Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiVetovoimainen vanhustyö - alan veto- ja pitovoiman kehittäminen
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöSatu Pirskanen
KuvausHoiva-ala houkuttelevaksi -hankkeen tavoitteena on kehittää Pohjois-Savon alueen hoiva- ja vanhuspalvelualan työyksiköitä vetovoimaisemmiksi ns. Magneetti-hoivakodeiksi kehittämällä yksiköiden työympäristöä sekä johtamista. Hankkeessa tehdään näkyväksi yksiköiden positiiviset muutokset ja viestinnän avulla pyritään lisäämään hoiva- ja vanhuspalvelualan houkuttelevuutta alan työntekijöiden, potentiaalisten alalle hakeutuvien sekä alan koulutuksiin hakeutuvien opiskelijoiden silmissä. Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on sekä lisätä jo alalle kouluttautuneiden työntekijöiden alalla pysyvyyttä että houkutella työyksiköihin uusia työntekijöitä.

Hankkeessa kartoitetaan alan toimijoita, jotka koetaan houkutteleviksi työntekijöiden ja -hakijoiden keskuudessa, tutustutaan hoiva- ja vanhuspalvelualan työskentelyn malleihin kansallisesti sekä kansainvälisesti ja jalkautetaan toimivia käytänteitä hankkeessa mukana olevien yhteistyökumppaneiden työyksiköihin yksiköistä esiinnousseiden tarpeiden mukaan. Kehittämistyötä tehdään lisäksi työyksiköiden arvojen ja arjen onnistumisten näkyväksi tekemisen sekä rekrytointeihin liittyvän markkinoinnin näkyvyyden lisäämisen puolesta.
KehittämistarveHoiva- ja vanhuspalveluala kärsii kroonisesta työntekijäpulasta valtakunnallisesti niin julkisella kuin yksityiselläkin sektorilla. Alan koulutukseen hakeutuvien määrä on selkeästi laskenut viime vuosien aikana sekä alalta lähtee paljon osaavaa henkilöstöä pois muille aloille. Hoiva- ja vanhuspalvelualan pitovoima on laskenut, johon vaikuttaa työympäristössä tapahtuneet muutokset sekä median ja julkisen keskustelun aikaansaama yleisen mielikuvan muuttuminen aiempaa negatiivisemmaksi.
ToimenpiteetTP1:

Työpaketissa 1 palvelumuotoilun menetelmin selvitetään, mitkä tekijät ovat houkuttelevien hoiva- ja vanhuspalvelualan työyksiköiden taustalla. Työpaketissa kartoitetaan hyvämaineiset työyksiköt hoiva-alalta ja selvitetään mitkä ovat alalle spesifit vetovoima- ja pitovoimatekijät. Alalla ei ole vielä olemassa vakiintunutta menetelmää vertailla ja/tai tunnistaa hyviä työnantajia ja työyksiköitä kuten magneettisairaala on sairaalaympäristössä. Työpaketissa 1 kehitetään menetelmä, jonka avulla hyvät hoiva- ja vanhuspalvelualan työyksiköt voidaan tunnistaa hyödyntämällä olemassa olevia menetelmiä kuten magneettisairaalan vetovoimatekijöitä.

Pitovoimaisia työyksiköitä kartoitetaan mm. Vinkkaa hyvä työyhteisö -kyselyllä, joka toteutetaan yhteistyössä oppilaitoksien, Super- ja Tehy -ammattiliitojen kanssa sekä somessa, jotta se tavoittaisi mahdollisimman monet hoiva- ja vanhuspalvelualan työntekijät ja eri kohderyhmät.

TP 2:

Työpaketin 1 tulosten perusteella hankkeessa tuetaan ja sparrataan mukana olevia työyksiköitä muutoksessa ja työyksiköiden kehittämisessä. Samalla määritellään jokaisen yksikön vahvuudet (esim. Tiimityö tai asiakaslähtöisyys), joita konkretisoidaan toiminnaksi ja tehdään näkyväksi. Työyksiköissä käynnistetään kehittämistoimia työympäristön ja johtamisen kehittämiseksi työyksiköiden tarpeiden mukaan.

Kehittämistoimien toteuttamisesta ja työyksiköiden arjesta kerätään eri muodoissa materiaalia ja tehdään dokumentaatiota hankkeen tuloksista viestimistä varten. Yhtenä työyksiköiden kehittämisen toimenpiteenä on työyksiköiden arvojen määrittäminen, niiden konkretisoiminen toimenpiteiksi työyksiköissä sekä niiden tarinallistaminen viestintää varten (esim. Suomi Love-, Hoivakoti kuntoon ja Iholla tyylisiä ohjelmaformaatteja hyödyntäen). Kehittämistoimet voivat liittyä mm. työyksikön työympäristön, johtamiseen, rekrytoinnin, sosiaalisen median käyttöön työyksiköiden arjessa sekä työtiimien organisointiin ja tiimityön mallien kehittämiseen.

Kehitystyötä ja työyksiköiden arkea dokumentoidaan esim. videomuodossa ja podcasteina, jotta materiaalia voidaan käyttää hyödyksi hankkeen toimenpiteiden tulosten levittämisessä sekä alaan kohdistuvan yleisen mielikuvan kehittämiseen. Lisäksi dokumentoidaan hoiva- ja vanhuspalvelualan opiskeluarkea.

TP 3:

Yhdessä hankkeessa mukana olevien hoiva-alan työyksiköiden työntekijöiden ja markkinointialan yrityksen/osaajien kanssa työstetään suunnitelma hankkeessa toteutettavien kehittämistoimien tuloksien viestimiseksi. Viestinnällä tähdätään hoiva- ja vanhuspalvelualaa koskevan yleisen mielipiteen muokkaamista positiivisemmaksi tuomalla näkyväksi työyksiköiden kehittämistoimenpiteiden tulokset ja tarinat arjen onnistumisista. Lisäksi viestinnässä nostetaan esiin mm. opiskelusta töihin - tarinoita sekä alan opiskelijoiden tarinoita työelämästä ja opiskeluarjesta. Tavoitteena on muokata yleistä mielikuvaa hoiva- ja vanhuspalvelualasta positiivisemmaksi ja saada houkuteltua myös uusia vapaaehtoistyöntekijöitä ikäihmisille juttu- ja ulkoiluystävä toimintaan, jonka kautta osa saattaa innostua kouluttautumaan alalle. Erityisesti nuorista vapaaehtoistyöntekijöistä on kunnissa ja järjestöissä suuri pula.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy malli, jonka avulla arvioidaan sekä kehitetään hoiva- ja vanhuspalvelualan työyksiköiden veto- ja pitovoimaisuutta. Hankkeen tuloksena Pohjois-Savon alueen hoiva- ja vanhuspalvelualan toimijat ovat vetovoimaisempia ja työntekijät viihtyvät työssään aiempaa paremmin. Hankkeen tuloksista viestitään valtakunnallisesti ja välillisenä tuloksena yleinen mielikuva hoiva- ja vanhuspalvelualaa kohtaan muuttuu positiivisemmaksi.
KumppanitSavon koulutuskuntayhtymä
RahoittajaESR+ 2021-27