Hankkeen tiedot

NimiKuopio Water Cluster -kehittämishanke
Aloituspäivä1.4.2019
Lopetuspäivä30.11.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöEero Antikainen
KuvausKuopio Water Cluster -kehittämishankkeessa Pohjois-Savon alueelle muodostetaan laaja-alainen vesialan teollisen mittakaavan TKI-ympäristökokonaisuus (Kuopio Water Cluster R&D Factory), jolla on valmiudet ja kyvykkyys testata ja kehittää uusia innovaatioita vesien puhdistukseen, kierrätykseen, monitorointiin ja mallinnukseen, sekä vesivarojen hallintaan liittyen. Klusterista muodostetaan yksi tiivis toiminnallinen kokonaisuus, joka kykenee vastaamaan yhden luukun periaatteella vesialan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelutarpeisiin. Klusterin toiminnassa tähdätään tavoitteelliseen, yritysten tuotekehitystä ja uusia innovaatioita suoraan ja tehokkaasti palvelevaan toteutusmalliin. Tämän kehittämishankkeen toteutusta tukee rinnalla haettava Kuopio Water Cluster -investointihanke ja sen puitteissa tehtävät strategiset laiteinvestoinnit.

Kuopion vesiklusterin keskeisiä toimijoita ovat: Savonia-ammattikorkeakoulu oy (Savonia), Itä-Suomen yliopisto (UEF), Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Geologian tutkimuskeskus (GTK), sekä Luonnonvarakeskus (Luke)Maaningan yksikkö, joilla kaikilla on oma selkeä osaamisprofiilinsa osana Pohjois-Savolaista vesiklusteria.

Hankkeen aikana vesiklusterin toiminta organisoidaan tiiviiksi yhteenliittymäksi perustamalla klusteritasolle erillinen koordinointielin (Cluster Engine), joka koostuu klusterin muodostavien organisaatioitten johdon sekä elinkeinoelämän edustajista. Näistä edustajista kootaan klusterin johtoryhmä. Organisoitumista ja eri osapuolten sitoutumista klusterin toimintaan vahvistetaan lisäksi erillisellä yhteistyösopimuksella, jossa määritellään eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet klusterin toimintaan liittyen.

Cluster Enginen rinnalle muodostetaan ns. Business Engine -toiminto koordinoimaan klusterin operatiivista toimintaa sekä erityisesti klusterin yritysyhteistyötä ja yhteistoimintaa muitten Kuopion tiedepuistoon muodostettavien osaamisklustereitten, kuten Digi Centterin ja Business Centterin kanssa. Business Enginen tueksi perustetaan eri tutkimusalojen vastuututkijoista muodostettava TKI-ryhmä.

Klusterin operatiivisen toiminnan tason muodostavat puolestaan ala/sovelluskohtaiset tuotekehitysryhmittymät (R&D Groups), joiden toiminta organisoidaan hankkeen alkaessa. Tuotekehitysryhmittymät (R&D Groups) sisältävät tarvittavan osaamisresurssin sekä laitekannan tietyn aihepiirin/sovellusalueen tuotekehityksen ja testaustoiminnan tehokkaaseen toteutukseen. Tuotekehitysryhmittymien (R&D Groups) toimintojen kautta osaamisklusteri voi tehokkaasti ja tavoitteellisesti tukea vesialalla toimivien yritysten tuotekehitysprosesseja sekä edesauttaa vesialan
suurten haasteitten ratkaisemista niin teollisuudessa, yhdyskunnissa kuin maataloudessakin. Tällä yhteistoiminnalla edesautetaan myös uusien sovellusten kaupallistamista ja uusien yritysten muodostumista alalle.

