Hankkeen tiedot

NimiSavoFarm 4.0
Aloituspäivä1.2.2020
Lopetuspäivä31.10.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMika Repo
KuvausPohjois-Savossa maatalous on erikoistunut maidon ja lihan tuotantoon, josta on saatu tähän asti paras tuotto pienistä peltolohkoista ja alueella vallitsevista ilmasto-olosuhteista. Voimistuvana trendinä on siirtyminen yhä suurempiin tilakokoihin ja useampien tilojen yhteisyrityksiin. Isojen tilojen ja monimutkaistuvien tuotantoketjujen kustannustehokas hallinta ei enää onnistu nykyisillä menetelmillä ja ohjausjärjestelmillä. Samaan aikaan teknologiakehitys maailmalla on erittäin nopeaa ja uusia teknologisia ratkaisuja julkaistaan jatkuvasti. Uuden teknologian myötä sähkökulutus tilalla usein kasvaa. Kustannusten hillitsemiseksi ja kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi tiloilla kannattaa kiinnittää huomiota niin energiatehokkuuteen kuin uusiutuvien energiatuotantomuotojen käyttöön.

Maatalousalalla on saatavilla automaatio-, teknologia- sekä vähähiilisyyttä hyödyntäviä työkoneita ja laitteistoja. Haasteena on niiden tuottaman tiedon pirstaleisuus maatalouden tuotannon tehostamiseksi. Tässä hankkeessa vastataan tähän haasteeseen kehittämällä ja toteuttamalla tki-tutkimusympäristö, jossa yhdistetään maatalouden eri automaatioteknologiaan pohjautuvia teknisiä ja vähähiilisiä ratkaisuja. Hankkeessa tehdään laajaa maatalouden kehittämisasiantuntijoiden yhteistyötä soveltamalla uutta teknologiaa ja kehittämällä tuotannonprosesseja sekä arvioidaan niiden vaikuttavuutta tilan kannattavuuteen sekä ympäristökuormitukseen.
KehittämistarveHankkeen tavoitteena on aloittaa alueellinen tulevaisuuden maatalouden tuotannon kilpailukyvyn kohentaminen käytettävien tuotantopanoksien digitaalisen optimoinnin avulla. Hankkeessa kehitetään maatalouden
tuotantoprosessien digitaalisen seurannan, prosessinhallinnan ja täsmäviljelyn osaamiskeskittymää. Osaamiskeskittymästä tullaan muodostamaan yritysten ja yrittäjien, ammattiopiston, ammattikorkeakoulun ja tutkimusorganisaatioiden yhteinen TKIO-alusta, jossa eri osaamis- ja toimialojen yhteistoiminnan tavoitteena on tulevaisuuden verkostoitunut maatila, SavoFarm. Osaamiskeskittymän tarjoamilla palveluilla mahdollistetaan osaltaan maakunnan maatilojen kehittyminen ja voimakkaassa teknologisessa kehityksessä mukana pysyminen. Verkoston
yhteistyön tiivistyminen laitteita ja tiloja yhdessä hyödyntämällä tulee lisäämään alueen yrittäjien osaamista.

