Hankkeen tiedot

NimiInsect Savo
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä30.6.2021
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöPiia Kekkonen
KuvausHankkeen tavoitteena on lisätä pohjoissavolaisten toimijoiden hyönteisalan osaamista sekä kehittää maakuntaan kestäviä ja kannattavia hyönteistuotannon ketjuja. Hankkeessa kootaan yhteen hyönteisalalla toimivat yrittäjät sekä alasta kiinnostuneet toimijat ja heidän ympärilleen rakennetaan hyönteisalan kehittämisverkosto, jossa ovat mukana alkutuotannon, tuotantoteknologian, jatkojalostuksen, markkinoinnin sekä ravitsemuksen ja mikrobiologisen laadun asiantuntijat. Hyönteisalan uusinta tietoa haetaan monipuolisin tiedon- ja teknologiansiirtomenetelmin ulkomailta sekä kotimaisista lähteistä, ml. kirjallisuushaut, mediatutkimus, osallistumiset kokouksiin ja tapahtumiin, yritys-, koulutusorganisaatio- ja tutkimuslaitosvierailut. Hankkeen aikana luodaan kysyntää hyönteisille ja hyönteistuotteille elintarvikeyritysten, ammattikeittiöiden, lemmikkieläinkauppojen sekä lemmikkiruoka- ja rehuteollisuuden keskuudessa välittämällä uusinta tietoa hyönteistuotteiden ominaisuuksista erilaisten kuluttajaryhmien käyttöön. Hankkeen tavoitteena on kehittää ruokahyönteisten tuotantoketjua alan yritysten sekä hankkeen toteuttajaorganisaatioiden yhteistyönä. Keskeisenä kehittämiskohteena ovat hyönteisten kasvatuksen teknologiset ratkaisut, jotka mahdollistavat alan tuotannon teollisessa mittakaavassa. Lisäksi hankkeen tavoitteena on selvittää hyönteisten uusia käyttömahdollisuuksia elintarviketeollisuuden, maatalouden ja metsäteollisuuden sivuvirtoina syntyvien biomassojen hyödyntäjinä. Hyönteisten käyttömahdollisuudet sekä rajoitukset tuotantoeläinten valkuaisrehuna ja lemmikkieläinten ravintona selvitetään. Hyönteistuotantoketjujen rakentamisessa huomioidaan raaka-aineiden ja tuotantopanosten alkuperä ja laatu, tuotannon kannattavuus ja kokonaiskestävyys sekä biotaloudelliset näkökulmat lainsäädännön ja valvonnan reunaehdot huomioiden.
KehittämistarveHyönteisalan kehitys Suomessa on vielä hyvin alussa, sillä koko Suomen alueella hyönteisiä kasvattaa noin 50 tuottajaa ja hyönteisten jatkojalostukseen erikoistuneita elintarvikeyrityksiä on tällä hetkellä puolen kymmentä. Pohjois-Savossa on aloittanut vuonna 2017 yksi hyönteiskasvattamo, joka on erikoistunut kotisirkkojen kasvatukseen. Yritys myös jatkojalostaa ja markkinoi itse omat tuotteensa. Pohjois-Savossa tarvitaan hyönteistalouden ympärille maakunnan oma verkosto, johon lähtevät mukaan hyönteisten kasvatuksesta kiinnostuneet viljelijät ja muut yrittäjät, jatkojalostajat, ravintolat ja suurkeittiöt sekä alan kehitys-, tutkimus- ja koulutusorganisaatiot. Ruokahyönteisten tuotantoketjun kehittämisessä voidaan hyödyntää myös maahanmuuttajia, joilla saattaa olla enemmän kokemusta hyönteisravinnosta kuin paikallisilla asukkailla. Pohjoissavolaiseen hyönteistalouteen tarvitaan kestäviä ja kannattavia toimintamalleja, joissa huomioidaan maakunnan vahvuudet sekä erityisolosuhteet. Hyönteisten hyödyntäminen biomassojen käsittelyssä mahdollistaa uusien innovaatioiden syntymisen sekä tukee alueella kasvussa olevaa biotaloussektoria.
