Hankkeen tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.
NimiLiikkuva Savonia - LIISA
Aloituspäivä1.8.2024
Lopetuspäivä30.6.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöSalla Lommi
KuvausOpiskeluaikaisen liikunnan ja fyysisen aktiivisuuden hyödyt terveydelle ja hyvinvoinnille ovat selvät. Opiskelu ei kuitenkaanvaadi suuria fyysisiä ponnisteluja, ja se toteutuu entistä enemmän verkkovälitteisesti. Opiskelijoiden aktivoimiseksiliikuntaan ja hyvinvoinnista huolehtimiseen tarvitaan osaamista, tiedotusta ja toimintaa, joka linkittyy arjen pedagogisiinratkaisuihin ja toimintaan. Viimeaikaisen tutkimuksen perusteella toimenpiteet tulee suunnata motivaatioon sekäyksilölliseen liikuntasuhteeseen.

Hankkeessa luodaan palvelukonsepti vähän liikkuvien tavoittamiseksi ja saattamiseksi liikunnan pariin. Konsepti kokoaa jatekee näkyväksi sekä matalan kynnyksen liikuntapalvelut että elämäntapamuutokseen motivoivat toimenpiteet.

Konseptin avulla kirkastetaan Savonian liikuntamyönteistä toimintakulttuuria ja saadaan nykyistä suurempi osaopiskelijoista omaksumaan opiskelukyvystä ja terveydestä huolehtiminen osaksi opiskelua ja tulevaa työelämää.
KehittämistarveSavonian strategisena tavoitteena on tukea opiskeluhyvinvointia. Osana hyvinvointipalveluja tarjoamme SYKETTÄ-liikuntapalveluja kampuskaupungeissa opiskeleville. Palvelujen käyttäjämäärät ovat vähentyneet verkko- ja monimuoto-opiskelun lisäännyttyä. Opiskelijoiden liikkuminen on polarisoitunutta ja usein riittämätöntä.
Toimenpiteet1) paikannetaan opiskelijoiden, hyvinvointitoimijoiden ja rinnakkaishankkeiden näkemysten kautta liikunnallisen toimintakulttuurin edistämisen ongelmakohtia
2) aloitetaan vähän liikkuvien kontaktointi ja palvelutarpeiden kartoitus
3) koulutetaan opettajia liikunnallisen toimintakulttuurin edistämiseen
4) julkaistaan tiedotus- ja tiedonhankintakampanjat: www-sivut ja intra
5) rakennetaan liitokset oppimisympäristöjen ja liikunnan välille
6) luodaan matalan kynnyksen liikuntapalvelukonseptin sisällöt ja toiminta opiskelijoille nähtäväksi
7) aloitetaan toiminta ja tarjotaan konseptin mukaisia palveluja
8) kootaan kokemuksia ja palautetta, tarkastellaan olemassa olevat tiedotussisällöt
9) arvioidaan hankkeen vaikuttavuus, reflektoidaan ja raportoidaan kehittämistoimet, julkaistaan tulokset ja jaetaan ne erifoorumeilla
10 )integroidaan palvelut osaksi Savonian opiskeluhyvinvoinnin kokonaisuutta
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy
1. tietoa vähän liikkuvien liikunnan aloittamisen pullonkauloista
2. oppimisympäristöihin kiinnittyviä menettelyjä arkiliikunnan lisäämiseksi
3. apua ja tukea vähän liikkuville terveyttä ja opiskelukykyä edistävän liikunnan aloittamiseksi
4. matalan kynnyksen liikuntapalvelukonsepti, tarkentunut liikuntaneuvonnan palveluketjumalli
5. artikkeleita ja tuotettuja digitaalisia aineistoja
KumppanitSavonian Wellness Center on hyvinvointipalveluja tarjoava sosiaali- ja terveysalan oppimisympäristö. Wellness Centerinkautta hankkeessa ovat tiiviisti mukana harjoittelujaan suorittavat terveysalan opiskelijat. He rakentavat konseptiavertaisuuden näkökulmasta. Wellness Centerin kautta mukana on myös terveyden ja liikunnan edistämisen asiantuntijoitaja verkostoja.

Opiskelijakunta SAVOTTA ja SYKETTÄ Kuopio -liikuntapalvelut osallistuvat hankkeen projektiryhmään ja ovat yhteistyökumppanina mukana palvelukonseptin kehittämisessä.Hankkeella on yhdensuuntaisia tavoitteita ja rajapintoja YTHS:n liikuntaneuvonnan palveluketjumallin kehittämisen kanssa.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö