Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiWellnessWarkaus
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivuthttps://www.varkaus.fi/wellness-warkaus/wellness-warkaus
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöTarja Tapaninen
KuvausWellness Warkaus -hankkeen tavoitteena on aikaansaada kehittämisorientoituneempaa organisaatio- ja työkulttuuria. Hankkeessa on lukuisia osatavoitteita, mutta keskeinen päämäärä on tuoda esille ja kehittää ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalveluiden työntekijöiden osaamista. Tukipalvelut ovat keskeinen varkautelaisten arkisen hyvinvoinnin tekijä. Lisäksi kehitetään palvelupilotteina yhden valitun päiväkodin, Terveyskampuksen ja Käpykampuksen tukipalveluita.
KehittämistarveWellness Warkaus - hyvinvointihanke on Savonia-ammattikorkeakoulun ja Varkauden kaupungin yhdessä toteuttama kolmivuotinen ESR -hanke. Hanke sisältää mm. johtamisen ja työyhteisötaitojen, asiakasyhteistyön ja -prosessien sekä työnantajamielikuvan kehittämistä. Hankkeeseen sisältyy hyvinvointiosaamisen vahvistaminen erityisesti Varkauden kaupungin tukipalveluissa.

Tiivistelmä (EURA2014)

Varkauden kaupunkiin rakenteilla olevalla Terveyskampuksella tulee olemaan laajamittaisia vaikutuksia sekä kaupunkiorganisaation toimintakulttuuriin, että henkilöstön toimenkuviin. Etenkin tukihenkilöstön (työ)prosessien uudistamiseen kohdistuu paineita. Lisäksi lähivuosina on eläköitymässä suurehko määrä kaupungin henkilöstöä. Odotettavissa on myös työurien pidentymisiä.

Wellness Warkaus -hankkeella valmistaudutaan tuleviin muutoksiin ennakolta reaktiivisuuden sijaan. Kehittämisen kohteena ovat johtamis-, esimies- ja työyhteisötaidot, asiakasprosessit sekä työhyvinvointi ja työssä jaksaminen. Uudistusten tavoitteena on asiakaslähtöiset palvelut ja resilienssi organisaatio, joka kykenevä sitoutumaan muutokseen ja toimintakykyinen keskeneräisyydessäkin.

Kehittämistyö jakautuu kolmeen työpakettiin (johtamisen & esimiestyön kehittäminen, työyhteisökehittäminen ja palvelupilotointi), joissa kaikissa pyritään ketterään, arkityössä tapahtuvaan kehittämiseen ja toisilta oppimiseen. Uusien toimintatapojen ja uuden toimintakulttuurin luomista edistetään työn ohessa tapahtuvalla osallistavalla oppimisella, joka on kytketty työ- ja palveluprosesseihin.

Avoin ja läpinäkyvä viestintä hankkeen on erottamaton osa kehittämistoimien onnistumista. Jotta viestintä on sujuvaa sekä sisäisesti että ulkoisesti, otetaan digitaaliset välineet nykyistä paremmin osaksi arkityötä.
Johdon ja työntekijöiden tarpeista lähtevä kehittäminen ja yhteinen sitoutuminen kehitykseen edistää laajempaa toimintakulttuurin muutosta, joka heijastuu hyvinä asiakaskokemuksina palvelutilanteissa. Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös kilpailuvaltti henkilöstön saatavuuden ja työnantajaimagon hallinnan kannalta. Kehittämistyö positiivisine vaikutuksineen on osa strategiaa kohti Wellness Warkaus -brändiä.

ToimenpiteetKehittämistoimenpiteet kohdennetaan Varkauden kaupungin tukipalveluihin. Toimenpiteet toteutetaan seurantatulosten perusteella. Toimenpiteisiin sisältyy henkilöstön kouluttamista, muutosprosessien edistämistä asiantuntijoiden, valmentajan ja muutosagenttien toimesta. Digitaalisten toimintatapojen käyttöönottoa tehostetaan huomioiden työkykyjohtaminen osana tuloksellisuutta.
TuloksetAsiakaspalvelutyön tehostaminen osana toimintatapojen uudistamista ( digitaalisuus ja uudet työtavat) vaikuttaa työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen. Taloudelliset muutokset aikaansaadaan henkilöstöresursseja uudelleen kohdentamalla ja prosesseja kehittämällä.
KumppanitHankkeen toteuttajia ovat Varkauden kaupunki ja Savonia-ammattikorkeakoulu. Ostopalveluina hyödynnetään alueen hyvinvointiosaamisen yrityksiä. Hankkeesta hyötyvät Varkauden kaupungin työntekijät ja varkautelaiset parempina palveluina.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020