Hankkeen tiedot

Euroopan aluekehitysrahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä Pohjois-Savon liiton logot.
NimiBiosfääri Pohjois-Savo: Biomassan ja biojalostusteknologioiden hyödyntäminen liiketoiminnan kasvattamisessa
Aloituspäivä1.4.2020
Lopetuspäivä31.3.2023
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöHarri Auvinen
KuvausHankkeen strategisina tavoitteina on
1) kehittää Pohjois-Savon alueen toimijoiden biotalouden raaka-aineisiin ja tuotteiden TKI:hin liittyvää osaamista,
2) vahvistaa osaamisen ja uusien tekniikoiden hyödyntämistä yritysten tarpeissa,
3) lisätä kaupallistamista tukevan kriittisen tiedon jakamista/tiedonsiirtoa alueen alan toimijoiden kesken,
4) edistää edellä mainittuun osaamiseen liittyvää elinkeinotoimintaa sekä
5) edistää kiertotaloutta Pohjois-Savossa mm. mahdollistamalla maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden markkinoiden kehittymistä.

Tämän hankkeen konkreettisia tavoitteita ovat:
- löytää maakunnan sivuvirroille hyötykäyttöä ja laajentaa paikallisten pk-yritysten maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden markkinoita
- hyödyntää toimijoiden prosessiosaamista ja laitevalmiuksia paikallisten biomassojen käsittelyssä tuotteita varten
- alustavien keskustelujen ja yhdessä eri toimijoiden kanssa käytävien neuvottelujen perusteella tarkastella muutamaa fokusoitua kehittämiskohdetta/-tuoteaihiota kokonaisvaltaisesti niin, että hankkeen lopussa on kaikki edellytykset viedä osa tarkastelluista kohteista kaupalliseksi toiminnaksi yritysten oman tuotekehityksen kautta. Näin aktiivitoimijat saadaan jo alussa sitoutettua kehittämistyöhön mukaan, jolloin onnistumisen edellytykset myös jatkon osalta ovat hyvät.
- tutkia ja demonstroida Pohjois-Savoon soveltuvia maanparannusaineita ja kierrätyslannoitteita, jotka valmistetaan paikallisista puuteollisuuden sivuvirroista ja muista biomateriaaleista (peltoviljelyn, panimojen, elintarviketeollisuuden tähteet). Tarkastellaan myös sivuvirtojen lajittelua sopiviksi hyödynnettäviksi jakeiksi, koska sille on selkeä tarve yrityksissä
- valmistaa ja testata tällaisia laboratorio- tai kenttäkokein tarkasteltavia kierrätyslannoiteseoksia ainakin 4 kpl
- valmistaa ainakin 4 kpl muita biopohjaisiin aineisiin perustuvia tuoteaihiota (komposiitit, nestemäiset ja kaasumaiset biojakeet, kuivike, rakentamisen tuotteet, kasvualustat, väylärakentamisen tuotteet, pigmentit ja merkkivärit, ammoniakin vapautumisen estotuotteet jne.), joita on testattu myös loppukäyttäjän/yrityksen toimesta. Näihin liittyen on jo mm. UEF:ssa hyvä tieteellinen ja laboratoriotason tausta, mutta tässä lupaavat tulokset pyritään jalkauttamaan laajempaan käyttöön yritystoiminnan hyväksi.
- saada selville ominaisuudet, joita viljelijät toivovat kierrätyslannoitevalmisteilta mm. saatavuus, rahti, kustannukset, varastoitavuus, levitettävyys ja vaikutukset pellossa
- parantaa hanketoimijoiden ja yritysten mahdollisuuksia osallistua myös kansainvälisiin hankkeisiin mm. EU:ssa.
KehittämistarveTässä hankkeessa selvitetään ja demonstroidaan, miten Pohjois-Savon alihyödynnettyjä sivuvirtoja voidaan jatkojalostaa ja luodaan valmiuksia sivuvirtojen kaupallistamiselle esim. maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden raaka-aineina. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä maakunnan keskeisten sivuvirtojen tuottajien, yritysten ja toisaalta maanparannusaineiden ja kierrätyslannoitteiden käyttäjien kanssa. Näin varmistetaan hankkeen tulosten jalkautuminen yritysten ja viljelijöiden parissa.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeen toteutus on jaoteltu kolmeen työpakettiin, joista kunkin koordinoinnista vastaa yksi hankkeen osatoteuttajista vaikka toteutuksessa ovat mukana kaikki osatoteuttajat ja ne on suunniteltu yhdessä. Työpakettien ja toimenpiteiden yhteydessä on mainittu myös keskeisimmät toimijat suluissa ja henkilöresurssit ja kustannusarvio.

Työpaketti 1. Biotalouden sivuvirtojen hyödyntäminen Pohjois-Savossa (Koordinaattori: Savonia-amk)
Toimenpide 1.1 Kierrätyslannoitevalmisteiden raaka-aineiden potentiaalin kartoitus
Toimenpide 1.2 Biomassan/sivuvirran prosessointi lannoitteissa hyödynnettäväksi biohiileksi, tuhkaksi tai
sidosaineiksi.
Toimenpide 1.3 Laboratoriomittakaavan bioprosessilaitteiden kilpailutus, hankinta, käyttöönotto biojalostuksessa
Toimenpide 1.4 Valmistettujen raakajalosteiden (biohiilen, nesteiden, mädätteiden jne.) analytiikka ja mahdollisesti
tarpeellinen downstream-prosessointi.

Työpaketti 2. Kierrätyslannoitteiden hyödynnettävyys (Koordinaattori: Luke)
Toimenpide 2.1 Uusien kierrätyslannoitevalmisteiden kehittäminen paikallisten raaka-ainevirtojen pohjalta
Toimenpide 2.2 Maatalouteen tarkoitetun kierrätyslannoitevalmisteen/maanparannusaineen hyödynnettävyys

Työpaketti 3. Laajan kaupallisen käytön kannalta kriittisten tekijöiden selvittäminen (Koordinaattori: UEF)
Toimenpide 3.1 State of the Art
Toimenpide 3.2 Kysely- ja haastattelututkimus
Toimenpide 3.3 Testit ja kokeilut laboratoriossa
Toimenpide 3.4 Tuoteturvallisuus ja mahdollisten ympäristövaikutusten huomioiminen
Toimenpide 3.5 Viestintä
Kumppanit
RahoittajaEAKR 2014-2020