Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiTeollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä
Aloituspäivä1.8.2020
Lopetuspäivä31.7.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari Niemelä
KuvausTeollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä hankkeen koulutuksessa tavoitteena on tuoda perusosaaminen itsensä kehittämisessä ja työkalut toimia digitaalisessa myynnin toimintaympäristössä. Perusajatuksena on kouluttaa ja kehittää myynnin rajapinnassa työskenteleville myyntitaidot asemansa tason ja roolinsa mukaisesti toimimaan ammattimaisesti tavoitteiden mukaan nykyaikaisessa itseohjautuvassa organisaatiossa. Koulutuksen aikana koulutettava kehittää yritystään omaa työtään kehittäen. Uusi asiakaslähtöinen toimintamalli integroituu henkilöiden koulutuksen ja kehitystehtävien kautta.
KehittämistarveHankkeen tavoitteena on yrityksen myynnin toiminnan modernisointi, myynnin johtamisen kehittäminen järjestelmien tiedon avulla. Kohderyhmissä tavoitteena ovat tuotannollisien yrityksen myynnin eri vaiheissa ja rooleissa toimivat työntekijät. Toimialoina soveltuvat myös muut kuin tuotannolliset yritykset. Yrityksen kehittäminen ja kehittyminen sidotaan osaksi koulutettavan henkilön oman työn toimenkuvaan. Uusi asiakaslähtöinen Erikoistunut Myynnin kehittäminen koulutus-konsepti sisältää moduuleista koostuvan kokonaisuuden ja tarjoaa mahdollisuuden osallistua erillisienkin moduulien kautta kouluttautumiseen. Koulutuksen, kehityksen ja kehittämisen perustaksi Myynninmalli -analyysistä saadaan tieto kuinka nykyinen konsepti toimii ja mitkä ovat riippuvuussuhteet myynnin kasvattamiselle. Koulutettava kehittää yritystä oman toimenkuvan kehittäen oppimistehtävillä, joita asiantuntijamme ohjaavat. Tarvittaessa asiantuntijamme kehittävät Deminimis-periaattein ratkaisuja asiakasyritykselle erillisesti sopien. Tiedon hyödyntäminen työn tekemisessä ja kehittämisessä on välttämättömyys yrityksissä. Yrityksissä prosessit ovat tai siirtyvät digitalisaatiossa järjestelmiin, joita yrityksissä ovat tyypillisesti CRM ja ERP. Rajapintoina asiakkaisiin toimivat kotisivut ja soveltaen somemarkkinoinninn alustat. Yrityksen sisäisien prosessien jälkeen prosessit ovat digitalisoituja koskien tavaran, palveluiden ja rahavirtojen logistiikkaa. Hankkeen nimi Erikoistunut Myynnin Kehittäminen tarkoittaa toimenkuvien kehittämistä perustuen dataperustaiseen analyysiin, yrityksen kehittämiseen ja toimintaan.
ToimenpiteetKoulutus toteutuisi jaksoissa kevät- syksy, syksy-kevät riippuen hankkeen alkamisajankohdasta. Kesäkaudelle mahdollisuus myös omalle jaksolleen. Kukin koulutusjakso koostuu 4 erillisestä moduulista, joihin yksittäiseenkin voi osallistua. Ryhmiä muodostetaan noin 10 hengen kokoisina alueellisesti toimialueellamme Ylä-Savossa, Kuopion seudulla ja Varkauden seudulla.

"Teollisuuden kasvun tuki myyntiprosessia kehittämällä" vertauskuvana tarkoittaa yrityksessä henkilöä, jonka työ on toimia asiakasrajapinnassa erilaisin toimenkuvin ilman kansainvälisessä kilpailuympäristössä vaadittavaa ammattimaisen myyjän osaamista. Tyypillisimpiä nimikkeitä henkilöille ovat tekninen myyjä, vientimyyntijohtaja, yritysmyyntipäällikkö, tuotepäällikkö, palvelumyyntipäällikkö, varaosamyyjä. Tehtäväkohtaiset ja yrityksien tarpeiden mukaiset erityisvaatimukset huomioidaan koulutuksessa, harjoitustöissä ja ohjauksessa. Kouluttaja asiantuntijat ovat Savonialta tai hankittuina ostopalveluna. Koulutuskonseptia voidaan soveltaa eri toimialoille pääpainon ollessa tuotannollisissa yrityksissä.

