Hankkeen tiedot

NimiKV-farmari
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä30.6.2023
www-sivuthttps://kvfarmari.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMika Repo
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää maatalousyrittäjien kansainvälistymisvalmiuksia, kannustaa ulkomaisiintyöharjoitteluihin ja lisää syvällistä osaamista uusista teknologioista, tuotantotavoista, sivuelinkeinojen mahdollisuuksista ja johtamismenetelmien käyttöönotosta maitotilayrityksissä. Hankkeessa pilotoidaan käytänteitä kansainvälisten harjoitteluiden edistämiseksi. Pilotointien tuoksena verkostolle syntyy yhtenäisiä toimintatapoja, jota voidaan edelleen kehittää jatkohankkeissa. Yhtenäiset toimintatavat sekä harjoittelutilojen selkeät kuvaukset laskevat yrittäjien kynnystä hakeutua kansainväliseen vaihtoon.

Määrällisenä tavoitteena on, että
- suunnitelmallisesti valittuun ja dokumentoituun harjoittelutilaverkostoon pyritään saamaan hankkeen aikana vähintään 20 kansainvälistä tilakohdetta
- kukin oppilaitos löytää alueeltaan tai verkostojensa kautta muulta alueelta vähintään kahdeksan kansainväliseen työharjoitteluun lähtevää maitotilayrittäjää (yhteensä noin 32 työharjoittelua hankkeen aikana)

Kansainväliseen ympäristöön oppimaan ja tekemään töitä maatilalla voi lähteä yksin tai pienessä ryhmässä. Hankkeen aikana pilotoidaan myös mentorointimallia, jossa yrittäjä ja opiskelija lähtevät vaihtoon yhdessä toinen toistaan tukien ja opettaen. Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret sukupolvenvaihdosta pohtivat tulevat yrittäjät, joiden kynnys ulkomaille lähtemiseen on oletettavasti maitotilaa pyörittäviä yrittäjiä alhaisempi. Kansainväliseen työharjoitteluun tai opiskeluun osallistuvista yrittäjistä tulee edelläkävijöitä ja malleja muille yrittäjille. Tavoitteena on myös lisätä ulkomailta Suomeen tulevien työharjoittelijoiden määrää merkittävästi. Tähän pyritään vaikuttamaan kansainvälisten kumppanien kanssa tehtävän yhteistyön kautta sekä työstämällä vaihtoon lähtijöiden kanssa malleja kotikansainvälistymiseen.

