Hankkeen tiedot

NimiSote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta
Aloituspäivä1.9.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPäivi Tikkanen
KuvausHankkeen päätavoitteena on edistää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työelämän muutosten edellyttämän osaamisen päivittämistä ja uudistamista jatkuvan oppimisen tiekartan avulla.

Hankkeessa kehitettävä sote- alan ammattilaisille työelämälähtöinen kansallinen, joustava ja kustannustehokas jatkuvan oppimisen tiekartta ohjaa työelämässä jo toimivien ammattilaisten osaamisen arvioinnin ja sen pohjalta kohdennetun koulutustarjonnan yhteensovittamiseen. Tiekartta sisältää 1) sote-alan yhteisen eli geneerisen osaamisen arvioinnin ja 2) niihin vastaavan korkeakoulujen opintojen tarjonnan yhteisellä oppimisalustalla (DigiCampus) sekä 3) työelämän osaamistarpeeseen perustuvan sote-alan erikoistumiskoulutusten kehittämisen mallin sisältäen koulutusten suunnittelun, joustavan toteutuksen ja arvioinnin kuvauksen korkeakoulun ja työelämän yhteistyönä.

Hankkeen osatavoitteina on:
- Määrittää sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille yhteisten osaamisten sisältökuvaukset. Luoda sote-alan yhteisen osaamisen arviointimenetelmiä yksilön ja työyhteisön osaamisen arviointiin.
- Koota jo olemassa olevasta sosiaali- ja terveysalan verkko-opintotarjonnasta ne opinnot, jotka vastaavat sote-alan ammattilaisten yhteisiin osaamisiin valtakunnalliselle digialustalle.
- Suunnitella ja pilotoida asiakas- ja palveluohjausosaamisen monialainen koulutuskokonaisuus huomioiden osaamistarpeet.
- Muodostaa sote alan yhteisen osaamisen arvioinnin ja kootun korkeakoulujen OpenSOTEstudies verkko opintotarjonnasta sähköinen sote-ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta.
- Kehittää työelämälähtöinen sote- alan ammatillisten erikoistumiskoulutusten, ketterän kehittämisen malli, jossa tunnistetaan työelämän osaamisen vajeet ja vastataan niihin.
KehittämistarveHanke vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Voidaan ennakoida, että tällöin syntyy uusia hyvinvointikonsepteja, palvelujen yhdyspintoja ja niille uusia tehtäväkokonaisuuksia sekä uudenlaista osaamista, joiden toteuttaminen edellyttää ammattien ja organisaatioiden välillä yhteisiä tavoitteita ja yhteistyötä. Nämä uudet toimintatavat pitää lähivuosina luoda ja juurruttaa sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteisiin ja koulutukseen.

Selkeimpinä ammattilaisten osaamisen tarpeen muutokseen vaikuttavina tekijöinä ovat digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat käytettävissä olevat taloudelliset resurssit.
ToimenpiteetHanke etenee 6 työpaketin kautta:

1) Kehittää arviointimenetelmä sote alan yhteisiin osaamisiin. OpiSote- ja Osaamisella soteen-hankkeissa tunnistettujen yhteisten sote-osaamisten tarkempi osaamissisältöjen määrittäminen yhteistyössä työelämän kanssa sekä olemassa olevien arviointimenetelmien soveltaminen ja edelleen kehittäminen hyödyntämällä esimerkiksi Dynamo-ennakointimallia. Tavoitteena on osaamisen määrittäminen ja arviointimenetelmien tuottaminen NQF tasoille 6,7 sekä niiden testaaminen työelämän toimijoilla.

2) Olemassa olevan korkeakoulujen yhteisen sote osaamisen verkko-opintotarjonnan kartoittaminen ja arviointi suhteessa aiempien hankkeiden tuottamaan osaamiseen ja opintojen kokoaminen NQF osaamisen tasoille 6,7.

