Hankkeen tiedot

NimiEläinterveyttä ja ekonomiaa
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä31.12.2021
www-sivuthttp://etko.savonia.fi/
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöLeena Kärkkäinen
KuvausHankkeen aikana eläinlääkärien osaaminen karjatilan kokonaistoiminnasta ja taloudellisista tekijöistä lisääntyy sekä neuvonnallinen osaaminen kasvaa. Hankkeen toiminnan ansiosta viljelijöiden, karjanhoitajien ja lomittajien osaaminen ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta kasvaa ja työssä osataan jatkossa hyödyntää uusimman teknologian sovelluksia. Karjatiloilla osataan jatkossa käyttää eläinlääkäriä monipuolisena asiantuntijana, jonka neuvoja kuunnellaan tehtäessä päätöksiä teurastuksista, rakentamisesta, laitehankinnoista, ruokinnasta, eläinmääristä, työnkäytöstä ja päivittäisistä työrutiineista. Samalla karjatilojen kannattavuus ja toimintaedellytykset paranevat. Myös karjatiloilla vierailevien asiantuntijoiden neuvonnallinen osaaminen kasvaa, ja asiantuntijatiimin toiminta tehostaa kaikkien osapuolten työskentelyä. Osaamisen lisääntyminen ja tiimien tuki lisäävät viljelijän hyvinvointia ja työssä jaksamista.
KehittämistarveMaatalouden rakennemuutos vaikuttaa karjatiloilla moniin toimintoihin. Karjakoot ovat suurentuneet ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitys karjanhoidossa korostunut. Digitalisaation myötä karjatilan hallintaan on tarjolla sähköisiä sovelluksia, joiden on tarkoitus helpottaa viljelijän arkea. Viljelijä tarvitsee lisätietoa uuden tekniikan hyödyntämisestä tilan hallinnassa sekä erilaisten eläinlääkärin toimenpiteiden vaikutuksesta tilan kokonaiskannattavuuteen. Eläinlääkärillä puolestaan tulisi olla mahdollisimman laaja kokonaiskäsitys karjatilan toiminnasta: ruokinnasta, tilan kokonaiskannattavuuden muodostumisesta sekä viljelijän elämäntilanteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteiden avulla lisätään eläinlääkärien osaamista tämän päivän karjatilojen toiminnasta, jotta eläinlääkäreillä olisi laajempi käsitys tilojen toiminnan kokonaisuudesta ja taloudesta. Lisäksi täydennetään viljelijöiden, karjanhoitajien ja lomittajien osaamista karjatilan ennaltaehkäisevästä terveydenhuollosta. Hankkeessa tuodaan karjatilojen käyttöön uusimman teknologian sovellukset ja hankitaan digiosaamista näiden sovellusten käyttöä varten. Hankkeen toimenpiteet toteutetaan luentokoulutusten, työpajojen sekä tiimitoiminnan avulla.

Hankkeessa järjestetään koulutuksia, joista osa toteutetaan luentokoulutuksina isoille ryhmille ja osa työpajatyyppisinä koulutuksina. Kaikkiin koulutuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä ja luentokoulutukset tallennetaan. Näin koulutusten seuraaminen on mahdollista myös ajasta ja paikasta riippumatta.

Kotieläintilalla vierailevien ammattilaisten yhteen saattaminen ja keskinäinen vuoropuhelu ovat avain tilan kokonaisvaltaiseen menestykseen. Hankkeessa luodaan hyviä käytänteitä eri ammattilaisten kohtaamiseen kiireisessä arjessa. Moniammatillisen tiimin keskinäiseen kommunikointiin hyödynnetään live-tapaamisten lisäksi nykytekniikkaa. Tämä tehdään mahdollisimman helppojen sovellusten ja käyttöliittymien avulla.

Hankkeessa muodostetaan asiantuntijatiimejä, jotka toimivat pilottimaatilojen ympärillä. Tiimissä voi olla mukana esimerkiksi eläinlääkäri, ruokinnan asiantuntija, hedelmällisyysasiantuntija, jalostusasiantuntija, rakennussuunnittelija, meijerin tuotantoneuvoja sekä lypsy- ja tilatekniikan asiantuntijoita. Jatkossa tiimi kokoontuu pilottimaatilalla, jossa käydään läpi tilan kokonaisuutta yhdessä viljelijän kanssa. Kehitettävät kohteet ja haasteet nostetaan esiin ja niihin mietitään ratkaisuja yhdessä. Asiantuntijatiimien lisäksi muodostetaan viljelijöiden tiimejä, jotka kokoontuvat omana ryhmänään.
TuloksetHankkeen tuloksena eläinlääkärien osaaminen tämän päivän karjatilojen kokonaishallinnasta sekä taloudesta lisääntyy. Eläinlääkinnän painopiste karjatiloilla siirtyy sairaiden eläinten hoidosta ennaltaehkäisevään terveydenhoitoon, jossa viljelijän, karjanhoitajan ja lomittajan tukena on moniammatillinen tiimi kattaen eläinlääkärit, jalostusneuvojat, seminologit, lypsy- ja tilatekniikan asiantuntijat ja muut toiminnan kannalta olennaiset sidosryhmät. Jatkossa eläinlääkäriä ei kutsuta tilalle vain hoitamaan sairastunutta eläintä, vaan eläinterveyden ammattilaisia käytetään tiloilla suunnitelmallisesti ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa ja tilan kokonaiskannattavuuden hallinnassa. Tiimin eri jäsenten keskinäisellä vuoropuhelulla ja yhteisillä kehityslinjauksilla pystytään tarjoamaan kotieläimille parhaat mahdolliset tuotanto-olosuhteet, mikä puolestaan näkyy eläinten hyvinvoinnin lisääntymisenä sekä tuotosten ja päiväkasvujen positiivisena kehityksenä. Hyvinvoivat ja tuottavat eläimet lisäävät myös viljelijän omaa hyvinvointia. Hankkeen tuloksena kotieläintilat saavat käyttöönsä helposti hallittavat sähköiset työkalut, joiden avulla viljelijä voi pitää yhteyttä moniammatilliseen asiantuntijatiimiin. Lisäksi eläinlääkärien ja neuvojien valmius viljelijän kohtaamiseen ja viljelijätiimien ohjaamiseen kasvaa. Hankkeen aikana viljelijöiden, karjanhoitajien, lomittajien ja eläinlääkärien digiosaaminen kasvaa ja kohderyhmä oppii hyödyntämään karjatiloille ja eläinterveyteen tarkoitettuja uuden teknologian sovelluksia. Hankkeen tuloksena myös viljelijöiden keskinäinen yhteistyö lisääntyy ja viljelijöiden omilla tiimeillä pystytään merkittävästi vaikuttamaan tilojen kannattavuuteen ja yrittäjien jaksamiseen.
Kumppanit
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020