Kansainvälistymisvalmiuksia kehittävän koulutuskokonaisuuden tavoitteena on, että yrittäjä
- tunnistaa oman alan kansainvälisen toiminnan mahdollisuudet ja vaatimukset
- osaa arvioida omia valmiuksiaan ja yrityksensä mahdollisuuksia
- osaa suunnitella ja käynnistää oman yrityksensä kansainvälistymisprosessin tai tehostaa sitä, jos kansainvälistyminen on jo käynnissä
- osaa hyödyntää tuki- ja neuvontapalveluja sekä muita kansainvälistymistä ja tukevia palveluntarjoajia
- osaa verkottua alueensa muiden yrittäjien kanssa tai oman tuotantosuuntansa yrittäjien kanssa kansainvälistymisen ponnistelujen tehostamiseksi.
- osaa etsiä oman yrityksensä kannalta hyödyllisiä ulkomaisia toimintaverkostoja ja –ympäristöjä sekä vastaavia yrityksiä ja luoda kontakteja niihin
- osaa tehdä hankintoja ulkomailta ja luoda liiketoimintakontakteja kohdemaissa (mm. hankintakanavat ja tavat, arvioida myyntikanavia yms.)
- on parantanut kielitaitoaan ja kulttuurienvälisen viestinnän taitojaan
KehittämistarveMTK:n tulevaisuusstrategian mukaan Suomi ja sen elinkeinot ovat erittäin alttiita globaaleille ilmiöille. Muutoksetovat koko ajan rajumpia, nopeampia ja vaikeasti ennakoitavia (MTK 2017). Strategiassa tuodaan esille nykypäivän ruoantuottajan osaamisvaatimukset mm. teknologian, talouden, verkosto-osaamisen ja trendien haistelijana. Kansainvälistyminen ja uudet teknologiat halutaan nähdä vahvuuksina, ei pelkoina. Hankkeen tavoitteena on kansainvälisten työharjoitteluiden myötä laskea kynnystä uusien teknologioiden, tuotantotapojen ja
johtamismenetelmien käyttöönottoon maitotilayrityksissä.
ToimenpiteetHankkeen toiminta muodostuu seuraavista toimenpiteistä, jotka tukevat toisiaan ja koko hankkeen tavoitteiden toteutumista:
TP 1: Harjoittelutilaverkoston kokoaminen
TP 2: Koulutuskokonaisuuden suunnittelu
TP 3: Koulutukset ja pilotoinnit
TP 4: Koordinointi
TuloksetHanke luo lisäarvoa hankkeen toimijoille, maatalousyrittäjille sekä elintarvikealalle lisääntyneen osaamisen ja yritysten kehittämisen myötä. Uuden osaamisen määrä hankealueen maatalousyrittäjien keskuudessa kasvaa merkittävästi. Ulkomailla tehdystä työharjoittelusta, opinnoista tai kansainvälisen harjoittelijan kautta saatu lisäinto kannustaa maatalousyrittäjää kehittämään yritystään ja omia yrittäjävalmiuksiaan, mikä edesauttaa kotimaisen raaka aineen saatavuutta elintarvikkeiden jalostajille ja vaikuttaa positiivisesti koko alaan.

Hankkeen myötä myös hanketoimijoiden ja yhteistyötahojen osaaminen kehittyy. Ammattikorkeakoulujen välillä on toimiva yhteistyö useiden yhteisten hankkeiden myötä, mutta toisen asteen kanssa tehtävässä yhteistyössä on yhä kehittämistä. Tämän hankkeen avulla yhteistyötä on tarkoitus syventää erityisesti kansainvälistymisen eteen tehtävään työhön yhteistyössä muiden alan toimijoiden kanssa. Hankkeessa pilotoidaan useita uusia malleja maatalousyrittäjien kansainvälistymisen tueksi, kuten valmentava koulutus ja vaihtoon lähtemistä helpottavat toimet sekä verkostoitumista edistävä mentorimalli (oppilas - viljelijä). Kullakin oppilaitoksella yhteistyötahoineen on laajat verkostot, joiden systemaattinen hyödyntäminen edistää yhteistyötä alueellisesti ja alueiden välillä sekä luo erinomaisen pohjan hankkeen tulosten hyödyntämiselle ja laajentamiselle jatkossa. Kansainvälisten verkostojen kanssa tehtävä yhteistyö jäntevöityy oppilaitosten kootessa verkostonsa yhteen sekä laajentamalla verkostojaan muiden hankkeen aikana konsultoitavien tahojen avulla.

Hankkeen tuloksilla on jatkuvuutta ja vaikuttavuutta pitkälle tulevaisuuteen sekä potentiaalia kansainväliseen jatkohankkeeseen (esimerkiksi Erasmus+). Pysyvä ja yhtenäinen toimintatapa maatalousyrittäjien kansainvälistymisen tueksi voidaan taata esimerkiksi hankkeen tulosten pohjalta rakennettavan korkeakoulujen välisen joint degree -ohjelman myötä. Hyvin testattuun kaikille maatalousyrittäjille avoimeen ohjelmaan voivat alan toimijat (mm. meijerit, MTK, kaupalliset toimijat) kannustaa omia asiakkaitaan. Hankkeen tuloksena toivotaan myös syntyvän kansainvälisyyteen kannustavia pienryhmiä, joissa voidaan jakaa tietoa ja antaa vertaistukea muille yrittäjille. Hankkeen aikana pääpaino on maitotilayrittäjissä, mutta tulokset ovat hyödynnettävissä tuotantosuunnasta riippumatta.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020