3) Asiakkaan palvelutarpeiden edellyttämien osaamisten määrittäminen, osaamisvajeiden kartoittaminen sekä asiakas- ja palveluohjausosaamisen verkko-opintokokonaisuuden suunnittelu täydennyskoulutuksena osaamisentasoille 6 ja 7, sekä opintokokonaisuuden pilotointi täydennyskoulutustarpeisiin.

4) Yhteisiin sote osaamisiin vastaavan verkko-opintotarjonnan vieminen opintopolkuun (opintopolku.fi) ja opintojen tarjonta DigiCampus hankkeen kehittämässä oppimisympäristössä.

5) Arvioidaan sote alan jo toteutuneiden erikoistumiskoulutusten suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin hyvät käytänteet ja työelämälähtöiset kehittämistarpeet. Mallinnetaan erikoistumiskoulutuskonseptin kehittäminen yhdessä työelämän edustajien kanssa huomioiden toteutuksen joustavuus sekä ammattilaisen että palveluntarjoaja organisaation näkökulmista.

6) Laaditaan sähköinen sote ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta, joka mahdollistaa yhteisen sote osaamisen arvioinnin työntekijä ja työyhteisötasolla ja ohjaa tarvittavan sote osaamisen opiskeluun (opintopolku.fi) sekä mallintaa työelämälähtöistä erikoistumiskoulutusten suunnittelua, toteutusta ja arviointia tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa.
TuloksetHankkeen päätulos on sähköinen sote ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta, joka yhdistää yhteisen sote-osaamisen arviointimenetelmän ja OpenSOTEstudies tarjonnan valtakunnalliseksi. Tulokset 1-9 mahdollistavat päätuloksen toteutumisen.

Tulos 1: Kirjallisuuskatsaus aikaisemmasta osaamistarvetiedosta yhteistyössä työelämän kanssa. Raportti työelämäyhteistyön tuloksista suomen- ja ruotsinkielisenä sote-alan ammattilaisille. Syvennetään tietoa ja määritetään sote-alan ammattilaisten näkemykset sosiaali- ja terveydenhuollon käytännön työn konkreettisista sisällöistä suhteessa sotealan geneeriseen osaamiseen.

Tulos 2: Kvalifikaatiot eli sote-alan geneeriset osaamisvaatimukset ja kvalifikaatioiden tasojen määrittelyt NQF-tasoille 6 ja 7. Kvalifikaatiot muodostetaan katsauksen ja kirjallisuuskatsauksen ja työelämäyhteistyön tulosten perusteella sekä suomen- että ruotsin kielellä.

Tulos 3: Sote-alan geneerisen tulevaisuusosaamisen sisällöllinen määrittäminen, joka muodostetaan NQF -tasoille 6 ja 7 tehdyistä kvalifikaatioista sekä suomen- että ruotsin kielellä ja jota testataan yhteistyössä työelämäkumppaneiden kanssa.

Tulos 4: Sote-alan geneeristen osaamisten sähköinen arviointimenetelmä soveltamalla Dynamo-ennakointimallia sotealalle, joka toteutetaan sekä suomen- että ruotsin kielellä. Arviointimenetelmä mahdollistaa geneerisen sote alan osaamisen arvioinnin työntekijä- ja työyhteisötasolla.

Tulos 5: Hanke kokoaa tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuollon yhteisiin osaamistarpeisiin vastaavan korkeakoulujen verkko-opintotarjonnan, joiden koulutussisältöjen täydentämisen tarpeet suhteessa vaadittavaan osaamiseen on kartoitettu, sekä kuvattu toimenpiteet opintojaksojen järjestämiseksi osaamisen tasoille NQF 6 ja 7.

Tulos 6: Tuottaa työelämässä olevien osaamisvajeen tarpeisiin kootun asiakas- ja palveluohjauksen verkko opintokokonaisuuden (tasot NQF 6 ja 7), joka on tarjolla OpenSOTEstudies DigiCampus tarjonnassa Moodle oppimisympäristössä ja joustavasti sote ammattilaisten opiskeltavissa.

