Hankkeen tiedot

NimiLiiketoimintaa tukevan tuotekonseptin määrittely
Aloituspäivä1.4.2020
Lopetuspäivä30.4.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöKai Kärkkäinen
KuvausBisTech hanke on jatkoa aiemmalle CusTech-hankkeelle ja sen tavoitteena on kehittää edelleen tuotekehitysprosessin alkupään hallintaan tarvittavaa menetelmää ja valmistaa ohjelmisto, jolla asiakkaan ääni (Voice Of The Customer, VOC) muunnetaan tuotespesifikaatioiksi, tunnistetaan spesifikaatioista ne, joilla on eniten merkitystä asiakkaalle ja optimoidaan simuloimalla niiden arvot kannattavuus ja asiakasarvo huomioiden sekä määritetään uuden tuotekonseptin sopivuus tuoteportfolioon ja tuotestrategiaan.
KehittämistarveKyetäkseen tuottamaan kilpailukykyisiä tuotteita valmistusteollisuuden tulee kehittää valmiuksiaan tutkimuksen ja innovoinnin osaamiseen ja teknologiseen muutokseen. Tämä edellyttää mm. vahvaa tuotestrategiaa ja tuoteportfolion hallintaa. Tärkeimmät päätökset tuotteiden kehittämisessä tehdään prosessin alkuvaiheessa, jonka hallintaanteollisuus tarvitsee uusia menetelmiä ja työkaluja.
ToimenpiteetBisTech-hankkeessa tehdään tuotekehitykseen liittyvää tieteellistä ja soveltavaa tutkimusta, tutkimusstrategiana tapaustutkimus. Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa, mitkä menetelmät soveltuvat asiakassegmenttikohtaisesti optimoidun uuden tuotekonseptin määrittelyyn. Aikaisempi yritysyhteistyössä tehty tapaustutkimus nosti esiin uuden tuotteen kehittämisen kannalta kriittisiä tutkimuskysymyksiä, joihin hankkeen ensimmäisenä toimenpiteenä tehtävässä kirjallisuustutkimuksessa etsitään teoreettisia ratkaisuja. Kirjallisuustutkimuksesta saatavan uuden osaamisen pohjalta kehitetään teoreettinen toimintamalli sekä ohjelmisto, joka testataan ja jatkokehitetään tapaustutkimuksessa 2-3 yrityksen kanssa. Kehitetystä menetelmästä tuotetaan soveltamisohje yritysten ja opiskelijoiden käyttöön. Seuraavassa on listattu hankkeen toimenpiteet:

KIRJALLISUUSTUTKIMUS
-Tuotestrateginen suunnittelu ja tuotesalkun hallinta
-Problem Structuring metodit tuotekehityksessä: tuoteominaisuuksien ja spesifikaatioiden määrittely
-Kano-malli tuoteominaisuuksien luokittelussa
-Value-trade-off -menetelmä spesifikaatioiden arvon määrityksessä

MENETELMÄN KEHITTÄMINEN
-Tuotekehitykseen soveltuvan Problem Structuring menetelmän määrittäminen: tuoteominaisuuksien ja
spesifikaatioiden johtaminen VOC:iin perustuen
-Kano-luokkien määritysmalli sekä käyttö QFD-vaiheessa
-Value-Trade-off menetelmän kehittäminen: asiakasarvon ja spesifikaatioiden arvon määrittämisen simulointi sekä tuotestrategiatarkastelu

SOVELLUKSEN MÄÄRITTELY JA KEHITTÄMINEN
QFD-sovellus
- Tuoteominaisuus-spesifikaatiot -matriisin täydentäminen ja muokkaus
- Kano-luokan laskenta Webropol-aineistosta
- Spesifikaatioiden painotusten laskenta Kano-luokittain, AHP-arvolla painottaen
- Datakonversiot Excel:stä ja AHP-sovelluksesta QFD-sovellukseen

TAPAUSTUTKIMUS
-Menetelmän testaus ja jatkokehittäminen yritysyhteistyössä

JULKAISUT 2KPL

SOVELTAMISOHJEEN LAATIMINEN
TuloksetHankkeen tuloksena on tapaustutkimuksen keinoin kehitetty menetelmä asiakassegmenttikohtaisesti lisäarvoa tuottavan ja yritykselle kannattavan tuotekonseptin määrittämiseen. Kehitettävän menetelmän osa-alueita ovat kehitystarpeiden analysointi, tuoteominaisuushierarkian määrittely, tuoteominaisuuksien luokittelu ja painotus, tuoteominaisuudet toteuttavan keinospesifikaatiojoukon määrittely sekä asiakkaalle oleellisten spesifikaatioiden arvojen asetanta.
KumppanitHankkeen ensisijainen kohderyhmä on pohjoissavolainen teknologiateollisuus, etenkin koneenrakennus, mutta kehitettävän työkalun uskotaan soveltuvan kaikille niille yrityksille, jotka kehittävät omia tuotteita tai palveluja.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020