Hankkeen tiedot

NimiKovettuvat kaivostäytöt
Aloituspäivä1.6.2019
Lopetuspäivä28.2.2022
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöVille Matikka
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää menetelmiä, osaamista ja koulutusta kovettuvien kaivostäyttöjen:
-Valmistamismenetelmistä ja reseptiikasta
-Teknisistä testausmenetelmistä
-Geotekniikasta
-Lähtöaineista, niiden ominaisuuksista ja soveltuvuudesta
-Pitkäaikaiskäyttäytymisestä ja sen testaamisesta
-Ympäristövaikutuksien hallinnasta
-Pohjavesiolojen huomioimisesta

Lisäksi tavoitteena on myös kehittää toimintamalli pysyvää osaamiskeskustoimintaa varten.
KehittämistarveVaatimukset kaivostoimintaa ja erityisesti sen ympäristöasioiden hallintaa kohtaan ovat kasvaneet, samalla kun kaivosteollisuuden tuotteiden kysyntä koko ajan kasvaa. Kaivosalalla on jo pitkään ollut vallalla pyrkimys kohti huomaamatonta, ympäristöhaitat minimoivaa kaivostoimintaa. Maan pinnalle läjitetyt mineraalien rikastuksen jätteet muodostavat yhden suurimmista ongelmista kaivosten ympäristövaikutusten hallinnassa. Kymmenien tai satojen hehtaarien laajuiset ja useiden metrien korkuiset rikastushiekka-alueet näkyvät maisemassa kauas ja lisäävät kaivoksen aluejalanjälkeä. Lisäksi kaivannaisjätteistä voi aiheutua ympäristöhaittoja pölyämisen ja alueelta suotautuvien vesien muodossa. Maan pinnalle nostettu ja hienoksi jauhettu kiviaines alkaa rapautua ja jos se sisältää sulfidimineraaleja, rapautuminen voi synnyttää hapanta, metallirikasta kaivosvalumaa . Maailmalla on myös esimerkkejä tapauksista, jossa rikastushiekkapadot ovat pettäneet tuhoisin seurauksin.

Rikastushiekan sijoittaminen maanalaisiin louhostiloihin auttaa vähentämään maan päällisten padottujen rikastushiekka-altaiden käyttöä. Kovettuva kaivostäyttö voidaan suunnitella niin lujaksi, että sillä on myös geo- ja louhintateknisiä etuja. Esimerkiksi louhostilojen tukemiseksi tarvittavia pilareita voidaan pienentää ja malmi louhia tarkemmin. Myös painumisongelmat voidaan välttää kovettuvalla täytöllä. Maan alla ja sidosainetta käyttämällä voidaan rikastushiekan hapettuminen hallita maan päällisiä oloja paremmin, jos aineksen käyttäytyminen tunnetaan hyvin.

Hanke kehittää ratkaisuja ympäristömyönteiseen ja huomaamattomaan kaivostoimintaan synnyttämällä kotimaista osaamista kovettuvista kaivostäytöistä. Kovettuvien kaivostäyttöjen avulla malmin rikastuksesta jäänyttä jauhettua kiviainesta (rikastushiekkaa) voidaan sijoittaa takaisin maanalaisiin louhostiloihin.

Hanke pohjautuu Savonia-amk:n ja Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) välisiin yhteistoimintakeskusteluihin, joiden yhteydessä aihe on noussut esiin. Hanketta on valmistelu yhteistyössä näiden organisaatioiden kanssa ja se yhdistää erinomaisesti Savonian betoni- ja vesitekniikan osaamisen GTK:n rikastustekniikan, mineralogian ja kaivosympäristöjen osaamiseen. Hankkeen tarkoituksena on myös kehittää toimintamallia pysyvää osaamiskeskustoimintaa varten.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet on jaettu 7 työpakettiin:

TP1: Rikastusjätteiden ominaisuudet kaivostäytössä
TP2: Veden hallinta ja kuivatusominaisuuksien kehittäminen
TP3: Kaivostäytön vähähiilinen kovettaminen
TP4: Kovetetun kaivostäytön tekninen testaus
TP5: Kovetetun kaivostäytön pitkäaikaiskestävyys ja ympäristöominaisuudet
TP6: Tietokonetomografian soveltaminen testauksessa
TP7: Tiedon jakaminen, liiketoimintamallin kehitys ja hankehallinto
Tulokset
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020