Vesiklusterin puitteissa muodostettavia tuotekehitysryhmittymiä ovat:
- Veden käsittelyn mikrobiologisten sovellusten R&D-Group
- Veden käsittelyn fysikaalis-kemiallisten sovellusten R&D-Group
- Vesiympäristöt, monitorointi ja mallinnus R&D-Group
- Smart Solutions for Water Safety R&D-Group

Ryhmittymien välistä yhteistoimintaa sekä yritysyhteistyötä koordinoidaan Business Enginen TKI-ryhmän toimesta. TKI-ryhmittymien (R&D Groups) välisellä yhteistoiminnalla varmistetaan monialaisen osaamisen ja resurssien saatavuus ja tehokas yhteiskäyttö laajempien kokonaisuuksien toteutukseen tarvelähtöisesti. Ryhmittymät tukeutuvat toiminnassaan tarvittaessa myös muihin Kuopion tiedepuiston osaamisklustereihin, kuten Digi Centteriin ja Business Centteriin. Hankkeen organisoitumismallilla Kuopion Vesiklusterista (Kuopio Water Cluster R&D Factory) tavoitellaan yhden luukun periaatteella toimivaa vesialan yritysten tuotekehitys- ja testauspalvelukeskittymää. Toimintamallin määrittelyssä on pyritty huomioimaan mm. Eurooppalaisista vesialan t uotekehityskeskittymistäsaadut käytännön kokemukset sekä hyväksi koetut ratk
KehittämistarveVesivarojen riittävyys ja puhtaus ovat globaalisti uhattuna lähitulevaisuudessa. Ilmastonmuutos aiheuttaa toisaalta vesivarojen niukkuutta laajoille alueille maapalloa, sekä toisaalta äkillisiä, hyvin runsaitten vesimassojen hallintatarpeita. Samanaikaisesti väestön kasvu ja kaupungistuminen, sekä teollisen tuotannon ja resurssitarpeitten jatkuva kasvu aiheuttavat suuria haasteita vesien puhtaudelle. Nämä globaalit ajurit luovat tarpeen kehittää uusia entistä tehokkaampia teknologioita sekä vesien puhdistukseen, että vesivarojen entistä kokonaisvaltaisempaan hallintaan ja kierrätykseen. Saman aikaisesti koko vesisektorin tulee kehittyä kohti resurssiviisautta muuntaen vedenpuhdistusprosesseja osaksi kiertotalouden tuotantoprosesseja ja ns. nollakiertoja. Nämä tarpeet avaavat kasvavia markkinoita uusille innovaatioille ja teknologioille, jotka kykenevät entistä tehokkaammin ratkomaan edellä kuvattuja haasteita.

Suomessa vesialan isot haasteet kohdistuvat ns. vesi-intensiivisten teollisuusalojen, kuten sellu ja paperiteollisuuden sekä kaivosteollisuuden, ongelmien ratkaisuun, sekä maatalouden ravinnepäästöjen entistä tehokkaampaan hallintaan. Kunnallisen vesihuoltosektorin osalta haasteet kohdistuvat puolestaan ikääntyvän vesihuoltoinfran hallittavuuden ja ylläpidon kehittämiseen sekä älykkäiden mittaus- ja monitorointisovellusten käyttöönottoon osana vesihuoltoverkostojen hallinnan kehittämistä. Mittaus- ja monitorointitarpeet integroituina älykkäisiin mallinnusohjelmistoihin ovat nouseva trendi myös teollisuuden prosessien kustannustehokkuuden ja resurssien hallinnan kehittämisessä.

