Hankkeen tiedot

eu_osarahoitus_2021-2027_P-S_liitto
NimiSimulaatiomallit teollisissa prosesseissa
Aloituspäivä1.3.2024
Lopetuspäivä30.9.2026
www-sivuthttps://sitepro.savonia.fi/
TilaKäynnissä
YhteyshenkilöAri Tanskanen
KuvausHankkeen tavoitteena on edistää simulaatiomallien käyttöä ja hyödyntämistä Pohjois-Savossa, erityisesti teollisuuden sektorilla, sekä alueen tutkimus-, kehitys ja innovaatiotoiminnassa. Hankkeen tavoitteena on luoda ja kehittää simulaatiomalleja konkreettisen työelämälähtöisen case-aineiston on pohjalta, joka on luonteeltaan sellaista, että sitä voidaan yleisesti soveltaa. Nämä simulaatiomallit voivat liittyä esimerkiksi liiketoimintaprosesseihin, tuotantotoimintaan tai toiminnan vastuullisuuteen, ja ne tarjoavat mahdollisuuden testata erilaisia skenaarioita ja ennakoida tulevia kehityssuuntia. Case-aineiston ja geneeristen simulointimallien perusteella rakennetaan selkeitä toimintamalleja simulaatiomallien käyttöön ja hyödyntämiseen. Hankkeen tavoitteena on myös verkostoitua ja muodostaa kumppanuuksia simulaatioiden aihepiirissä. Kansalliset ja kansainväliset verkostot sekä yhteistyökumppanuudet muodostavat merkittävän tuen simulaatiomallien kehittämiselle ja hyödyntämiselle.
KehittämistarveSimulaatiomallit ovat tehokkaita työkaluja erilaisten tarpeiden ja ongelmien ratkaisemiseen eri aloilla. Niiden avulla voidaan simuloida ja mallintaa monimutkaisia järjestelmiä, prosesseja tai ilmiöitä. Simulointimallit vastaavat tarpeeseen ymmärtää niiden toimintaa, tehdä ennusteita, testata erilaisia skenaarioita tai suunnitella parannuksia ja muutoksia. Simulaatiomallit auttavat säästämään aikaa, rahaa ja resursseja, koska ne tarjoavat mahdollisuuden testata erilaisia skenaarioita virtuaalisesti ennen todellista toteutusta. Lisäksi ne tarjoavat syvällisempää ymmärrystä monimutkaisista järjestelmistä, prosesseista tai ilmiöistä, joka auttaa päätöksenteossa esimerkiksi innovaatioiden kehityksessä, investoinneissa tai muutoksien ja riskien arvioinnissa.

Simulaatiomalleja ja -menetelmiä käytetään kansainvälisesti laajasti monilla eri aloilla, sekä tieteellisessä tutkimuksessa että suurten yritysten toiminnassa. Suomessa ja alueellisesti Pohjois-Savossa simulaatiomallien käyttö vaihtelee eri alojen ja organisaatioiden välillä paljon, mutta kokonaiskuvassa näiden käyttö on kuitenkin verrattain vähäistä etenkin Pohjois-Savon alueella. Erilaisten simulaatiomallien käyttämisessä on siis Pohjois-Savon teollisuudessa paljon hyödyntämätöntä potentiaalia.
ToimenpiteetHankkeen toimenpiteet jakautuvat viiteen selkeään ja konkreettiseen työpakettiin. Työpaketit ovat kytköksissä toisiinsa, ja niiden sisältöjä toteutetaan limittäin, jotta saavutetaan synergiaetuja sekä kokonaisvaltaista ja syvällistä näkemystä eri osa-alueiden toiminnoista. Työpakettien toteutus on iteratiivinen prosessi, joka mahdollistaa jatkuvan parantamisen ja hienosäädön, sekä tuo näkyviin uusia mahdollisuuksia ja tehostaa hankkeen toimintaan.

Työpaketti 1 – Työelämälähtöisten case-aiheiden ja tarpeiden kartoitus:
Ensimmäinen vaihe on kerätä ja analysoida yrityksiltä saatua case-aineistoa, joka on riittävän konkreettista, mutta yleispätevää ja geneerisesti sovellettavaa eri yritysten tarpeisiin. Aineisto toimii lähtötietona ja on laajuudeltaan sellaista, että se tarjoaa riittävän syvällisen käsityksen kuhunkin liiketoimintaan tai prosessiin liittyvistä haasteista ja tarpeista.

