Hankkeen tiedot

NimiTeknologiamuutos hitsaavassa teollisuudessa
Aloituspäivä1.10.2019
Lopetuspäivä31.3.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHarri Komulainen
KuvausHankkeen tavoitteena on
1. Hitsaavien yritysten kilpailukyvyn vahvistaminen
- Hitsausautomaation tehokas hyödyntäminen
- Tuotannonohjauksen tehostaminen
- Sisäisen logistiikan hallinta
- Toimitusketjuverkoston osaamisen hyödyntäminen
- Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen
2. Teknologiamuutoksen hallitseminen hitsaavien yritysten kasvun tukena
- Osaamisen lisääminen
- Toimintamallien muutoksen hallinta

Hankkeen tavoitteet tukevat ratkaisuja valmistavan teollisuuden työvoimapulaan ja antavat työkaluja hitsaaville yrityksille hallita toimintaansa siten, että tuottavuusloikat ja uusien markkina-alueiden toteuttaminen olisi mahdollista. Hankkeessa tehdään alkuselvitys, mikä kertoo tavoitteiden toteutumisen osalta lähtötason. Hankkeessa kerätään numeerista ja laadullista dataa ja seurataan säännöllisesti tavoitteiden toteuttamista.
KehittämistarveSuomen teknologiateollisuus on tilanteessa, missä uuden työvoiman tarve on arvion mukaan vuoteen 2021 mennessä yli 53 000. Tämä sisältää sekä korkeakoulutuksen että ammatillisen koulutuksen suorittaneita. Erityisesti valmistava teollisuus on jo nyt haasteiden edessä, sillä osaavia työntekijöitä ei ole tarpeeksi. Osaavia hitsaajia ja hitsauksen toimihenkilöitä etsitään koko ajan edistämään teollisuuden kasvua. Kone- ja metalliteollisuus käsittää 40 % koko teknologiateollisuudesta ja myös sen osuus uusien osaajien tarpeesta on suurin, 46 %. Sekä välitön osaajatarve että tulevaisuuden työntekijöiden tarve näkyy vahvasti tällä hetkellä pohjoissavolaisissa valmistavan teollisuuden yrityksissä.

Suomi ei ole kärkimaita teollisuuden digitalisaatiossa ja osaaminen karkaa yhä enemmän mm. Kiinaan. Suomen vahva osaaminen teknologioiden kehityksessä ja tuotannon laadussa ovat kuitenkin avaintekijöitä ja myös tuotanto voi olla Suomessa kilpailukykyistä. Siihen tarvitaan osaamista, teknologiaa ja kehitystoimintaa. Automaatiotason nostaminen, osaamisen lisääminen ja tuotannon toimintojen tehostaminen uusilla digitaalisilla ratkaisuilla ovat tärkeä keino vastata teollisuuden työvoiman tarpeeseen ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Kuitenkin, nämä kehittämistoimet ja uusien teknologioiden käyttöönottaminen eivät onnistu ilman toiminnan muutokseen valmistautumista. Myöskään teknologian kaikkia hyötyjä ei saada kunnolla käyttöön, jos sitä ei huomioida koko yrityksen toiminnassa ja valmistusketjussa.

Hankkeen taustalla ovat Savoniassa toteutetut Hit-teemahankkeet (HitSavonia, HitSavonia2, HitNet, HitWerk), joista viimeisin vuosina 2017 - 2018 toteutettu Hitsausverkoston yritysten toiminnan ja tuottavuuden kehittäminen -hanke, HitWerk. Hanke saavutti erinomaisia käytännön tuloksia alueen yritysten toiminnan kehittämisessä ja nosti esille erityistarpeita tuotannon kehittämiseen yritysten kilpailukyvyn parantamiseksi. Nämä ovat hitsauksen automaatiotason nostaminen ja tuotannon tehostaminen. Hanke kohdentaa toimenpiteet näiden HitWerk-hankkeessa nousseiden fokuspisteiden ympärille ja hyödyntää aikaisemmin esille tulleita haasteita, jotta alueen yritysten toiminnan kehityksen jatkuminen on konkretisoitavissa mahdollisimman tehokkaasti.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet on jaettu kolmeen toiminnalliseen kokonaisuuteen, missä alueen hitsaava
teollisuus on vahvasti mukana toteuttamassa hankkeen tavoitteita.
1. Tietopajat, missä yritykset kokoontuvat tutustumaan ja hankkimaan lisätietoa ajankohtaisista teknologioista
hitsaavassa teollisuudessa sekä verkostoitumaan.
Tietopajat eivät sisällä de minimis -tuen alaista kehittämistyötä.
2. Testiympäristöt, missä toteutetaan syvällisempi tutkimus- ja kehitystyö sekä teknologiamuutoksen vaikutusarviointi.
Testiympäristöt toteutetaan viidessä eri
hitsaavassa yrityksessä.
Testiympäristöt sisältältävät de minimis -tuen alaista kehittämistyötä.
3. Työpajat, missä missä käsitellään ajankohtaisia aiheita sekä teemoja, mitkä ovat tulleet esille ennen hanketta ja
hankkeen aikana.
Työpajat eivät sisällä de minimis -tuen alaista kehittämistyötä.

Hankkeen toimenpiteet ovat koottu toimenpidepaketteihin:
1. Alkukartoitukset
- Lähtötilannetarkastelu
- Yrityskohtaiset tavoitteet ja toimenpiteet
2. Uudet teknologiat
- Hitsausautomaatio
- Tuotannon digitaaliset ratkaisut
- Tuotannonohjauksen ja logistiikan hallinta
3. Muutoksen hallinta
- osaamisen lisääminen
- uudet toimintamallit
4. Hankkeen hallinnointi
- hankkeen johtaminen
- viestintä ja markkinointi
TuloksetHankkeen tuloksia ovat:
1. Uudet hitsauksen mekanisointi- ja automatisointiratkaisut
2. Tehokkaammat tuotannonohjauksen ratkaisut
3. Paremmin yhteen toimivat tuotekehityksen ja tuotannon prosessit
4. Laadunhallinnan parantuminen ja
5. Osaamisen lisääntyminen hitsaavissa yrityksissä.

HitTek-hankkeen tulosten toteutumista seurataan säännöllisesti ohjausryhmässä. Hankkeen lyhyen aikavälin vaikutuksia ovat mm. hankeyritysten toiminnan tehostuminen ja uusien teknologioiden aiheuttamat muutokset hankeyrityksissä. Pitkän aikavälin vaikutuksia ovat mm. uusien teknologioiden ja niiden mahdollisuuksien tuominen näkyväksi P-S alueella, kilpailukyvyn parantuminen ja asiakaskunnan laajentuminen hanke- ja muissa hitsaavan teollisuuden yrityksissä.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020