomioitu. Samalla esim. yrittäjän ammattitutkinnot tai muut tarjolla olevat koulutukset ovat pitkälti luennointiin ja kirjallisiin tehtäviin perustuvia toteutustavoiltaan. Tämä rajoittaa osallistujajoukkoa. Alan pienyrittäjien, ely-keskuksen ja uusyrittäjyyskeskuksen asiantuntijoiden kanssa käymiemme keskustelujen jälkeen vaikuttaa selvältä, että lisätäksemme sote-toimialan uusien yritysten perustamista, erityisesti uudentyyppisillä liiketoimintamalleilla operoivia, tarvitsemme jatkuvasti saavutettavan, käytännönläheisen ja selkeän sosiaali- ja terveystoimialaspesifin yrittäjyysmodulikokonaisuuden.

Hankkeessa tuotetulla koulutuksella tuetaan hallittua rakennemuutosta toimialalla. Selvää on kuitenkin, että väestön ikääntyessä ja nuoremman väestön keskittyessä keskuksiin sote-järjestelmän rahoituksen kestävyys on koetuksella mikäli palveluntuotannon tapoja ja menetelmiä ei uudisteta. Ulkomaisten sote-järjestelmien ja muiden toimialojen kehitys viittaa siihen, että sosiaali- ja terveydenhuolto tulee uudistumaan voimakkaasti myös Suomessa tulevaisuudessa. Julkisen järjestelmän kehityksen hitaus merkitsee samalla sitä, että uudistuksen painopiste on aikakin ensi vaiheessa yrityskentässä.

Yksityisellä sote-sektorilla kehitys ja kokeilut ovat olleet huomattavia. Mittakaavaetua ja investitointipääomaa hakiessa pk-yritykset ovat ketjuuntuneet tai ne ostettu kansainvälisomisteisten suuryritysten toimesta. Toisaalta itsenäisille SOTE-pk-yrityksille tulevaisuuden suunnan epävarmuus on riskitekijä. Hankkeessa tuotettu koulutus tähtää epävarmuustekijöiden minimointiin ja yrittäjyyden houkuttelevuuteen, kannattavuuteen sekä innovatiivisuuteen huomioiden myös digitalisaation tuomien mahdollisuuksien ja siitä aiheutuvien muutostekijöiden vaikutuksen liiketoimintaan.
ToimenpiteetHanke toteutetaan 4:ssä vaiheessa:

1) Koulutusten sisällön määrittely, valmistelu ja suuntaamisvaihe. Selvitetään ja määritellään koulutusten pääteemat ja sisällöt, joita lähdetään kehittämään ja kokeilemaan yhdessä kehittämisryhmän, kokemusagenttien ja kohderyhmän kanssa. (Nopeat kokeilut).

2) Pilottituotantovaihe. Toteutetaan isolle kokeiluryhmälle pilottikoulutus, jossa SOTE-Y-akatemian sisältöjen pääosat käytössä. Tarkennetaan, syvennetään ja kohdennetaan käytettävyys ja osuvuustietoa.

3) Viimeistely ja lanseerausvaihe. Suoritetaan korjaukset ja täydennetään puuttuvin osin. Lanseerataan SOTE-Y-Akatemia eri kanavia pitkin koko kohderyhmälle. Käynnistetään koulutus.

4) Arviointi ja vakiinnuttamisvaihe. Arvioidaan iteratiivinen prosessi ja laajennetaan toteutusta. Integroidaan akatemia toteuttaja-organisaatioiden normaaliin toimintaan.
TuloksetHankkeessa kehitettävässä koulutuskokonaisuudessa, SOTE-Y-Akatemiassa, yhdistetään
1) alan yrittäjyyden erityispiirteet
2) yrittäjyyskoulutuksen hyväksi havaitut sisällöt mitä tarkoittaa?
3) vahva työelämän kontribuutio
4) joustava koulutusmalli (hop in-hop off)
5) vahva koulutuksessa toteutuva yrittäjien verkostoitumisen elementti.

Alan erityispiirteitä ovat mm. vahvasti säännelty toimintaympäristö, SOTE-toimialan uudistumiseen liittyen vahva digitalisaation hyödyntämispotentiaali ja logistisen optimoinnin tarve erityisesti kannattavuuden näkökulmasta taajamien ulkopuolisessa palvelutoiminnassa.

Hankkeessa luotava uusi innovatiivinen koulutusmalli luo tilanteen, jossa uudistuvalle sote-alalle yrittäjäksi aikovalle on tarjolla massaräätälöityä koulutusta sekä kynnys käynnistää yritystoiminta madaltuu. Rakenne mahdollistaa sen, että jo toimivat SOTE-yrittäjät voivat täydentää myös joustavasti omaa osaamistaan jatkuvasyklisen akatemian kurssitarjonnalla. Akatemian sisäänrakennetut yhteisölliset ominaisuudet ja lähestymistapa kannustaa ja mahdollistaa SOTE-yrittäjien keskinäisen verkostoitumisen, vertaisoppimisen ja kannustaa pk-yritysten verkostomaista palveluntuotantoa sekä yhdessä (mm. Palveluntuottaja, asiakas ja yhteistyökumppanit) tuotettavien palvelujen ja liiketoimintakonseptien kehittämistä.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020