Työpaketti 2: Geneeriset ja julkiset simulointimallit:
Seuraavassa vaiheessa luodaan geneerisiä simulaatiomalleja, jotka perustuvat ensimmäisessä työpaketissa kerättyyn case-aineistoon. Nämä mallit eivät ole yrityskohtaisia, vaan ne ovat yleisiä ja sovellettavissa eri organisaatioille samankaltaisten ongelmien ja haasteiden ratkaisemiseen, analysointiin ja arviointiin. Tämä vaihe toteutetaan kuhunkin tapaukseen soveltuvilla menetelmillä ja ohjelmistoilla, joita hankkeessa hankitaan tarpeen mukaan. Tuotettavat simulaatiomallit ovat julkisia ja saatetaan avoimesti kaikkien saataville.

Työpaketti 3: Toimintamallien laatiminen:
Kolmas vaihe on kehittää toimintamalleja, jotka perustuvat toisessa työpaketissa luotuihin simulaatiomalleihin ja ensimmäisen työpaketin tarpeiden kartoitukseen. Nämä toimintamallit ovat käytännön esimerkkejä ja ohjeita simuloinnin hyödyntämiseksi erilaisissa liiketoimintaympäristössä. Toimintamallit tarjoavat konkreettista tietoa simuloinnin hyödyistä ja käyttökohteista, ja ne saatetaan kaikkien julkisesti saataville. Näiden avulla yritykset voivat ottaa simulaatiomenetelmiä käyttöön toiminnassaan ja sen kehittämisessä.

Työpaketti 4: Julkaisutoiminta, viestintä ja kumppanuudet:
Työpaketti sisältää hankkeessa tehtävän kaiken julkaisutoiminnan, ja sen vaatimat muut toimenpiteet. Työpaketissa laaditaan viestintäsuunnitelma, visuaalinen ja digitaalinen markkinointimateriaali sekä nettisivut, joilta hankkeen tulokset ovat saatavilla julkisesti yhtenäisellä selkeällä visuaalisella ilmeellä. Rakennetaan kumppanuuksia ja yhteistyösuhteita muiden organisaatioiden ja alan toimijoiden kanssa simulointimalleihin liittyen ja niiden soveltuvuuden osoittamiseen eri käyttötapauksissa.

Työpaketti 5: Projektinhallinta
Työpaketissa huolehditaan projektin hyvästä hallinnasta, johtamisesta ja suunnittelusta, kuten aikataulutuksesta, resurssoinnista, hankkeen sisäisestä viestinnästä ja tiedottamisesta sekä projekti- ja toimenpidesuunnitelmien laatimisesta ja päivittämisestä. Projektinhallinnalla varmistetaan, että hanke täyttää sille asetetut vaatimukset, täyttää asetetut tavoitteet, varmistetaan hankkeen hyvä toiminta muutostilanteissa ja laaditaan vaadittavat raportoinnit.
TuloksetHankkeen ensisijaiset konkreettiset tulokset ovat erilaisista työelämälähtöisistä case-aineistoista muodostetut geneeriset ja julkiset simulaatiomallit sekä niiden pohjalta laaditut toimintamallit, jotka osoittavat käytännön esimerkeillä ja ohjeilla simulaatiomallien tuomia etuja ja hyötyjä erilaisiin tapauksiin ja käyttökohteisiin teollisuuden sektorilla. Näitä tapauksia ja käyttökohteita ovat esimerkiksi skenaariotyö, päätöksenteko, toiminnankehitys ja -optimointi. Hankeen tuloksina syntyy myös uusia verkostoja ja yhteistyökumppanuuksia Savonian, yritysten ja tutkimusorganisaatioiden välille. Hankkeen tuloksena Pohjois-Savon TKI-palveluverkostoon muodostuu uutta ja vahvempaa osaamista simulointiin, skenaariotyöskentelyyn ja päätöksentekoon liittyen.
KumppanitHankkeen pääasiallisina kohderyhminä ovat teollisuuden pk-yritykset sekä heidän henkilöstö, joilla on valmiuksia osallistua hankkeen toimintaan. Hankkeen merkittävin välillinen kohderyhmä ja hyödynsaaja on Pohjois-Savon teolliset yritykset, heidän toimitus- ja sidosryhmäverkosto sekä tuotteiden loppukäyttäjät. Muita välillisiä kohderyhmiä ovat TKI-toimijat, kehittäjät ja koulutusorganisaatiot sekä muut ekosysteemikehittäjät. Hankkeeseen osallistuvat yritykset ovat Hydroline Oy, Supset Oy, Timaco Oy, OC-System Oy, Iisalmen Sahat Oy ja Metallityö Vainio Oy.
RahoittajaEAKR 2021-27