Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiIhmiskeskeinen digitaalinen kunta
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPaavo Maskulainen
KuvausHankkeen päämääränä on varautua tulevaan digitalisaatiokehitykseen luomalla uusia asukas- ja käyttäjälähtöisiä palveluiden tuottamisen tapoja. Päämäärään edetään määrätietoisella osaamisen nostamisella, valmennuksella ja strategisilla kokeiluilla huomioiden työhyvinvointi ja tuottavuuden kasvu.

Hankkeen osatavoitteet ovat:
1) tilannekuvan luominen, jossa luodaan ja ylläpidetään kokonaiskuvaa tuentarpeen määrittelemiseksi ja tuen kohdentamiseksi mm. olemassa olevia digitalisaation osaamispuntari ja digitalisaation kypsyystaso-malleja
2) valmennus ja viestintä, jossa monialaisin palvelutuotantokokeiluihin osallistuville henkilöille, uudistajille, tarjotaan uudistumisen tukea ja tulevaisuuden ennakointia
3) monialaiset palvelutuotantokokeilut, jossa hanke tuottaa vähintään kolme, enintään viisi monialaista laajaa eri hallintoaloja leikkaavaa palvelutuotantokokeilua
4) vakiinnuttaminen, jossa hankkeessa hyväksi havaitut toimintatavat kytketään kaupungin rakenteisiin, päätöksentekopaikkoihin, strategisiin organisaatiokohtiin ja ohjeistuksiin
KehittämistarveSuomen ja maailman talouteen vaikuttavat tällä hetkellä kolme keskeistä globaalia megatrendiä: ilmastonmuutos, digitalisaatio ja kaupungistuminen. Kaupungit ja kunnat ovat keskellä uudistumisen paineita, jossa odotetaan kykyä uudistua megatrendien tuomassa radikaalissa toimintaympäristön murroksessa. Työn murros muuttaa työtehtäviä,
toimintatapoja ja työn organisointia.

Kuopion kaupunkistrategiassa 2030 digitalisaatio on asetettu strategiaa läpileikkaavaksi tavoitteeksi. Digitalisaation odotetaan mahdollistavan palvelut kotiin, ajasta ja paikasta riippumatta, virtaviivaistavan toimintaa, synnyttävän uusia palveluinnovaatioita ja liiketoimintaa. Tavoitellut hyödyt eivät kuitenkaan synny itsestään vaan vaativat kaupungin toimintojen ja henkilöstön osaamispotentiaalin kokonaisvaltaista tarkastelua sekä toimenpiteitä joilla päästään tavoitteeseen. Palveluiden digitaalinen murros edellyttää myös uudenlaisen työn kehittämisen ja johtamisen kulttuurin vaiheittaista omaksumista henkilöstön hyvinvoinnin, sujuvan työn sekä tuottavuuden turvaamiseksi.
ToimenpiteetTyöpaketti 1: Tilannekuvan luominen
- Osaamiskartoitusten suunnittelu, toteutus ja analysointi yhdessä Kuopion kaupungin henkilöstöosaston kanssa;
- Hankkeen päätösvaiheessa osaamistarpeen ennakointitiedon jäsentäminen kaupungin henkilöstöhallinnon ja alueen koulutuksenjärjestäjien sekä päätöksentekijöiden tarpeisiin;
- Viestinnän tuki, selkokielisyyden ja saavutettavuuden varmistaminen;
- Kellokkaiden valmennustarpeiden jäsentely yhdessä Kuopion kaupungin kanssa.

Työpaketti 2: Uudistumisen tuen tarjonta
- Valmennuksen pedagoginen muotoilu ja sisällön suunnittelu osaamiskartoitusten sekä tilannekuvan pohjalta;
- Valmennusten koordinointi ja käytännönläheisyyden varmistaminen (synkronointi kehittämispilottien kanssa);
- Valmennuksen toteutus ja palveluiden kilpailutus, etenemisen viestintä linjassa kaupungin viestintäpalveluiden kanssa;
- Valmennuksen arviointi ja raportointi Kuopion kaupungille.

Työpaketti 3: Monialaiset palvelutuotantokokeilut
- Palvelutuotantokokeilujen tukeminen osana valmennusta;
- Osaamistarvetiedon ja työn muutostiedon kerääminen: Osaamisen rakenteet, uudet työnkuvat ja ammatit;
- Muutosviestinnän materiaalien tuki;
- Henkilöstön koulutustarpeiden huomioiminen.

Työpaketti 4: Vakiinnuttaminen
- Tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointitiedon analysointi ja raportointi;
- Osaamistarvetiedon välittäminen paikallisten koulutuksenjärjestäjien haastaminen;
- Osallistuminen toimenpidesuositusten ja muutosprosessien muotoiluun.
TuloksetHanke muuttaa johtamiskäytäntöjä, saaden aikaan työn tuottavuutta, merkityksellisyyttä ja hyvinvointia sekä monialaisten laajojen kokonaisuuksien hahmottamista ja tulevaisuuden parempaa ennakointia. Toimintatapojen uudistuksissa kuunnellaan johtoa, esimiehiä ja henkilöstöä, sekä asiakkaita ja kuntalaisia.

Tavoiteltuja toimintatapojen muutoksia:
- Työn kehittämisessä huolehdimme henkilöstön hyvinvoinnista
- Yhdessä kehittäminen johdon, esimiesten, henkilöstön, palvelujen käyttäjien sekä kumppaneiden kanssa
- Oman työn kehittäminen mielekkäämmäksi
- Johtaminen tukee kehittämistä, on lupa kehittää ja lupa epäonnistua
- Ennakkoluuloton ja rakentava keskustelukulttuuri digitalisaation ja teknologian mahdollisuuksista
- Kehitetään toimintaprosesseja ja palveluketjua asiakaskokemuksen ja vaikuttavuuden näkökulmasta paremmiksi
- Viestitään muutoksista ja uudistuksista todenmukaisesti sekä selkokielisesti
- Hyödynnetään muiden kiinnostavia ratkaisuja omassa kehitystyössä
KumppanitKuopion kaupunki
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020