ToimenpiteetHankkeen alussa tehdään kirjallisuusselvitys, jonka tavoitteena on koota hyönteisalan ajankohtainen tutkimustieto hankkeen toimijoiden käyttöön. Uutta hyönteisalan osaamista haetaan sekä kotimaasta että ulkomailta järjestämällä opintomatkoja ja tutustumiskäyntejä alan yrityksiin sekä rakentamalla yhteydet ja tarvittavat tiedonvaihdonrajapinnat muihin alalla toimiviin hankkeisiin tai yhteisöihin. Ulkomaan matka suuntautuu Ranskaan, Hollantiin tai Belgiaan, joissa hyönteisala on kasvanut erityisen voimakkaasti. Hankkeessa kootaan hyönteisalan yrittäjyydestä kiinnostuneista toimijoista tiimejä, joille järjestetään yhteisiä kehittämistyöpajoja. Työpajoissa käydään läpi hyönteisalan erilaisia tuotantovaihtoehtoja sekä pureudutaan näiden tuotantomallien kehittämiseen. Uutta kysyntää hyönteisille luodaan selvittämällä hyönteisten käyttöhalukkuutta elintarvikeyritysten, ammattikeittiöiden, lemmikkieläinkauppojen sekä lemmikkiruoka- ja rehuteollisuuden aloilla. Kestävän ja kannattavan hyönteistuotantoketjun kehittämistä tehdään erilaisten kasvatus- ja ruokintakokeiden sekä laboratoriotestausten avulla. Hyönteisten käyttöä testataan myös erilaisten biomassojen käsittelyssä. Hankkeen aikana kerätty hyönteisalan tieto sekä tuotantomallien luomisessa syntynyt uusi tieto julkaistaan alan toimijoiden käyttöön. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on lisätä hankkeen toteuttajaorganisaatioiden osaamista hyönteistaloudesta.

Hanke toteutetaan seuraavien työpakettien avulla:
Työpaketti 1: Hyönteisalan tietämyksen kokoaminen elinkeinoelämän, tutkimuksen ja koulutuksen tarpeisiin
Työpaketti 2: Hyönteisalan toimijoiden verkottaminen sekä liiketoimintamallien ideointi ja kehittäminen
Työpaketti 3: Hyönteisalan markkinoiden rakentumisen tukeminen
Työpaketti 4: Ekologisesti kestävän hyönteistuotantoketjun kehittäminen
Työpaketti 5: Ruokaturvallisuuden ja laadun varmistaminen hyönteistuotteissa
Työpaketti 6: Hankkeen hallinnointi ja tiedotus
TuloksetHankkeen tuloksena hyönteisalan osaaminen maakunnassa kasvaa ja hyönteistalous jää pysyväksi osaksi Savonia-ammattikorkeakoulun ja Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän koulutustarjontaa. Pohjois-Savoon syntyy hyönteisalan asiantuntijoiden verkosto, jossa on mukana niin hyönteisten kasvattajia, jatkojalostajia kuin oppilaitosten ja tutkimusorganisaatioiden edustajia. Savolaiset toimijat ovat tärkeitä tekijöitä suomalaisen hyönteistalouden innovaatioekosysteemissä. Hankkeen aikana syntyy vähintään kaksi teknologista innovaatiota, joita pystytään suoraan hyödyntämään hyönteisalan yrityksissä. Hankkeen jälkeen maakunnan hyönteistalous perustuu ekologisesti kestävään ja kannattavaan toimintaan, joka tarjoaa toimeentuloa niin hyönteisten kasvatukseen erikoistuneille maatiloille kuin innovatiivisille jalostusyrittäjille. Hyönteisiä voidaan jatkossa hyödyntää alueella syntyvien elintarviketeollisuuden, maatalouden ja metsäteollisuuden sivuvirtojen käsittelyyn, eläinrehujen valkuaistuotantoon sekä lemmikkien ravinnoksi.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020