Hankkeessa kehitetään TKIO-ympäristöstä kestävän kehityksen osaamiskeskus, joka pyrkii käsittelemään kokonaisympäristötehokkuuden haastetta ja auttamaan seuraavan sukupolven osaajia maatalouden tärkeimpien ongelmien ratkaisemisessa. Organisaatioiden yhteistyön tiivistyminen laitteita, järjestelmiä ja tiloja yhdessä
hyödyntämällä mahdollistetaan uuden teknologian tehokkaampi hyödyntäminen sekä uusien innovaatioiden syntyminen alueelle.
ToimenpiteetTP1: suunnitelma osaamiskeskittymän toimintamallin organisoitumisesta, rahoituksesta, yritysten osallistumisesta ja toiminnan määrittelystä.
TP2: selvitetään, millaista tarvetta digitaalisuudella on maatiloilla ja mikä on alueen todellinen tahtotila ja valmius investoinneille
TP3 sisältää osaamiskeskittymän keskuksen (SavoFarm -osaamiskeskittymä) suunnittelun Peltoniemen maatilalle yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun, Luke Kuopion sekä alueen maatilojen ja teknologiayritysten kanssa.
TP4: laaditaan suunnitelma, miten integroidaan maatalouden digitalisaatio-osaaminen suunnittelussa, johtamisessa ja tuotantoteknisissä ratkaisuissa eri tahojen tarjoamiin osaamisen kehittämisen palveluihin (oppilaitokset, neuvontajärjestöt).
TP5: laaditaan ensimmäisistä valmisteltavista ja käynnistettävistä tutkimus- ja kehityshankkeista tiekartta, jossa esitettyjen tutkimus-, kehitys- ja pilotointihankkeiden lisäksi osaamiskeskittymän toimijajoukon osaamista ja kykyä kehitetään niin kansallisten kuin kansainvälisten kumppanuuksien kautta.
TuloksetHankkeen tuloksena saadaan:
1) Tulevaisuuden maitotilan tehokkaan tuotannon kehittämisen, johtamisen ja digitaalisen hallinnan laajalti tunnustettu osaamiskeskittymä
2) Tutkimuksen ja kehittämisen alueellinen tiekartta vuosille 2022 - 2027
3) Tulevaisuuden osaamiskapeikkojen kartoitus ja osaamisen kehittämistarpeet
4) Jatkokehityssuunnitelma, jolla hankkeen keskeiset toimijat voivat jatkaa osaamiskeskittymän toimintaa ja kehittämistä.

Hankkeen tulosten kautta pohjoissavolaisille maatalous-, maatalousteknologia- sekä elintarviketeollisuudelle mahdollistetaan TKIO-ympäristö omien tuotteiden ja palvelujen pilotointiin ja sitä kautta innovaatioiden kaupallistamiseen. Maatalousyrityksille uuden tiedon ja osaamisen saaminen varmistavat tulevaisuuden kilpailukyvyn.

Alkutuotannon digitalisaatio mahdollistaa elintarvikkeiden turvallisuuden ja jäljitettävyyden kehittämisen taloudellisesti ja tehokkaasti. Kiertotalouteen liittyvät innovaatiot ja pilotit ovat myös mahdollista toteuttaa aidossa maatilaympäristössä. Tämä on edellytys mm. vähähiilisyyden edistämiselle.
KumppanitHankkeen kohderyhmänä ovat alueen maaseutuyrittäjät ja Ylä-Savon ammattiopiston, Savonia-ammattikorkeakoulun sekä Luonnonvarakeskuksen maatalousalan TKIO-henkilöstö sekä opettajat. Hankkeen tärkeän kohderyhmän muodostavat tulevaisuuden digitaalisesta maataloustuotannon ohjaamisesta ja tuottavuuden kehittämisestä kiinnostuneet pohjoissavolaiset maatalousyritykset. Maatalousalan koneita, laitteita ja järjestelmiä tuottavat ja myyvät yritykset sekä arvoketjun muut tuotantolaitokset ovat osaltaan muutoksen mahdollistava kohderyhmä. Välillisesti kohderyhmänä on koko pohjoissavolainen elintarvikkeiden alkutuotannon tilat sekä yhteistyöoppilaitoksien opettajat ja opiskelijat valtakunnan tasolla. Kohderyhmänä ovat hankkeessa kehitettävän uuden teknologiatiedon saajina maatalousalaa tukevat tutkimus-, neuvonta- ja kehittämisorganisaatiot. Hanke toteutetaan Ylä-Savon ammattiopiston hallinnoimana yhdessä Savonia-ammattikorkeakoulun ja Luonnonvarakeskuksen kanssa. Yhteistyössä on myös maatilayrityksia ja kone- sekä laitevalmistajia.
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020