Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiGreen Data Future Solutions
Aloituspäivä1.8.2020
Lopetuspäivä31.5.2023
www-sivutwww.greendata.savonia.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöUlla Santti
KuvausHankkeen tavoitteena on vahvistaa pohjoissavolaisten pk-yrityksien mahdollisuuksia hyödyntää eri lähteistä saatavaa dataa omassa liiketoiminnassaan ja nostaa yritysten digitaalisuuden tasoa edesauttaen korona-ajan liiketoiminnan kehittämisessä. Visualisoitu data toimii myytävänä palveluna mm. markkinointimateriaalin muodossa ja tiedolla johtamisen työkaluna. Lisäksi hanke tarjoaa työkaluja yritysten asiakkaiden kestävien valintojen tukemiseen sekä edesauttaa uuden yritys- ja TKI-toiminnan mahdollistamista datan visualisoimiseen liittyvän liiketoiminnan alueella. Tämän toteuttaminen vaatii teknisten ratkaisujen ja datan hyödynnettävyyden kehittämistä, sekä yhteistyöverkostojen ja toimintamallin rakentamista. Hanke jakautuu kolmeen työpakettiin: 1) yritysdatan prosessointi ja visualisointi, 2) datateknologioiden yhteiskehittäminen ja 3) kestävän kehityksen strategian jalkauttaminen yritykseen kilpailukyvyn edistämiseksi.
KehittämistarveData-analytiikka toimii suuressa roolissa uusissa kestävän kehityksen innovaatioissa ja se on noussut läpileikkaavaksi teemaksi useiden eri yritysten ja julkisten organisaatioiden tuote- ja palvelukehityksessä. Tämän hankkeen tavoitteena on luoda datan visualisoinnista uutta kilpailuetua alueen toimijoille, sekä edesauttaa suurien julkisten toimijoiden ja pk sektorin dataliiketoiminnan yritysten keskinäistä verkostoitumista.
ToimenpiteetTyöpaketti 1: Yritysdatan prosessointi ja visualisointi
Toimenpide 1.1 Datan keräys
Toimenpide 1.2 Datan prosessointi
Toimenpide 1.3 Datan visualisointi
Toimenpide 1.4 Visualisoidun datan julkaisu soveltuvalla alustalla.

Työpaketti 2: Datateknologioiden yhteiskehittäminen
Toimenpide 2.1 Järjestetään monialainen tilaisuus: 48 h hackathon -haasteita tulevaisuuden osaajille.
Toimenpide 2.2 Laaditaan raportti, joka sisältää bechmarkkauksen kotimaisten ja kansainvälisten toimijoiden
vastaavien datan visualisointien kehittämisestä mahdollisten uusien kumppanuuksien kartoittamiseksi.
Toimenpide 2.3 Selvitetään miten 5G mahdollisuuksia ja Kuopion Kaupungin parhaillaan kehitettävää Datajalostamo -alustaa hyödynnetään täysimääräisesti yritysten kilpailukyvyn edistämisessä Green Data Future Solutions keinoilla.

Työpaketti 3: Kestävän kehityksen strategian jalkauttaminen tiedolla johtamisen edistämiseksi.
Toimenpide 3.1 Laaditaan alkukartoitus: millaisia ilmastokäyttäytymistä tukevia käytäntöjä organisaation sisällä hankkeen alkaessa toteutetaan sekä määritellään yrityksen organisaatiokulttuurityyppi.
Toimenpide 3.2 Työpaja yritysten henkilöstön osallistamiseksi ilmastotyöhön palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen.
Toimenpide 3.3 Tehdään kyselytutkimus, millainen tieto lisää asiakkaan ymmärrystä omien kuluttajavalintojen merkityksestä.
Toimenpide 3.4 Kirjoitetaan hankkeessa saatujen tulosten pohjalta vertaisarvioitu kansainvälinen tieteellinen julkaisu.
Toimenpide 3.5 Viestintä
TuloksetDatan visualisointi on yksi keskeinen työkalu kestävän kehityksen edistämisessä. Visualisoinnin kautta markkinoidaan ja havainnollistetaan vähäpäästöisen teknologian liiketoiminnallisia mahdollisuuksia, sekä edistetään käyttöönottoa muuttamalla kohderyhmän käyttäytymistä ja toimintaa strategian jalkauttamisen kannalta keskeisissä toiminnoissa. Hankkeen konkreettisena tuloksena on datan keräys-, prosessointi- ja visualisointikonsepti, joka pilotoidaan erilaisissa caseissa. Erityisenä kohteena on uusiutuvan energian tuotannon määrän, säästettyjen hiilidioksidipäästöjen ja investointien kannattavuuden havainnollistaminen.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020