Hankkeen tiedot

NimiOpiskelijat työllistymistä edistävien toimintatapojen kehittäjiksi ammattikorkeakoulujen henkilöstön rinnalle
Aloituspäivä1.10.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJohanna Lehtonen
KuvausHankkeen tavoitteena on edistää opiskelijoiden työllistymistä opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä.
1. Opiskelijoiden työllistymistä tukeva toiminta opiskelijakuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä
1.1. Opiskelijakunnan roolia työllistymisen tukemisessa vahvistetaan ammattikorkeakoulun henkilöstön rinnalla kehittämällä heidän kanssaan uudenlaisia ratkaisuja kuten opiskelijoiden henkilöstön tuella hoitama työnvälitystoiminta opiskelun aikaisten työpaikkojen välitykseen. Tämä ei koske harjoittelupaikkoja.
1.2. Valmistautuminen monikanavaiseen työnhakuun ja työnhakuklinikan konseptin suunnittelu ja perustaminen oppilaskuntien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä alumneja ja muita työelämän edustajia mukaan tavoitellen.
1.3. Yrittäjyyden tukeminen osuuskuntatoimintaa kehittämällä edesauttaa opiskelijoiden työllistymistä jo opiskeluaikana tai valmistumisen jälkeen. Opiskelijaosuuskunnat ovat osuuskuntamuotoisia yrityksiä, joissa opiskelijat harjaantuvat yrittäjyyteen, ammattiosaamiseen, työelämätaitoihin sekä ansaitsevat rahaa työskentelemällä tiimiyrittäjinä. Opiskelijat suorittavat myös opintosuorituksiaan osuuskuntatyöskentelyn avulla.
1.4. Työelämätaitojen osaamismerkittäminen, muutamien osaamismerkkien luominen ja niiden pilotointi (päävastuu amkeilla, opiskelijakunnat tuovat omia ideoitaan)

2. Yhteiskehittäminen
Opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen liittyvien keinojen yhteiskehittäminen eri kokoonpanoissa: piskelijakunnat keskenään Turun amkin koordinoimana, ammattikorkeakoulut keskenään Diakin koordinoimana ja sekä opiskelijakunnat että ammattikorkeakoulut kaikki yhdessä Diakin koordinoimana.
KehittämistarveOpiskelijoiden halutaan siirtyvän opinnoista työelämään entistä nopeammin. Siksi jo opintojen aikana heidän tulee saada mahdollisimman paljon valmiuksia, jotka auttavat kohti tätä tavoitetta. Opiskelijoiden työllistymiseensä saama tuki vaihtelee varsin paljon opiskelupaikkakunnittain ja opintoaloittain. Myös työllistymisen mahdollisuuksissa on eroja opintoalan ja opiskelijan asuinpaikan suhteen ja myös sillä, valmistaako koulutus suoraan tiettyyn ammattiin on tärkeä merkitys työllistymisen kannalta. Tarvitaan siis erilaisia uusia lähestymistapoja työelämään siirtymisen mahdollistamiseksi ja nopeuttamiseksi. Aiempia hankkeita kartoittaessa havaittiin, että missään hankkeessa opiskelijakuntien voimavaroja ja vertaisnäkökulmaa ei ole tehokkaasti ja järjestelmällisesti hyödynnetty kaikkien opiskelijoiden hyödyksi. Halukkuutta ottaa vastuuta työllistymisen edistämiksi löytyi kolmen tätä hanketta suunnitelleen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalta ja muissakin tätä halukkuutta selvitellään. Hankeidea on syntynyt näissä keskusteluissa.
Toimenpiteet1. Osaamismerkkien kehittäminen ja arviointi
2. Työllistämisen tuki ja yrittäjyys, jossa suunnitellaan ja testataan osuuskuntatoiminnan siirtämistä sosiaalialalle.
3. Työnhakuklinikan konseptin kehittäminen, joka liittyy työpakettiin Monikanavainen työnhaku.
TuloksetHankkeella pyritään opiskelijoiden työllistymisen edistämiseen. Opiskelijoiden henkilöstön tuella hoitama työnvälitystoiminta tarjoaa opintojen aikana tai sen jälkeen mahdollisuuksia työllistyä lyhemmiksi tai pidemmiksi ajoiksi eri alojen töihin ja sen kautta solmia verkostoja sekä saada osaamista myös joistain opintoihin liittyvistä osaamistavoitteista. Tulosta tuovat kaikki ne työpaikat, jotka antavat näitä mahdollisuuksia opiskelijoille. Opintojen aikainen työ voi myös viivästyttää valmistumista, joten toimenpiteen tuloksellisuus on kiinni työllistymiseen liittyvistä hyödyistä. Välitettyjen työpaikkojen määrä ei siis ole yksiselitteinen tulos, vaan riippuu myös työpaikkojen laadusta ja työn sitomisesta opintoihin. Työnvälitystoimintaan tavoitellaan suurta määrää työnantajia, kaikki eivät ole välttämättä ammattikorkeakoulujen verkostoissa ennestään mukana, joten myös ammattikorkeakoulut verkostoituvat opiskelijayhdistysten ohella enemmän toimintaympäristöönsä ja näissä verkostoissa toimivat voivat entistä enemmän hyödyntää toisiaan opiskelijoiden työllistymisessä.
KumppanitTurun ammattikorkeakoulu oy (koordinaattori)
Diakonia-ammattikorkeakoulu oy
Lahden ammattikorkeakoulu oy
Oulun ammattikorkeakoulu oy
Saimaan ammattikorkeakoulu oy
Savonia-ammattikorkeakoulu oy
RahoittajaESR+ 2021-27