Tulos 7: Kokoaa korkeakoulujen opintotarjonnasta yhteiseen sote osaamiseen vastaavan opintotarjonnan opintopolkuun (opintopolku.fi) OpenSOTE studies, joka on Itä-Suomen yliopiston hallinnoiman DigiCampus -hankkeen Moodle oppimisympäristön tarjonnassa.

Tulos 8: Tuottaa toteutuneiden sote alan erikoistumiskoulutusten laadullisen arvioinnin ja kehittämisen malli: tuotoksena saadaan valtakunnalliseen käyttöön yhtenäinen erikoistumiskoulutusten kehittämismalli koulutusten suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin.

Tulos 9: Työelämälähtöisen koulutusten kehittämisfoorumi/ toimintasuunnitelma erikoisosaamisen ja osaamisen kehittämisen tunnistamiseen.
KumppanitSavonia-ammattikorkeakoulu hallinnoi ja koordinoi hanketta.
Toteuttajakumppaneita ovat:
Diakonia-ammattikorkeakoulu oy
Hämeen ammattikorkeakoulu oy
Itä-Suomen yliopisto
Jyväskylän ammattikorkeakoulu oy
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu oy
Kajaanin ammattikorkeakoulu oy
Lapin ammattikorkeakoulu
Laurea-ammattikorkeakoulu
Metropolia ammattikorkeakoulu oy
Satakunnan ammattikorkeakoulu oy
Tampereen ammattikorkeakoulu oy
Turun ammattikorkeakoulu oyj
Oy Vaasan ammattikorkeakoulu
Yskeshögskolan Arcada Ab
Ab Yrkehögskolan Novia

Hankkeeseen osallistuu työelämäkumppaneita eri sote-organisaatioista.

Kohderyhmät (varsinaiset):
- työelämässä jo toimivat, korkeakoulututkinnon suorittaneet, osaamisen päivittämistä tarvitsevat sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset (amk ja YAMK suorittaneet bioanalyytikot, fysioterapeutit, ensihoitajat, kuntoutuksen ohjaajat, kätilöt, röntgenhoitajat, sairaanhoitajat, sosionomit, suuhygienistit terveydenhoitajat, toimintaterapeutit jne., sekä yliopistotutkinnon suorittaneet sote-alan ammattilaiset kuten sosiaalityöntekijät, lääkärit, ravitsemusterapeutit, puheterapeutit)
- työelämässä sote palveluja tarjoavat organisaatiot: julkiset ja kolmas sektori henkilöstönsä osaamisen kehittämisessä
- sote-alan koulutusta järjestävät ammattikorkeakoulut ja yliopistot ja niiden opetus ja TKI henkilökunta
- EU:n ulkopuolella sosiaali- ja terveysalan korkeakoulututkinnon suorittaneet sekä työelämään pitkän poissaolon jälkeen palaavat suomalaiset rekisteröidyt sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset.

Kohderyhmät (välilliset):
- työelämässä jo toimivat, muun kuin korkeakoulututkinnon suorittaneet sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat osaamisensa päivittämistä
- sote asiakkaat, jotka saavat parempaa ohjausta ja palvelua OpenSOTEstudies opinnoilla osaamistaan täydentäneiltä ammattilaisilta
- sote-alan korkeakouluopiskelijat
- muissa kuin korkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan koulutusohjelmissa opiskelevat, jotka tarvitsevat sote alan osaamisen päivittämistä
- muiden kuin korkeakoulujen sosiaali- ja terveysalan opettajat ja -tutkinto-ohjelmat, joilla on tarvetta sote- alan
osaamisen vahvistamiseen.
- työelämässä sote palveluja tarjoavat yksityiset organisaatiot
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020