Hankkeen tiedot

NimiSavolaisuus on makuasia
Aloituspäivä1.10.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHannaleena Uhlbäck-Ropponen
KuvausHankkeen tavoitteena on
- Tarjota maaseutuyrittäjille uutta tietoa ERG-kokonaisuudesta ja statuksen tuomista uusista yhteistyömahdollisuuksista sekä toimintamalleista ERG-verkoston kautta.
- Lisätä suomalaisen ja paikallisen, pohjoissavolaisen lähiruoan tunnettuutta ja arvostusta. Tämä tapahtuu erilaisten työpajojen, pop-up-tiedotustilaisuuksien ja tapahtumien sekä näkyvien tiedotusaineistojen kautta. Tunnettuuden ja arvostuksen lisääntymisen kautta voidaan vaikuttaa lähiruoan menekkiin.
- Saada eri ikäiset pohjoissavolaiset asukkaat kiinnostumaan paikallisista raaka-aineista ja lisätä heidän tuntemustaan paikallisista tuotteista ja raaka-aineista.
- Tiedottaa kunnille ja kuntien päättäjille EU:n kouluhedelmätuesta, toimintamalleista ruokahävikin ehkäisyyn kouluissa ja paikallisista tuotteista.
- Lisätä pohjoissavolaisten tuotteiden ja raaka-aineiden tunnettuutta paikallisten ja matkailijoiden keskuudessa esim. selfie-seinillä, tilavierailuilla sekä some ja muille tiedotusvälineille suunnattujen tiedotusmateriaalien avulla.
- Kytkeä ERG-teemakoulutusorganisaatioissa soveltuviin opintoihin ja pilotoida kouluruokailuun liittyvä toimintamalli.

Pohjois-Savossa on rikas ruokakulttuuri, joka perustuu puhtaisiin, paikallisiin raaka-aineisiin, laajaan alkutuotantoon, pitkiin perinteisiin sekä savolaiseen elämäntapaan. Ammattitaitoisten, työhönsä intohimoisesti suhtautuvien keittiömestarien ja kokkien sekä maakunnallisen markkinointi- ja brändäystyön tuloksena näistä elementeistä syntyy kansainvälisen vertailun kestävä gastronominen elämys. Pohjoissavolainen gastronomia on jäänyt vuosien varrella piiloon kansainväliseltä yleisöltä, mutta nyt se on aika nostaa esiin maakuntamme ylpeyden aiheena, kehittämisen välineenä ja yhtenä matkailun vetovoimatekijänä. Tässä hankkeessa nostetaan esiin paikallisia elintarviketuottajia ja raaka-aineita Pohjois-Savon alueelta. Samalla keskitytään suomalaiseen ruokaan liittyvän tiedon levittämiseen eri organisaatioissa, palvelujen tuottajissa ja muissa kohderyhmissä Pohjois-Savossa, jotta lähiruoka saa yhä vahvemman jalan sijan alueella. Pohjoissavolaisen lähiruoan tunnettuutta parantamalla voidaan lisätä sen menekkiä. Tämän hankkeen pääasiallinen tavoite on tuoda pohjoissavolainen gastronomia esiin ja näkyville maakunnan omien asukkaiden ja toimijoiden nähtäville, maistettavaksi ja koettavaksi. Samalla parannamme maakuntamme omien toimijoiden ja tuottajien mahdollisuuksia kehittyä ja menestyä.