Vesialan isojen haasteitten ratkaiseminen edellyttää uusia innovaatioita sekä kyvykkyyttä yhdistää monialaista osaamista toimiviksi käytännön ratkaisuiksi. Käytännön ratkaisut tulee lisäksi pystyä testaamaan ja todentamaan niissä olosuhteissa, joissa ko. teknologioiden odotetaan toimivan. Tämän kaltainen proof of concept -tyyppinen testaus- ja tuotekehitystoiminta on välttämätön osa uusien teknologioiden tuotekehitysprosessia ja markkinoille pääsyä. Lisäksi vesialan haasteitten ratkaiseminen edellyttää monialaista yhteistyötä eri teollisuusalojen sekä teknologiatoimittajien ja palvelun tuottajien välillä. Uusimman tieteellisen tiedon jalkauttaminen ja muokkaaminen käytännössä toimiviksi sovelluksiksi edellyttää myös kiinteää ja entistä tavoitteellisempaa yhteistyötä tiedemaailman, tuotekehitystä ja testauspalveluita tuottavien tahojen, sekä yritysmaailman edustajien välillä. Tämä vaativa yhteistoiminta on monen pk-yrityksen kehittymisen pullonkaulana resurssien vähäisyydestä johtuen. Lisäksi eri teollisuusalojen riittävän syvällinen tuntemus ja verkostojen puute on usein esteenä erityisesi pk-yritysten pääsylle teollisuuden teknologiatoimittajiksi.

Onkin olemassa selkeä tarve kehittää tilaustutkimukseen, tuotekehitykseen ja testaustoimintaan tavoitteellisesti keskittyvää riittävän vahvaa osaamisklusteria, joka kykenee yhdistämään monialaista osaamista ja jalkauttamaan sen käytännön olosuhteissa koetelluiksi teknisiksi sovelluksiksi ja uusiksi ratkaisuiksi yhdessä uusia teknologioita kehittävien ja toimittavien yritysten sekä teollisuuden ja vesihuoltosektorin loppuasiakkaitten kanssa. Näin toimien osaamisklusteri voi merkittävästi tukea vesialalla toimivien yritysten tuotekehitysprosesseja sekä edesauttaa vesialan suurten haasteitten ratkaisemista teollisuudessa, yhdyskunnissa ja maataloudessa. Tällä yhteistoiminnalla edesautetaan myös uusien sovellusten kaupallistamista ja uusien yritysten muodostumista alalle.
ToimenpiteetHankkeen aikana vesiklusterin toiminta organisoidaan tiiviiksi yhteenliittymäksi perustamalla klusteritasolle erillinen koordinointielin (Cluster Engine), joka koostuu klusterin muodostavien organisaatioitten johdon sekä elinkeinoelämän edustajista. Näistä edustajista kootaan klusterin johtoryhmä. Organisoitumista ja eri osapuoltensitoutumista klusterin toimintaan vahvistetaan lisäksi erillisellä yhteistyösopimuksella, jossa määritellään eri osapuolten vastuut ja velvollisuudet klusterin toimintaan liittyen.

Cluster Enginen rinnalle muodostetaan ns. Business Engine -toiminto koordinoimaan klusterin operatiivista toimintaa sekä erityisesti klusterin yritysyhteistyötä ja yhteistoimintaa muitten Kuopion tiedepuistoon muodostettavien osaamisklustereitten, kuten Digi Centterin ja Business Centterin kanssa. Business Enginen tueksi perustetaan eri tutkimusalojen vastuututkijoista muodostettava TKI-ryhmä.

Klusterin operatiivisen toiminnan tason muodostavat puolestaan ala/sovelluskohtaiset tuotekehitysryhmittymät (R&D Groups), joiden toiminta organisoidaan hankkeen alkaessa. Tuotekehitysryhmittymät (R&D Groups) sisältävät tarvittavan osaamisresurssin sekä laitekannan tietyn aihepiirin/sovellusalueen tuotekehityksen ja testaustoiminnan tehokkaaseen toteutukseen. Tuotekehitysryhmittymien (R&D Groups) toimintojen kautta osaamisklusteri voi
tehokkaasti ja tavoitteellisesti tukea vesialalla toimivien yritysten tuotekehitysprosesseja sekä edesauttaa vesialan suurten haasteitten ratkaisemista niin teollisuudessa, yhdyskunnissa kuin maataloudessakin. Tällä yhteistoiminnalla edesautetaan myös uusien sovellusten kaupallistamista ja uusien yritysten muodostumista alalle.
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020