Koulutusmoduulit

Koulutus koostuu moduuleista ja teemaan soveltuvista yritykselle tehtävistä harjoituksista oppijan oman työn kehittämiseen liittyen. Harjoitustyön ohjausta tukevat kouluttajat ja asiantuntijat työpaikalla.

Mahdollinen asiantuntijoiden tai kouluttajien kehittämä yrityskohtainen ratkaisu toteutetaan DeMinimis-rahoituksella moduuleittain tuotteistetuilla tuotteilla. Moduuleittain Deminimis-palvelun tuotteistaminen tarkoittaa palvelun arvosta asiakkaan maksama 20 % omakustannusosuus.

Jokaisen moduulin jälkeen tehtävä harjoitustyö puretaan seuraavan moduulin alussa.

Ennen 1. moduulia olemme tehneet koulutettavan kanssa Myynninmalli analyysin yrityksestä, jonka antama analyysi on pohjana oppijan kehitystehtävälle. Jokaisen moduulin pääpaino voi olla analyysissä tai kyseisen kohdan kehittäminen riippuen yrityksen ja koulutettavan tavoitteista.

Moduulit
1. Myyjän toimenkuva, myyntiprosessin vaiheet ja myynnin monikanavaiset järjestelmät kansainvälisessä toimintaympäristössä. CRM, tarvittaessa ERP rooli, analysointityökalut. Somemyynnin- ja markkinoinnin alustat. Harjoitustyönä oman toimenkuvan analysointi, myyntiprosessin vaiheiden analysointi ja monikanavaisuuden analyysi. Kehittämistoimet tulevat esille analyysin ja tavoitetilan deltan välisistä toiminnallisista kohteista.

2. Myyjän tehtävien analysointitaidot, myynnin matematiikka ja taloushallinnon perusteet. Järjestelmän tuottaman ohjaustiedon hyödyntäminen omassa myyntityössä. Oman työn prosessin lukujen analysointia, tehokkuusluvut ja verkon analytiikka, tuotelaskenta, myynnin kustannuksien kohdentaminen toimintolaskennalla ja tuloslaskelman mk+kk ja taseen kohdat verraten tuotteen ostamista vai vuokraamista/leasing-palvelua.

3. Konsultoiva myyntityö ja myyntiviestintä kansainvälisessä toimintaympäristössä myyntiprosessissa monikanavaisesti tavoitteena on asiakkuuden kokemuksen johtaminen eri vaiheissa. Oman tuotteen keskeisien kilpailuetua tuovien ominaisuuksien tunteminen ja viestintä monikanavaisesti. Tuote-, palvelu ja konseptimyynti. Harjoitus: Konsultoivan myynnin toimintamallin soveltaminen osaksi omaa myyntityötä kansainvälisessä monikanavaisessa työskentely-ympäristössä.

4. Oman itsensä johtaminen ja työympäristössä työskentely proaktiivisesti. Harjoituksena oman toimintatavan analysointi, jonka perusteella tehdään osaamisportfolio kehittymiselle huipuksi omassa työssä. Soveltuvin ryhmin Myynnin HR -analyysi teetetään koskien koulutettavan myyntiprosessin kriittisien vaiheiden kompetenssia ja asennetta. Psykologi antaa palautteen, jonka pohjalta osallistuja tekee kehittämis- ja kehittymissuunnitelman työhönsä ja yritykseensä. Soveltuvin ryhmin kansainvälisen toiminnan haasteista ja ratkaisuista.

Hankkeen resursseiksi on kaavailtu projektipäällikkö Jari Niemelä ja asiantuntijoiksi hankerahalla Mauno Multamäki, Harri Komulainen, Ulla Pekkari
TuloksetHankkeessa edistetään kasvu- ja rakennemuutosalojen tarpeisiin vastaavaa koulutustarjontaa ja sen laatua. Samalla parannetaan työssä olevien ammattitaitoa ja osaamista. Toimenpiteillä kehitetään joustavia ja yksilöllisiä opintoja, jotta voidaan vastata nopeasti muuttuviin työelämän osaamistarpeisiin. Aikuiskoulutusta kehitetään keinona osaamistason nostamiseen, mm. erilaisten joustavien ja työelämälähtöisten koulutusväylien avulla sekä aikuiskoulutukseen sopivia pedagogisia menetelmiä hyödyntäen. Koulutuksen aikana tuetaan eri alojen kehittämistoimia, monialaisia osaamisverkostoja sekä myynti, tuote- ja palvelukehitystoimintaa.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020