Hankkeen tiedot

NimiTeollisuuden uudet osaajat
Aloituspäivä1.1.2020
Lopetuspäivä31.12.2022
www-sivuthttps://teollisuudenuudetosaajat.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHarri Komulainen
KuvausHankkeen tavoitteena on tuottaa uusia koulutustuotteita henkilöiden työelämään siirtymisen tukemiseksi ja töissä olevien osaamisen päivittämiseen ajantasaisiksi. Muita tavoitteita ovat toimivien innovaatioympäristöjen ja niiden palvelujen tietoon saattaminen yrittäjiksi aikoville, työn tekemisen kehittäminen niin, että työurat voivat pidentyä, kestävän liikkumisen, sekä koulutuksen saatavuuden edistäminen varsinkin maakunnan kasvukeskusten ulkopuolella.

Hankkeen toimenpiteinä
- tuetaan uuden teknologian käyttöönottoa yritysten ja oppilaitosten henkilöstölle
- tuotetaan koulutussisältöjä, jotka mahdollistavat osin aikaan ja paikkaan sitomattoman opiskelun yksilöllisesti sekä mm. älylogistiikan hyödyntämisen
- pilotoidaan koulutustarjontamallia, joka mahdollistaa uudenlaista moduulipohjaista osaamisen kartuttamista
- oppilaitosten osaamis- ja TKI- palveluista tiedottaminen aloittaville yrityksille ja palveluiden saatavuuden kehittäminen
- Ikääntyvien työssä olevien henkilöiden fyysisen toimintakyvyn alenemisen huomioiminen työ- ja urasuunnittelussa
KehittämistarvePohjois-Savolainen teollisuus on viimevuosina nauttinut globaalista korkeasuhdanteesta. Samanaikaisesti työmarkkinoilta on poistunut mm. eläköitymisen kautta työikäistä väestöä enemmän, kuin mitä nuorisoasteen kautta oppilaitoksista on teollisuuden toimialoille valmistunut. Tämä on johtanut siihen, että voimakkaasti kasvaneet alat ovat kärsineet kroonisesta työvoimapulasta, jota on ratkaistu mm. rekrytointikoulutusten avulla. Ongelmana näissä täsmä-koulutuksissa on, että niissä koulutetaan lyhyessä ajassa osaaminen yleensä yksittäiseen työtehtävään. Usein työntekijöiden osaaminen on jäänyt pinnalliseksi johtuen lyhyestä, tiettyyn tehtävään tähtäävästä osaamistarpeesta. Teollisuuden toimialojen työvoimatarpeen nopean kasvun rinnalla maakuntamme nuoriso-ikäluokkien pieneneminen on kohdentunut erityisesti teollisuusaloille toisen asteen peruskoulutukseen hakeutuvien määrään ja sen laskuun.

Hankkeella haetaan ratkaisua tuotantoteollisuuden kilpailukyvyn ja teknisten ja osaamisen liittyvien toimintaedellytysten turvaamiseen ja kehittämisen digitalisoituvassa toimintaympäristössä.

Hankkeen keskeisenä tehtävänä ja tavoitteena on digitaalisuuteen liittyvien koulutuksen toimintamallien kehittämisellä sekä koulutusorganisaatioiden ja yritysten henkilöstöön kohdistuvilla kehittämistoimenpiteillä luoda osaamista, jotka mahdollistavat yritysten kilpailukyvyn, kasvun ja kehityksen nykyisellä henkilöstömäärällä.

Nopeasti muuttuvassa maailmassa ammatit murtuvat ja osa niistä katoaa. Samaan aikaan syntyy uusia tehtäviä uusin osaamisvaatimuksin. Perinteinen töiden jakaminen tuotannon työntekijöiden ja toimihenkilöiden (blue-collar vs. white-collar) kesken ei enää toimi. Nyt ja tulevaisuudessa tarvitaan työntekijöitä, joiden osaamisen tulee olla enemmän tehtävä kohtaista eli hybridiosaamista.

Osaamistarpeiden muutokset eivät koske pelkästään ammatillista peruskoulutusta vaan kehityssuunnat ohjaavat jatkuvaan oppimiseen enemmän kuin koskaan aikaisemmin. Tulevaisuudessa ammatillista osaamista ei enää omaksuta vain koulussa, vaan yhä enemmän eri asteisten oppilaitosten tukemissa yritysverkostoissa.
ToimenpiteetHanke jakautuu toteutukseltaan neljään työpakettiin, joiden sisältö on tiivistettynä seuraava:
TP1: Koneiden ja laitteiden käyttöönotto ja siihen liittyvät työpajat
TP2: Digitaalisen opetuksen kehittäminen ja materiaalin teko
TP3: Kilpailukyvyn edistäminen uusien teknologioiden soveltamisella tuotantoon.
TP4: Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen yrityksille.
TP5: Osaaja 2025 – teknologia-alan uudet osaajat
TuloksetHankkeen tuloksena työvoiman ja yritysten kohtaaminen tehostuu. Työssä olevien henkilöiden ammatillisen osaamisen syventäminen ja laajentaminen aiempaa joustavammin. Toimialojen suhdannemuutoksiin työvoimantarpeessa reagointi nopeutuu ja sitä kautta yksittäisten ihmisten työttömyysjaksot lyhenevät. Nykyaikaiset koulutuspalvelut ovat digitalisaation hyödyntämisen kautta paremmin saatavilla koko maakunnan alueella. Hankkeen tulokset jäävät oppilaitosten, elinkeinoelämän ja opiskelijoiden saataville hankkeen jälkeen sekä niitä voidaan kehittää edelleen.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020