Hankkeen tiedot

Opetus- ja kulttuuriministeriön logo.
NimiSairaanhoitajien pätevöitymistoimintamallien kehittäminen
Aloituspäivä1.1.2024
Lopetuspäivä31.12.2025
www-sivut-
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöMerja Natunen
KuvausHankkeen tavoitteena on kehittää sairaanhoitajien pätevöitymisen toimintakokonaisuus EU/ETA-maiden ulkopuolellatutkinnon suorittaneiden sairaanhoitajien ammatinharjoittamisoikeuksiin liittyvään osaamisen arviointiin, täydentämiseen ja varmistamiseen. Toimintamalleja kehitetään yksilölähtöisesti alueelliset ja kielelliset näkökulmat ja tarpeet huomioiden. Hakevan ja tukevan työn kehittämisen tavoitteena on lisätä tietoutta pätevöitymismahdollisuuksista, tavoittaa kohderyhmänykyistä laajemmin ja tukea pätevöityjiä pätevöitymisprosessissa etenemisessä. Työnantajayhteistyöllä edistetään kohderyhmän osaamisen täydentämismahdollisuuksia työelämässä, kohderyhmän etenemistä koulutusta vastaaviin tehtäviin sekä tuetaan työnantajia pätevien työntekijöiden saamisessa hoitoalalle. Tavoitteena on luoda sairaanhoitajanammatinharjoittamisoikeuteen liittyvän osaamisen arvioinnin ja täydentämisen toimintakokonaisuus, joka on valtakunnallisesti kattava ja vakinaistettavissa pysyväksi malliksi.
KehittämistarveEU/ETA-maiden ulkopuolella sairaanhoitajatutkinnon suorittaneiden ohjausta ja pätevöitymisopintoja on tuotettu ja kehitettyhanketoiminnalla jo usean vuoden ajan. Hanketoiminnassa on havaittu tarve pätevöitymismahdollisuuksienvakiinnuttamiselle ja kansallisesti yhtenäisille toimintatavoille toiminnan tasalaatuisuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi. Kasvava ulkomaisten sairaanhoitajien määrä, alan työvoimatarve ja kv-rekrytointien eettisyyden edistäminen edellyttävät valtakunnallisia toimintamalleja sairaanhoitajanammatinharjoittamisoikeuksien saamisen edistämiseksi.
Toimenpiteet1) Hanke kehittää osaamisen arvioinnin, täydentämisen ja varmistamisen toimintamallin ja siihen tarvittavat arviointityökalut ja -tavat alkukartoitukseen, ammatillisten ja kielellisten osaamistarpeiden määrittelemiseen sekä osaamisenvarmentamiseen mm. kuulustelujen, näyttöjen ja simulaatioiden avulla. Hanke kehittää pedagogisia vaihtoehtojavalmentaville opinnoille yksilölähtöisesti ja alueelliset erot huomioiden. Kehittämisessä hyödynnetään aiemmista hankkeista saatuja tuloksia sekä erilaisia digitaalisia ratkaisuja.

2) Hanke kehittää työnantajayhteistyön mallia työelämässä tapahtuvanoppimisen sisällöille, ohjaukselle ja yhtenäisille toimintatavoille. Hanke lisää työnantajien tietoisuuttapätevöitymismahdollisuuksista. Hanke luo yhteisiä toimintatapoja työyhteisöjen kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistämiseksi.

3) Hanke kehittää hakevan ja tukevan työn toimintamallia kohderyhmän saavuttamiseksi ja tukemiseksi pätevöitymisprosessin eri vaiheissa. Hanke kartoittaa kohderyhmän kannalta keskeistä verkostoa ja viestintäkanavia. Hanke kehittää opintojen ohjausta, uraohjausta ja toimintatapoja sairaanhoitajaksi pätevöityjien suomalaisen työelämäntuntemuksen lisäämiseksi. Hakevan työn mallissa hyödynnetään SIMHE-korkeakoulujen verkostoa sekä kansallisia digitaalisia ratkaisuja.

4) Hanke kehittää toimintamalleja niin, että ne ovat hyödynnettävissä myös kaksikielisillä alueilla.

5) Hanke yhteiskehittää toimintamalleja, jotta ne ovat ammattikorkeakoulujen hyödynnettävissä alueelliset näkökulmathuomioiden. Hankkeen toimintamallit ja materiaalit julkaistaan Avointen oppimateriaalien kirjastossa.
TuloksetHankkeen tuloksena syntyy sairaanhoitajaksi pätevöitymisen toimintakokonaisuus, jossa ulkomaisten sairaanhoitajienosaamisen arviointia, osaamisen täydentämistä ja osaamisen varmistamista voidaan toteuttaa yhteneväisesti jatasalaatuisesti eri ammattikorkeakouluissa eri alueilla. Sairaanhoitajien pätevöitymiseen liittyviä osaamisen täydentämisenmahdollisuuksia on saatavilla nykyistä laajemmin. Kohderyhmän ja työnantajien tietous pätevöitymismahdollisuuksistakasvaa. Entistä useampi ulkomailla tutkinnon suorittanut sairaanhoitaja hakeutuu pätevöitymisprosessiin.Ammattikorkeakoulujen ja työelämän yhteistyö sairaanhoitajien pätevöitymisessä on tiivistä ja sujuvaa.
KumppanitCentria-ammattikorkeakoulu (Centria)
Diakonia-ammattikorkeakoulu (Diak)
Hämeen ammattikorkeakoulu (Hamk)
Jyväskylän ammattikorkeakoulu (Jamk)
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu (Xamk)
Kajaanin ammattikorkeakoulu (Kamk)
Karelia-ammattikorkeakoulu (Karelia)
LAB-ammattikorkeakoulu (LAB)
Lapin ammattikorkeakoulu (Lapin amk)
Laurea-ammattikorkeakoulu (Laurea)
Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)
Satakunnan ammattikorkeakoulu (Samk)
Savonia-ammattikorkeakoulu: (Savonia)
Seinäjoen ammattikorkeakoulu: (Seamk)
Tampereen ammattikorkeakoulu: (Tamk)
Turun ammattikorkeakoulu (Turku amk)
Vaasan ammattikorkeakoulu (Vamk)
Yrkeshögskolan Arcada (Arcada)
Yrkeshögskolan Novia (Novia)

Työnantajayhteistyön toimintamallia kehitetään yhteistyöllä kaikkien mukana olevien ammattikorkeakoulujen kanssa ja sitä myötä eri alueiden hyvinvointialueiden, yksityisten sote-alan työnantajien, työllisyyspalveluiden ja henkilöstöpalveluyritysten kanssa.
RahoittajaOpetus ja kulttuuriministeriö