Hankkeen tiedot

Euroopan sosiaalirahaston, vipuvoimaa EU:lta, sekä ELY-keskuksen logot.
NimiRaskaan autokaluston kuljettajan työssä jaksamisen edistäminen
Aloituspäivä1.2.2020
Lopetuspäivä30.4.2023
www-sivutwww.vireeksi.fi
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöMerja Ala-Kotila
KuvausHankkeen tavoitteena on parantaa kuljetusalalla toimivien kuljettajien työhyvinvointia ja työkykyä hyödyntämällä jo olemassa olevia mittaus- ja havainnointi menetelmiä. Hankkeen erityisenä painopisteenä on hyödyntää työnkuormittavuuden- ja palautumisen, työergonomian, sekä ravitsemuksen ja liikunnan tutkittua tietoa soveltamalla ja jalkauttamalla nämä kuljettajien arkeen.


Hankkeen toiminnalliset tavoitteet ovat:

I. Hankkeen tavoitteena on selvittää Pohjois-Savon alueella toimivien kuljetusalan yritysten olemassa olevat työhyvinvointia ja työkykyä tukevat tai heikentävät käytänteet. Yritystason selvitys.

II. Hankkeen tavoitteena on kartoittaa Pohjois-Savon alueen kohdeyritysten työntekijöiden työhyvinvoinnin ja työkyvyn nykytilanne. Yksilötason selvitys.

III. Hankkeen tavoitteena on pilotoida työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisen menetelmiä (esim. kuormituksen ja palautumisen seurantaan liittyen) ja hyödyntää näitä menetelmiä yksilöllisessä ravinto- ja liikunta ohjauksessa. Tavoitteena on, että menetelmät tukevat ja vahvistavat kuljettajan motivaatiota oman hyvinvoinnin, työssäjaksamisen, toiminnallisen työkunnon huolehtimiseen ja ylläpitoon.

IV. Hankkeen tavoitteena on luoda kuljetusalan täydennyskoulutukseen kuljettajien työkykyä ja työhyvinvointia edistävä koulutuskokonaisuus.

V. Hankkeen tavoitteena on lisätä kuljetusalan työn mielekkyyttä ja alan houkuttelevuutta. Hankkeen toteutus nostaa myös kuljettavat merkittävään avainrooliin toimialan kehittymisessä ja tuo siten alalle uudenlaista näkyvyyttä. Kuljettajien arkielämän ymmärrykseen ja aidosti yhteiskehittämiseen perustuva motivoiva menetelmä nostaa esiin positiivisen ja ratkaisukeskeisen lähestymistavan. Työn mielekkyys nousee enemmän keskusteluun ja sitä tuodaan esiin viestinnässä, tiedottamisessa ja koulutustapahtumissa.

VI. Hankkeen tavoitteena on parantaa yritysten kilpailukykyä ja toimialan kiinnostavuutta. Toimenpiteillä haetaan vaikuttavuutta sairaspoissaolojen vähentymiseen ja uusien työntekijöiden hankintaan ja siten luoda sekä parantaa yritysten liiketoimintamahdollisuuksia.
KehittämistarveKuljetusalalla tyypillisiä kuormitustekijöitä ja terveysriskejä ovat epäsäännöllinen työaika, kemialliset ja fysikaaliset – pakokaasut ja pölyt, lämpötila vaihtelut, melu, kehon tärinä, erilaiset kemikaaliriskitekijät. Kuljettajat altistuvat myös työtehtäviensä kautta tapaturmariskeille, kuten äkilliselle fyysiselle kuormitukselle, liukastumis- ja putoamistapaturmille sekä vakaville liikennetapaturmille. Kuljettajia kuormittavat myös psyykkiset tekijät, kuten huono työn organisointi, pitkät työvuorot, väkivallan uhka (henkilö- ja ulkomaanliikenne) ja muut vilkkaasti liikennöidyt tieosuudet. Fyysisiä kuormitustekijöitä ovat liikuntaelinten ja sydämen ja verenkiertoelimistön kuormitus sekä kognitiiviset kuormitustekijät, kuten teknisten laitteiden (ajoneuvopäätteet, matkapuhelin, karttaohjelmat), liikenteen ja asiakkaiden (henkilöliikenne) seuraaminen. Kuljettajan psykofyysinen kuormittuminen vaikuttaa huomiokyvyn jakamiseen ja vireystilan aleneminen vaikuttaa kognitiiviseen suoriutumiseen.

Ammattikuljettajan huono fyysinen suorituskyky vaikuttaa hänen terveyteen ja työkykyyn ja siten työ- sekä liikenneturvallisuuteen. Asia on vakava, sillä kuljettajan väsymys on taustatekijänä jopa joka viidennessä tieliikenteessä kuolemaan johtaneessa kolarissa.
ToimenpiteetHankkeen konkreettisia toimenpiteitä ovat:

1) Kuljetusalan yritysten yrityskulttuurin selvittäminen työhyvinvoinnin ja työkyvyn näkökulmista.
2) Kuljettajien työarjen ja elämäntapojen kartoitus, sekä henkilökohtaisen hyvinvointisuunnitelman laatiminen omatoimisen työhyvinvoinnin ja työkyvyn parantamiseksi.
3) Kehitetään eri suoritealoilla toimivien kuljettajien täydennyskoulutuksiin työhyvinvoinnin koulutuskokonaisuus, jota pilotoidaan hankkeen aikana.
4) Kuljetusalan yritysten työntekijöiden työhyvinvoinnin edistäminen työkykyjohtamisen kautta.
TuloksetHankkeen tuloksena kuljettajien työhyvinvoinnin ja työkyvyn lisääntyminen edistää työn tehokkuutta, työn mielekkyyttä, pidentää työuria, sekä parantaa kuljetusalan yritysten tuottavuutta. Hyvinvoiva ja työstä motivoitunut kuljettaja toimii yrityksen ja koko kuljetusalan käyntikorttina.

Hankkeen tuloksena löydetään ja tunnistetaan eri suoritealojen kuljettajien työhyvinvointiin ja työkykyyn vaikuttavia tekijöitä. Kuljettajat kykenevät tunnistamaan työstä aiheutuvan kuormituksen ja huolehtimaan riittävästä palautumisesta osana omaa työkyvyn johtamista. Hankkeen aikana on kehitetty ja pilotoitu koulutuskokonaisuudet osaksi kuljettajien täydennyskoulutuksia. Kuljetusalan yritykset ja esimiehet ovat tunnistaneet työhyvinvoinnin edistämisen yhteyden kannattavaan liiketoimintaan, työnantajamielikuvaan sekä alan houkuttavuuteen, sekä alalla pysymiseen
KumppanitHanke toteutetaan Savonia AMK:n ja Sakkyn tiiviissä yhteistyössä. Hankkeen kohderyhmänä ovat kuljetusalan ammattilaiset eri ammattiryhmistä: henkilöliikenne (paikallisliikenne, reittiliikenne ja tilausajo), puutavarakuljetus, kappaletavararunkokuljetukset, teiden kunnossapitokuljetus, sekä jakeluautonkuljettajat. Tavoitteena on saavuttaa eri kuljetusalan suoritealoilta noin 200 kuljettajaa hankkeen toimenpiteiden piiriin.
RahoittajaESR Flat Rate 2014-2020