Savolaisuus on makuasia -hankkeen teema on osallistaminen. Hankkeessa alueemme koulutustahot sekä isot ja pienet ruoka-alan toimijat yhdistävät voimiaan erilaisten asukkaille ja kansalaisille sekä erityisryhmille kuten koululaisille, opiskelijoille ja ikääntyville näkyvien kohtaamisten järjestämiseksi. Tällaisia voivat olla vaikkapa pop up -ravintolat epätyypillisissä paikoissa, selfie-seinät matkailukohteissa ja kaupungeissa sekä paikallisten tuottajien(kalastajat, viljelijät jne.) nostaminen esiin mm. julisteiden ja muiden tiedotusaineistojen kautta. Toimijoiden yhteistyössä voi syntyä uusia innovaatioita ja toimintamalleja, jotka voivat jalostua uusiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Eräs toimenpide on myös hankkeessa järjestettävä kouluruokailun arvostusta kehittävä kampanja keskuskeittiöiden, oppilaitosten ja rotissöörien yhteistyönä. Lisäksi kotona asuvaa ikääntynyttä väestöä pyritään aktivoimaan osallistumaan sosiaalisiin ruokailutilanteisiin, jotka takaavat monipuolisen aterian ja tuovat mielekästä ohjelmaa päiviin. Myös alueen oppilaitosten opiskelijoiden tietoisuutta maakuntamme gastronomiasta lisätään heille suunnatuilla osaamisen kehittämistä.
KehittämistarveKuopion alueelle (Pohjois-Savo) on myönnetty kansainvälisesti tunnettu European Region of Gastronomy (ERG) -tunnustus vuodelle 2020. ERG-tunnus on myönnetty Euroopassa vuodesta 2016 lähtien nyt 12 alueelle. Kuopion alue on ensimmäinen alue Suomessa, jolle ko. tunnus on myönnetty. European Region of Gastronomy -statuksen avulla kehitetään gastronomian sekä ruoan ympärille kietoutuvia tapahtumia, maataloutta, koulutusta ja yrittäjyyttä. Jotta näitä kehittämistoimenpiteitä voidaan tehdä Pohjois-Savossa, on varmistettava, että mahdollisimman moni Pohjois-Savon alueella toimiva yrittäjä, koulutusorganisaatio, yhdistys ja asukkaat tietävät ERG-tunnustuksen tarjoamista mahdollisuuksista. Riittävän näkyvä ja monikanavainen tiedotus ERG-tunnustuksesta lisää maaseutuyrittäjien tietoa ERG:n tuomista mahdollisuuksista yhteistyöhön ja uusista markkinointikanavista sekä paikallisten ihmisten tietoisuutta lähiruoan tuotannosta ja saatavuudesta. Pohjois-Savon maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 vision mukaan Pohjois-Savo on 2020 valtakunnallisesi ja kansainvälisesti tunnettu ruokamaakunta. ERG-status ja siihen liittyvä tiedottaminen suomalaisista ja pohjoissavolaisista elintarvikkeiden raaka-aineista tukee tämän vision toteutumista. Samalla pohjoissavolaisille tuottajille tiedotetaan ERG-verkoston tarjoamista kansainvälisistä yhteistyömahdollisuuksista esim. tuotteiden pääsystä kansainvälisille markkinoille ja lisätään luomu-ja lähiruoan arvostusta. (Pohjois-Savon maaseudun kehittämissuunnitelman 2014-2020). Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä lähiruoan arvostusta tulevaisuuden kuluttajien eli lasten ja nuorten keskuudessa. Lähiruoka voi näkyä koululounaalla, mutta huolestuttavan iso osa pohjoissavolaisista lapsista ja nuorista jättää koululounaan kokonaan syömättä tai syö vain osan koululounaan ateriaosista.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet jakautuvat neljään (4) työpakettiin, jotka toteutetaan yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja tuottajien kanssa.
TP1: Paikallisten raaka-aineiden ja pohjoissavolaisen ruokakulttuurin tunnetuksi tekeminen lapsille, nuorille, ikääntyneille ja maahanmuuttajille.
TP2: ERG-juhlavuoden tapahtumista, toiminnasta, yhteistyöstä ja mahdollisuuksista tiedottaminen paikallisille asukkaille ja paikallisille yrittäjille.
TP3: Kehitetään ja integroidaan oppilaitosten toimintaa ERG:n mukaisiin toimenpiteisiin.
TP4: Viedään tietoa lähiruoasta kuntien päättäjille ja tiedotetaan kuntien mahdollisuudesta hakea koulujakelutukea (sis. maito- ja maitotuotteet sekä hedelmä- ja vihannestuotteet).

Työpaketit toteutetaan yhdessä Savonian, Sakkyn, Ysaon ja Paokin kanssa.
TuloksetHankkeen toiminta-alue on Pohjois-Savo. Hankkeen hyödynsaajiin kuuluvat pohjoissavolaiset yritykset, jotka saavat uutta tietoa ERG- toiminnasta ja verkostoista. Hankkeen tiedotustoimet voivat luoda uusia tarpeita markkinoiden kehittämiseen. Verkostoissa yritysten yhteistyönä voi syntyä uusia innovaatioita, tuotteita ja palveluita.

Hankkeen kohderyhmänä ovat myös pohjoissavolaiset lapset, nuoret, ikääntyneet ja maahanmuuttajat. Edellä mainitut kohderyhmät on valittu siksi, että he yleensä jäävät lähiruuasta ja paikallisista raaka-aineista tiedottamisen ulkopuolelle, vaikka he ovat potentiaalisia kuluttajaryhmiä nyt ja tulevaisuudessa. Lisäksi näitä kohderyhmiä tavoitetaan helposti koulutusorganisaatioiden ja kolmannen sektorin toimijoiden kautta.
Kumppanit
RahoittajaEMR flat rate 2014-2020