Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_ely
NimiVerkostot vesille! Vesialan jatkuvan oppimisen verkosto
Aloituspäivä1.4.2024
Lopetuspäivä31.3.2026
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöVille Lamminpää
KuvausHankkeen päätavoitteena on vastata vesialan (mukaan lukien vesihuolto, hulevesien hallinta sekä vesien suojelu ja vesistökunnostukset) osaamis- ja rekrytointitarpeisiin mahdollistamalla jatkuva oppiminen lisäämällä helposti saatavilla olevaa koulutustarjontaa, laatua ja osuvuutta työelämän tarpeisiin, sekä sitä kautta lisäämällä vesialalle suuntautuvien motivoituneiden ja osaavien työntekijöiden määrää.

Hankkeessa kehitetään eri oppilaitosten, vesihuoltolaitosten, yhdistysten ja yritysten välisenä yhteistyönä järjestettävää vesialan työelämälähtöistä koulutusverkostoa, jonka avulla vesialan jatkuvan oppimisen koulutustarjontaa ja sen löydettävyyttä voidaan parantaa. Hiljaisen tiedon siirtymistä edesautetaan kehittämällä vesiensuojelualan työelämälähtöistä mentoriohjelmaa.

Vesialan jatkuvan oppimisen koulutuksen tarjonnan luominen eri koulutusasteiden opiskelijoille ja alan organisaatioille mahdollistaa monipuolisten osaajien hakeutumisen vesihuoltoalalle, mikä hyödyttää paitsi opiskelijoita ja työntekijöitä, myös alan positiivista kehitystä. Hankkeeseen ovat sitoutuneet oppilaitosten lisäksi myös vesialan työnantajat, kuten vesihuoltolaitokset ja yritykset, jotka osallistuvat koulutustarjonnan sisällön kehittämiseen.
KehittämistarveVesiala on murroksessa, nykyisestä henkilöstöstä suuri osa on eläköitymässä ja hiljainen tieto pitäisi saada siirrettyä seuraaville osaajille. Vesihuolto on huoltovarmuuden ja yhteiskunnan riskienhallinnan kannalta elintärkeä yhteiskunnan osa-alue, jonka ylläpitämiseksi on huolehdittava henkilöstön osaamisesta ja uusien osaajien kouluttamisesta. Myös vesiensuojelun merkitys tulee entisestään kasvamaan ja joka puolelle Suomea tarvitaan osaajia, joilla on ajantasainen ja riittävän kattava tietämys vesiensuojelutoimenpiteiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Laadukkaiden kunnostustoimien toteuttamisen edellytyksiä heikentää osaamisen puute.

Suomessa tarjotaan vain vähän vesialan ammatillista koulutusta ja sekin on melko hajanaista, jonka seurauksena alalla on suuri pula asiantuntevasta ja osaavasta työvoimasta. Ammattikorkeakoulujen osalta suurena haasteena on jatkuvan oppimisen opintopolkujen ja -mahdollisuuksien tekeminen näkyväksi ja niistä viestiminen. Eri koulutusasteiden yhteistyö on tällä hetkellä lähes olematonta, mistä johtuen opintopolkujen rakentaminen ammatilliselta puolelta ammattikorkeakouluihin ei ole helppoa.

Tällä hankkeella pyritään ratkaisemaan vesialan koulutuksen tarjonnan ja tarpeen välillä vallitseva epäsuhta kehittämällä vesialan valtakunnallista kurssitarjontaa ja viemällä sitä alustoille, joista opintokokonaisuudet olisivat helposti löydettävissä jatkuville oppijoille. Tutkintokoulutuksiin suoraan kytketyt kurssit eivät usein ole suoraan sopivia jatkuvan oppimisen tarjontaan, esimerkiksi laajuuden, ennakkotietojen tai suoritustavan takia. Tässä hankkeessa kehitetään olemassa olevien kurssien ja oppimateriaalien pohjalta jatkuvaan oppimiseen sopivia kurssikokonaisuuksia, jotka on mahdollista suorittaa verkossa, erillisenä muista kursseista. Tarkoitus ei ole siis tehdä kokonaan uusia koulutuksia, vaan muokata olemassa olevia kursseja jatkuvan oppimisen tarjontaan sopiviksi.
Toimenpiteet
TuloksetHankkeen tuloksina syntyy:

WP 1:
- Lähtötilannekartoitus
- Selvitys vesialaan liittyvän ja sitä sivuavien alojen koulutustarjonnasta. Selvitys toimii lähtötietoina hankkeen jatkotoimenpiteille.
- Tarkastelu nykyisistä laitosten ja yritysten kouluttautumiskäytännöistä ja niihin liittyvistä kehittämistarpeista.
- Selvitys alan osaamistarpeista, ml. suunnitelma siitä, miltä osin näihin tarpeisiin voidaan vastata jatkuvan oppimisen keinoin
- Ehdotus täydennyskoulutuspaketin sisällöksi vesihuollon sekä vesiensuojelun ja vesistöjen kunnostuksen piirissä

WP2:
- Vesialan jatkuvan oppimisen koulutuskokonaisuudet, vähintään 4 kpl
- Urakuvaukset vesialan työtehtävistä näkyvillä relevanteilla sivustoilla
- Vesialan jatkuvan oppimisen kurssit ja materiaali tallennettuna yhteen paikkaan, josta linkitykset eri sivustoille saatavuuden ja näkyvyyden parantamiseksi
- Vesialan jatkuvan oppimisen kurssit ja materiaali näkyville ainakin opintopolku.fi, campus online, mappa.fi ja ammattilaisen kädenjälki -sivustoilla
- Vesialan jatkuvan oppimisen kurssit ja materiaali näkyville partnereiden verkkoalusteille opiskelijoille helposti saavutettaviksi

WP 3:
- Yhteistyöverkosto vesialan koulutustoimijoille
- Työelämälähtöinen mentorointiohjelma
Kumppanit- Suomen ympäristöopisto SYKLI Oy: hankkeen päätoteuttaja
-Turun ammattikorkeakoulu Oy: hankkeen osatoteuttaja
-Suomen Vesistösäätiö: hankkeen osatoteuttaja
RahoittajaESR+ 2021-27