Hankkeen tiedot

NimiMillainen on helppo talo? Ennakkoselvitys käytettävyydestä ja energianhallinnasta
Aloituspäivä1.1.2019
Lopetuspäivä31.3.2020
www-sivut-
TilaPäättynyt
YhteyshenkilöJari Niemelä
KuvausHankkeen päätavoitteena on muodostaa uutta informaatiota rakennusten käytettävyydestä. Käytettävyysinformaation avulla voidaan varmistaa nykyistä paremmin, että rakennuksissa hyödynnettäviä energianhallintajärjestelmiä käytetään suunnitellulla tavalla. Tämä on tarpeen, että päästään EU:n tavoitteiden mukaiseen energiansäästöön ja että rakennukset sekä niissä asuvat ihmiset pysyvät terveenä. Käytettävyystieto mahdollistaa uusien palvelujen ja tuotteiden kehittämisen Pohjois-Savolaisille energia- ja rakennusalan yrityksille.

Rakennusten käytönaikainen energiankulutus on merkittävässä roolissa koko Suomen käyttämästä energiasta. EU:n vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi on otettu käyttöön hyötysuhteeltaan aiempaa parempia energian tuotanto- ja talteenottotekniikoita. Uudet omakotitalot ja korjausrakentaminen suunnitellaan tyypillisesti teknologista näkökulmaa painottaen, koska rakennusten suunnittelijat ovat pääasiassa tekniikan alan asiantuntijoita. Kärjistetysti voidaan sanoa, että rakennus osataan tehdä teknisestä näkökulmasta erinomaiseksi mutta asumisviihtyvyys voi olla huono esim. liian äänekkään ilmanvaihdon, säädettäävyysvaikeuden tai rakennuksen hankalien huoltotoimenpiteiden vuoksi. Rakennusmääräysten noudattaminenkaan ei kuitenkaan takaa yksittäisen asukkaan tyytyväisyyttä esim. ilmanvaihdon vedontunteen vuoksi. Mikäli teknisiä laitteistoja ei huolleta ja käytetä suunnitellulla tavalla, rakennus ja sen seurauksena myös asukkaat voivat sairastua ja myös energiankulutus voi nousta suunnitellusta tasosta.

Suomessa ei ole aiemmin ei ole tehty selvitystyötä asumisviihtyvyyden ja rakennuksissa käytettävien energiahallintajärjestelmien välisestä yhteydestä. Energianhallinta tarkoittaa tämän hankkeen osalta erityisesti energiantuotantomuotoja ja ilmanvaihtoa, johon voi liittyä myös energian talteenotto. Myöskään vanhojen rakennusten, peruskorjattujen ja uusien rakennusten välistä vertailua ei ole tehty rakennusten energianhallinnan käytettävyyden näkökulmasta.

Rakennusalan toimintaan liittyvien yritysten uusien tuoteinnovaatioiden synnyttämiseksi on tarpeen kartoittaa asukkaiden ajatuksia järjestelmistä, joita ei vielä ole kaupallisesti saatavana. Esimerkiksi sähköverkkoyhtiöillä on tarve lisätä palveluita, joiden avulla voidaan hallita etänä sähköpattereilla lämmitettävien rakennusten lämmitystä. Tarve voi olla yhtenevä rakennusten käyttäjien kanssa, mikäli järjestelmien hintataso koetaan järkeväksi (esim. vapaa-ajan asuntojen lämmitys).

Pohjois-Savon alueen energia- ja rakennusalan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminta (TKI) kaipaa lisää kansainvälisiä kumppaneita, joiden avulla voitaisiin tuoda alueelle ajankohtaista tietoa myös vähähiilisestä ja ekologisesta rakentamisesta. Selvitystyön tekeminen suppeammassa muodossa myös muissa Eurooppalaisissa valtioissa tuo tietoa eri ratkaisujen toimivuudesta, kun elinympäristö muuttuu esim. vuodenajanvaihtelun suhteen.

Nykyisen tiedon valossa ilmastonmuutos tulee muuttamaan asumista lämpimämpään suuntaan Suomessa ja Pohjois-Savossa. Tämän vuoksi hyviä vertailukohteita selvitystyölle ovat esimerkiksi Etelä-Ruotsi ja Keski-Eurooppa.
Kehittämistarve
Toimenpiteet2019
- Selvitystyön tekijän kilpailuttaminen (esim. Tilastokeskus)
- Selvitystyön aloittaminen Suomessa: selvitystyön toteutuksen tarkempi määrittely, työn aloittaminen ja tulosten (alustava) analysointi (pääasiassa ostopalvelun toteuttaja, Savonia-amk apuna)
- Selvitystyön tekijöiden valinta kansainvälisistä kumppaneista (vähintään 2kpl). Alustavaa keskustelua on käyty jo Ruotsin Växjön korkeakoulujen ja Itävallan Salzburgin ammattikorkeakoulun kanssa.

2020
- Selvitystyön tulosten yhteenveto Suomessa
- Selvitystyön toteutus kansainvälisten toimijoiden osalta
- Tulosten jalkauttamispainotus: suorat kontaktit, osallistuminen eri tapahtumiin
- Seminaari tuloksista
TuloksetHanke on koettu tarpeellisesi esimerkiksi Pohjois-Savon alueen energiayhtiöiden (mm. Kuopion Energia) ja Rakennusteollisuus ry:n toimesta.

• Hankkeen tuloksena on rakennusten käytettävyyttä selvittävä koosteraportti Suomesta ja vähintään kahdesta toisesta EU-maasta.
• Selvitystyön päätoteutus tehdään ostopalveluna. Selvitykseen otetaan mukaan uudet ja vanhat rakennukset.
• Kansainvälisiltä yhteistyökumppaneilta saadaan vertailuaineistoa ja muodostettua uutta verkostoa rakennusalan tulevia tutkimusavauksia varten (esim. EU-tason hankkeet).
• Selvitystyön tuloksia voidaan hyödyntää muodostettaessa uusia palveluta ja tuotteita liittyen rakennuksiin ja niiden energianhallintaan.

Hankkeen tulokset jalkautetaan suoraan Pohjois-Savolaisille toimijoille (yrityskäynnit), jonka lisäksi järjestetään vähintään yksi seminaari, jonka avulla levitetään informaatiota hankkeessa tehtävästä selvitystyöstä. Hankkeen toimijat osallistuvat myös rakennusalan tapahtumiin ja seminaareihin, joiden yhteydessä levitetään tietoa selvitystyöstä.
Kumppanit
RahoittajaEAKR Flat Rate 2014-2020